Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016
CiteertitelSubsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016 vervangt de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-201603-06-2016Nieuwe regeling

02-06-2016

Gemeenteblad 2016/69224

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016

 

 

Artikel 1 - Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 • b.

  Subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening;

 • c.

  Aanvraag: een schriftelijk of digitaal verzoek om subsidie;

 • d.

  Bouwbesluit: het vigerende Bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;

 • e.

  Rd-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag;

 • f.

  Eigenaar-bewoner: een zakelijk gerechtigde die op grond van boek 5 artikel 1 Burgerlijk Wetboek eigenaar is van een koopwoning en zelf deze koopwoning bewoont.

Artikel 2 - Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 - Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van energie besparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande woningen die in bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond.

Artikel 4 - Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 - Subsidiecriteria

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal één derde van de gemaakte en betaalde kosten door de particulier voor investeringen in energiebesparings-maatregelen tot een maximum van € 500,- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1.

  Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond.

 • 2.

  Er moet minimaal 1 maatregel worden uitgevoerd uit onderstaande lijst.

 • 3.

  De woning bevindt zich in de gemeente Doetinchem.

 • 4.

  De regeling geldt alleen voor bestaande woningen met een woonbestemming.

 • 5.

  Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

 • 6.

  Het aanvraagformulier moet uiterlijk 1 december 2016 worden ingediend.

 • 7.

  Bij het aanvraagformulier moeten daarop betrekking hebbende offertes en/of kostenberekening (bij doe-het-zelf) worden overgelegd.

 • 8.

  De maatregel moet worden uitgevoerd in de periode vanaf 1 mei 2016 tot en met 31 december 2016 (de factuurdatum is hierbij bepalend).

 • 9.

  Het uitbetalingsformulier moet uiterlijk binnen vier weken na uitvoering van de maatregel doch uiterlijk 1 februari 2017 bij de gemeente binnen zijn.

 • 10.

  Bij het uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 11.

  Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen, en betaalbewijzen moet blijken:

  • a.

   dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt,

  • b.

   dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning. Indien nodig moeten foto’s of tekeningen worden meegestuurd.

 • 12.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de investering voor de in onderstaande tabel opgenomen maatregelen minimaal € 1.500,- te bedragen. Indien minder dan € 1500.- kosten worden gemaakt wordt één derde van de subsidiabele kosten vergoed.

 • 13.

  Het effect van de besparingsmaatregel moet aantoonbaar zijn gemaakt door het aangeven van de hoeveelheid vierkante meters, dat geïsoleerd wordt.

 • 14.

  Kosten gemaakt vóór 1 mei 2016 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen:

Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

(De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).

Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het

 • -

  aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rd-waarde) of

 • -

  aanbrengen van andere gevelisolatie, waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 2,5 m2 K/W is

HR++-glas ter vervanging van bestaand glas.

Artikel 6 - Burenbonus

De subsidie kan worden aangevraagd door ten minste zes eigenaar-bewoners die afkomstig zijn uit de gemeente Doetinchem. De subsidie geldt voor de in artikel 5 genoemde maatregelen.De totale som van de subsidie bedraagt maximaal één derde van de subsidiabele kosten per woning met een maximum van € 750,- per woning.

Artikel 7 - Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 8 - Zelfwerkzaamheid

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van de maatregel

 • 1.

  Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd kan door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3.

  De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 9 - Subsidieplafond van de regeling

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,-.

 • 2.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 10 - Aanvraag- en afhandelingprocedure

 • 1.

  Er dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde (digitale) aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij het zelf uitvoeren van maatregelen dient de woningeigenaar een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen de beoogde materiaalkwaliteit, hoeveelheid en de kostenbegroting te worden aangegeven.

 • 3.

  De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

 • 4.

  In het geval het onder artikel 10 lid 3 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de maatregelen uit en dient het uitbetalingsformulier in bij de gemeente Doetinchem. De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd. Uit de factuur moet blijken welke materialen er gebruikt zijn en wat de isolatiewaarde hiervan is.

 • 5.

  Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

Artikel 11 - Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  een door de gemeente aangestelde toezichthouder wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • b.

  op verzoek van de gemeente wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

Artikel 12 - Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 13 - Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2016’ en treedt in werking de dag na vaststelling.

 • 2.

  De ‘Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014’ wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergaderingvan de gemeente Doetinchem van 2 juni 2016,

griffier voorzitter