Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Regeling vergoeding vrijwilligers VrZW 11-09-2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling vergoeding vrijwilligers VrZW 11-09-2015
CiteertitelRegeling vergoeding vrijwilligers VrZW
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling vergoeding vrijwilligers VrZW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-201508-08-2020Onbekend

30-10-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding vrijwilligers VrZW 11-09-2015

Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,gelet op hoofdstuk 19 van de CAR-UWO,BESLUIT als volgt vast te stellen:

 

Regeling vergoeding vrijwilligers VrZW

 

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

Deze regeling is van toepassing op alle brandweervrijwilligers die vallen onder de bepalingen van hoofdstuk 19 van de CAR-UWO. Ter aanvulling op hoofdstuk 19 van de CAR-UWO gelden de volgende bepalingen.

Artikel 2. Soorten vergoedingen

1.De vrijwilliger ontvangt een jaarvergoeding gebaseerd op de vergoedingentabel vrijwilligers

die als bijlage is opgenomen bij hoofdstuk 19 van de CAR-UWO.

2.De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor oefeningen, cursussen en overige

werkzaamheden gebaseerd op kolom 3 van de in genoemde vergoedingentabel

vrijwilligers. Deze vergoeding wordt oefenvergoeding genoemd en wordt toegepast bij

planbare activiteiten die niet langer dan vijf uur in beslag nemen.

3.De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening

gebaseerd op kolom 4 van de in genoemde vergoedingentabel vrijwilligers. Deze

vergoeding wordt uitrukvergoeding genoemd en wordt toegepast bij niet planbare activiteiten.

4.De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor langdurige aanwezigheid gebaseerd op

kolom 5 van de in genoemde vergoedingentabel vrijwilligers. Deze vergoeding wordt

vergoeding voor langdurige aanwezigheid genoemd en wordt toegepast bij activiteiten die

langer dan vijf uur in beslag nemen.

5.Voor alle activiteiten geldt dat deze alleen worden vergoed indien er sprake is van een opdracht van de leidinggevende.

Artikel 3. Vergoedingen per activiteit

De activiteiten van de vrijwilliger worden op basis van de onderstaande tabel vergoed.

Activiteit

Vergoeding

Uitruk:

 

Alarmering met uitruk

Uitrukvergoeding. Vergoeding altijd minimaal één uur. Vergoeding inzet langer dan één uur: afronding naar boven op halve uren.

Alarmering zonder uitruk (niet mee in de auto)

Uitrukvergoeding voor één uur. Alleen aanspraak bij aangetoonde aanwezigheid in de kazerne.

Alarmering ingetrokken

Uitrukvergoeding voor één uur. Alleen aanspraak bij aangetoonde aanwezigheid in de kazerne.

Herbezetting

Werkelijke tijd wordt vergoed, met een minimum van één uur. De inzetduur wordt naar boven toe afgerond in halve uren.

Oefenen:

 

Oefenen

Reguliere oefenavond: werkelijke tijd wordt vergoed, met een maximum van 2,5 uur. Afronding op het halve uur. In geval van substantiële overschrijding, kan de gebiedscommandant anders beslissen.

Oefenleiding (voorbereiding van een oefenavond)

Werkelijke tijd met een maximum van 1 uur.

Realistisch oefenen

Vergoeding voor langdurige aanwezigheid. Behalve wanneer de oefening inclusief reistijd korter dan 5 uur duurt, dan geldt de oefenvergoeding.

Opleiden en examens:

 

Opleiding of examens

·Werkelijke tijd wordt vergoed, afronding op het halve uur

·Wanneer opleidingen 5 uur of langer duren, geldt de vergoeding voor langdurige aanwezigheid

Instructeur

Werkelijke tijd wordt vergoed, afronding op het halve uur. Vergoeding ter hoogte van het uurtarief voor langdurige aanwezigheid voor bevelvoerders.

Leerwerkplekbegeleider

Werkelijke tijd wordt vergoed, afronding op het halve uur

Overige:

 

Medische keuring / PPMO

Werkelijke tijd wordt vergoed, afronding op het halve uur

Overige werkzaamheden: (te denken valt aan: Vergaderingen, onderhoud gebouw/materiaal, ademlucht, promotiewerkzaamheden en verdere ondersteunende werkzaamheden.

·Werkelijke tijd wordt vergoed, afronding op het halve uur .

·Worden alleen vergoed als de opdracht verstrekt is door de bevoegd leidinggevende (Gebiedscommandant/postcommandant/)

Kazernering:

 

Kazernering bij incident

Werkelijke tijd. De vergoeding staat gelijk aan de vergoeding voor langdurige aanwezigheid zoals genoemd in artikel 19:13 van de CAR-UWO staat vermeld achter de functiecategorie, behorende bij de functie waarin de vrijwilliger is aangesteld, in de vijfde kolom.

Kazernering ter aanvulling van de beroepsploeg

·24 uursdienst: De vergoeding per uur bedragen berekend aan de hand van de het tarief langdurige aanwezigheid voor: werkuren 1 uur, voor wachturen ½ uur en voor slaapuren ¼ uur.

·10 uursdienst: vergoeding volgens de langdurige aanwezigheid. Berekend a.d.h.v. het aantal aanwezigheidsuren, afgerond naar boven op halve uren.

Artikel 4. Consignatievergoeding

De vrijwilliger die zich ter beschikking moet houden om opgeroepen te worden voor werkzaamheden ontvangt een consignatievergoeding. Deze vergoeding bedraagt:

 • 1.

  per uur 16% van het bedrag genoemd in kolom drie van de bijlagen, genoemd in artikel 19:13 op zondagen, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd en iedere andere dag die daarnaast door het college wordt aangewezen als feestdag;

 • 2.

  per uur 10% van het bedrag genoemd in kolom drie van de bijlagen, genoemd in artikel 19:13 voor alle overige dagen.

Artikel 5. Betalingsfrequentie

 • 1.

  De jaarvergoeding wordt jaarlijks uitbetaald.

 • 2.

  De vrijwilliger ontvangt maandelijks de uitkering van de vergoedingen.

 • 3.

  De vergoeding wordt op de 15e van de navolgende maand uitbetaald.

 • 4.

  De vrijwilliger dient zelf voor een tijdige en juiste declaratie op de daarvoor voorgeschreven wijze te zorgen.

Artikel 6. Slotbepaling

Het bestuur treft een voorziening in gevallen waarin deze regeling niet, of niet naar billijkheid, voorziet.