Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
MijnGemeenteDichtbij

Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieMijnGemeenteDichtbij
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij
CiteertitelOndermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat, volmacht en machtiging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-201601-04-201616-07-2016Nieuwe regeling

24-05-2016

Gemeentebladen 72176 en 72631 (jaargang 2016), 06-06-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

overwegende dat:

 • -

  met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam “MijnGemeenteDichtbij” is opgericht;

 • -

  de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel bepaalt dat bestuursorganen van de deelnemers mandaat, volmacht en machtiging kunnen verlenen aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij en hij weer de mogelijkheid heeft tot het verlenen van ondermandaat;

 • -

  de bestuursorganen van de deelnemers inmiddels mandaat, volmacht en machtiging aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij hebben verleend;

 • -

  de bestuursorganen van de deelnemers alle aan hen toegekende bevoegdheden hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij behoudens de uitzonderingen opgenomen in artikel 3 van de mandaatbesluiten van de deelnemers aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • -

  het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en uitvoeringsaspecten te ondermandateren aan ambtenaren van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t :

vast te stellen het “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in de Regeling;

 • b.

  bestuursorgaan: een orgaan als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, van de Awb;

 • c.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • e.

  collegiale toets: toets verzorgt door een collega uit hetzelfde team;

 • f.

  deelnemers: de deelnemende gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, wiens bestuursorganen deelnemen aan de Regeling;

 • g.

  directie: de directie als bedoeld in de Regeling;

 • h.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • i.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • j.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • k.

  ondermandaat: een mandaatontvanger mandateert – indien toegestaan – de aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een ander;

 • l.

  productverantwoordelijke: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij die op ambtelijk niveau binnen een programma/team belast is met de totstandkoming van een besluit;

 • m.

  programma: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • n.

  programmamanager: leidinggevende van een programma;

 • o.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

 • p.

  team: organisatieonderdeel binnen een programma;

 • q.

  teamregisseur: medewerker met coördinerende rol binnen een team;

 • r.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. Ondermandaat

 • 1. Voor de toepassing van dit besluit dient onder ondermandaat tevens ondervolmacht en -machtiging te worden verstaan.

 • 2. Hetgeen bepaald in de besluiten van de deelnemers, waarmee mandaat is verleend aan het algemeen bestuur, inzake de onderwerpen ondermandaat, ondertekening en financieel mandaat, wordt in dit besluit als herhaald en ingelast beschouwd.

 • 3. Ondermandaat wordt verleend conform het bijgevoegde ondermandaatregister.

 • 4. In het ondermandaatregister kan worden bepaald dat een collegiale toets vereist is.

 • 5. Voor zover een bevoegdheid niet in het ondermandaatregister is opgenomen, wordt ondermandaat verleend aan de voorzitter van de directie.

Artikel 3. Reikwijdte bevoegdheden

Daar waar een bevoegdheid door middel van ondermandaat is doorgegeven, dient dit te worden gezien in de ruimste zin van het woord. Daaronder dient dan ook te worden verstaan alle met de bevoegdheid samenhangende handelingen.

Artikel 4. Financiële mandaten en volmachten

Daar waar ondermandaat aan de directie, een programmamanager, een teamregisseur dan wel een productverantwoordelijke is verleend en de uitoefening van dit ondermandaat het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, mag dit ondermandaat slechts worden uitgeoefend indien de gemandateerde is aangewezen als budgethouder dan wel -beheerder.

Artikel 5. Citeertitel, inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij”.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2016.

Ondertekening

Aldus besloten op 24 mei 2016.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

De secretaris,

mr. J. Vorstenbosch

Bijlage - Ondermandaatregister bij “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij”

Ondermandaatregister bij “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij” [Klik hier om het document te downloaden]