Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
MijnGemeenteDichtbij

Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieMijnGemeenteDichtbij
Officiële naam regelingMandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij
CiteertitelMandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat, volmacht, machtiging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is een besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij, ieder voor zover het zijn bevoegdheden beteft.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201709-06-2018Mandaatregister

29-11-2017

Gemeentebladen 2017, 227011 en 227118 | 20-12-2017

Onbekend
21-09-201701-04-201721-12-2017Art. 1, art. 2, lid 1, art. 4, leden 2 en 3, en het mandaatregister

29-08-2017

Gemeentebladen 2017, 163264 en 163302 | 20-09-2017

Onbekend
16-07-201621-09-2017Mandaatregister

12-07-2016

Gemeentebladen 96306 en 96334 (jaargang 2016), 15-07-2016

Onbekend
07-06-201601-04-201616-07-2016Nieuwe regeling

24-05-2016

Gemeentebladen 72172 en 72629 (jaargang 2016), 06-06-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat:

 • -

  met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • -

  per 1 januari 2016 het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij daadwerkelijk van start is gegaan;

 • -

  het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en uitvoeringsaspecten door middel van mandaat, volmacht dan wel machtiging door te geven aan ambtenaren van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t :

vast te stellen het “Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in de Regeling;

 • b.

  bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als bedoeld in de Regeling;

 • d.

  directie: de directie als bedoeld in de Regeling;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • g.

  mandaatontvanger: degene aan wie het mandaat door een mandaatverlener wordt verleend;

 • h.

  mandaatverlener: het bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is een besluit te nemen en deze bevoegdheid mandateert aan een ander;

 • i.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • j.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij die op ambtelijk niveau binnen een team belast is met de totstandkoming van een besluit;

 • k.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • l.

  team: organisatieonderdeel binnen een venster;

 • m.

  teammanager: de leidinggevende van een team;

 • n.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • o.

  venster: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • p.

  voorzitter: de voorzitter als bedoeld in de Regeling.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan de voorzitter van de directie, teammanagers en medewerkers wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter toegekende bevoegdheden voor zover deze zijn vermeld in het bij dit besluit behorende register.

 • 2. Voor zover aan mandaat, volmacht of machtiging voorwaarden zijn verbonden, worden deze voorwaarden vermeld in het register.

 • 3. Mandaat, volmacht of machtiging doet geen afbreuk aan de binnen de organisatie van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 4. In het vervolg van dit besluit dient onder mandaat tevens volmacht en machtiging te worden verstaan.

Artikel 3. Reikwijdte bevoegdheden

Daar waar een bevoegdheid door middel van mandaat is doorgegeven, dient dit te worden gezien in de ruimste zin van het woord. Daaronder dient dan ook te worden verstaan alle met de bevoegdheid samenhangende handelingen.

Artikel 4. Vervanging

 • 1. Voor zover mandaat is verleend aan de voorzitter van de directie, kan hij worden vervangen door een ander lid van de directie.

 • 2. Voor zover mandaat is verleend aan een teammanager, kan hij worden vervangen door een andere teammanager.

 • 3. Mandaat verleend aan een teammanager of een medewerker wordt eveneens geacht te zijn verleend aan diens leidinggevende.

Artikel 5. Financiële mandaten en volmachten

Daar waar mandaat is verleend en de uitoefening van dit mandaat het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, mag dit mandaat slechts worden uitgeoefend indien de mandaatontvanger is aangewezen als budgethouder dan wel -beheerder.

Artikel 6. Uitzondering op mandaat

Aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter blijft, voor zover op het betreffende bestuursorgaan van toepassing, voorbehouden de bevoegdheid met betrekking tot:

 • a.

  besluiten inzake bevoegdheden die in het register zijn opgenomen, maar waarvan door het bestuursorgaan vooraf wordt aangegeven dat hij daarover zelf een besluit wenst te nemen;

 • b.

  het ondertekenen van correspondentie waarvan ondertekening door het bestuursorgaan zelf, uit oogpunt van representatie van het openbaar lichaam, gewenst is;

 • c.

  beslissingen waarbij voorzienbaar is dat het besluit financiële, publicitaire en/of andere belangrijke consequenties heeft;

 • d.

  besluiten die bestuurlijk gevoelig liggen.

Artikel 7. Ondertekening

 • 1. Daar waar door het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  “Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij / het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij / de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij, namens deze / hem” en dan “de functie en naam van de mandaatontvanger”.

 • 3. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van "b.a.” (bij afwezigheid) of "plv.” (plaatsvervanger).

Artikel 8. Citeertitel, inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2016.

Ondertekening

Aldus besloten op 24 mei 2016.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

De secretaris,

mr. J. Vorstenbosch

Het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

De secretaris,

mr. J. Vorstenbosch

De voorzitter van MijnGemeenteDichtbij,

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

Bijlage - Mandaatregister bij "Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij" (2e wijziging)

OmschrijvingWettelijke grondslagBevoegdMandaat
Openstellen vacature DBDirectie
Uitvoeren procedure werving en selectie (o.a. brieven inzake uitnodigen gesprek, afwijzingsbrieven) DBMedewerker
Mediumkeuze voor werving alsmede opdrachtverlening hiertoe DBMedewerker
Behandelen (inclusief toe- of afwijzen) van open sollicitaties, verzoeken om stage, etc. DBTeammanager* (bij toewijzing) en medewerker (bij afwijzing)
Voeren van (overige) correspondentie inzake personeel, niet zijnde het besluit m.b.t. aanstelling, schorsing en ontslaan personeel DBMedewerker
Opdragen overwerk DBTeammanager*
Besluit m.b.t. het uitsluiten van de toepasselijkheid van de CAR-UWO en de uitwerkingsovereenkomst of van delen daarvan op medewerkers of groepen medewerkersArt.1:3 CAR-UWODBDirectie
Vaststellen bijzondere voorschriften en/of instructies m.b.t. de uitvoering van de bepalingen van de CAR-UWO alsmede ten behoeve van het functioneren van de dienstArt. 1:4:1 CAR-UWODBDirectie
Besluit inzake nadere regeling (tijdelijke aanstelling, salaris etc.)Art. 1:6 CAR-UWODBDirectie
Besluit tot het aanstellen van een programmamanager, teammanager, wijkmakelaar, concerncontroller of directiesecretarisArt. 2.1 CAR-UWODBDirectie
Besluit tot het aanstellen van personeel binnen een teamArt. 2.1 CAR-UWODBTeammanager*
Vaststellen nadere regels aanstelling in algemene dienstArt. 2:1A, lid 2, CAR-UWODBDirectie
Nemen besluit inzake passende functieArt. 2:1B CAR-UWODBDirectie
Beslissen tot onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid en/of geneeskundig onderzoekArt. 2:2 en art. 2:3 CAR-UWODBTeammanager*
Uitvoeren procedure m.b.t. onderzoeken naar bekwaamheid en geschiktheid en/of geneeskundig onderzoek (verstrekken opdracht aan uitvoerend bureau etc.)Art. 2:2 en art. 2:3 CAR-UWODBMedewerker
Besluiten inzake aanpassing arbeidsduurArt. 2:7 en/of art. 2:7a CAR-UWODBDirectie
Besluiten m.b.t. vaststellen salarisArt. 3:3 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake opdragen van waarnemingArt. 3:10 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake billijke vergoedingen in andere gevallen dan waarnemingHfst. 3 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake toelagenPar. 3.3 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake overwerkvergoedingArt. 3:18 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake gratificatie ambtsjubileumArt. 3:19 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. bijzondere prestatiesArt. 3:20 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. reis- en verblijfkostenArt. 3:21 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake overlijdensuitkeringArt. 3:23 CAR-UWODBTeammanager*
Maken van afspraken en voeren van overleggen inzake werktijden met medewerkerArt. 4:2 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake het vaststellen van werktijden van medewerker (standaardregeling)Art. 4:2, lid 10, CAR-UWODBTeammanager*
Houden evaluatie met OR over werktijdenArt. 4:2, lid 12, CAR-UWODBDirectie
Vaststellen werktijden van medewerker (bijzondere regeling)Art. 4.4, lid 1, CAR-UWODBTeammanager*
Vaststellen rooster van medewerkerArt. 4.4, lid 3, CAR-UWODBTeammanager*
Stellen nadere regels m.b.t. de werktijdenArt. 4:7 CAR-UWODBDirectie
Besluiten m.b.t. kapitalisatie verloftegoedArt. 4:9 CAR-UWODBTeammanager*
Uitwisselen vakantie-uren tegen geldArt. 4a:1 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake het uitwisselen van geld tegen vakantie-urenArt. 4a:2 CAR-UWODBTeammanager*
Verlagen bezoldiging voor vastgestelde bestedingsmogelijkhedenArt. 4a:3 CAR-UWODBTeammanager*
Verlenen vakantieArt. 6:1:1, lid 2, CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake verzoeken overschrijden arbeidsduurArt. 6:2, leden 2 en 3, CAR-UWODBTeammanager*
Stellen regels inzake duur vakantieArt. 6:2:1 CAR-UWODBDirectie
Besluiten inzake vakantie-opbouw tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid, en andere redenen van afwezigheidArt. 6:2:3 CAR-UWODBDirectie
Besluiten inzake niet genoten vakantie wegens dienstbelang, intrekking, niet verleende vakantie etc.Art. 6:2:4 t/m art. 6:2:7 CAR-UWODBTeammanager*
Stellen regels m.b.t. uitbetaling vakantietoelageArt. 6:3:1, lid 4, CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake verlenen buitengewoon verlofArt. 6:4 en art. 6:4:1 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake langdurend zorgverlof, kortdurend zorgverlof en verlof bij vakbondsactiviteitenArt. 6:4:1a, art. 6:4:2 en art. 6:4:3 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake nadere regels non-activiteitArt. 6:4:4 CAR-UWODBDirectie
Besluiten inzake het verlenen en het stellen van nadere voorwaarden m.b.t. overig buitengewoon verlofArt. 6:4:5 en art. 6:4:5a CAR-UWODBDirectie
Besluiten inzake ouderschapsverlofArt. 6:5 t/m art. 6:5a:1 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake zwangerschaps- en bevallingsverlofArt. 6:7 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake adoptie- en pleegzorgverlofArt. 6:8 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake onbetaald verlof Art. 6:9 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake samenloop met ziekte Art. 6:11 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit inzake levensloopregelingArt. 6a:1 t/m art. 6a:11 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. stellen nadere regels inzake geneeskundige begeleiding/-onderzoekArt. 7:2 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. opdracht geneeskundig onderzoekArt. 7:2:5 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. buitendienststellingArt. 7:2:6 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. verzoek aan UWVArt. 7:2:7 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. stellen nadere regels inzake recht op bezoldigingArt. 7:3 CAR-UWODBDirectie
Besluiten en stellen nadere voorschriften inzake (vergoeding) geneeskundige kostenArt. 7:7 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. stellen nadere regelsArt. 7:8 CAR-UWODBDirectie
Besluiten inzake verplichtingen bestuursorgaan  Art. 7:9 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten m.b.t. stellen nadere regels t.a.v. redenen van medisch onderzoekArt. 7:12 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. aanspraak doorbetaling bezoldiging Art. 7:13:1 en art. 7:13:2 CAR UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. sanctie nalatigheidArt. 7:14 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. bezoldiging uitbetalen aan anderenArt. 7:15:1 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. herplaatsing passende arbeidArt. 7:16 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. terugkeer na ziekteArt. 7:17 CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten m.b.t. in mindering brengen inkomsten op bezoldigingArt. 7:18 en/of art. 7:18:1 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. bijzondere situatiesArt. 7:19 t/m art. 7:25a CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. overgangsbepalingenArt. 7:26 t/m art. 7:28b CAR-UWODBTeammanager*
Ontslag op verzoek, eventueel met afwijkende opzegtermijnArt. 8:1 en art. 8:1:1 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. ontslag (ouderdomspensioen)Art. 8:2 t/m art. 8:2a CAR UWODBDirectie
Besluit m.b.t. ontslag (ontslag wegens reorganisatie)Art. 8:3 t/m art. 8:3:1 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. ontslag i.v.m. (deels) arbeidsongeschiktArt. 8:4 t/m art. 8:5a CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. ontslag (onbekwaamheid/ongeschiktheid)Art. 8:6 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. ontslag (overige ontslaggronden)  Art. 8:7 t/m art. 8:8:1 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. ontslag (functie publiekrechtelijk college)Art. 8:9 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. (tussentijds) ontslagArt. 8:12 t/m art. 8:12:2 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. ontslag als disciplinaire strafArt. 8:13 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. schorsing als ordemaatregelArt. 8:15 t/m art. 8:15:3 CAR-UWODBDirectie
Besluiten m.b.t. gedeeltelijk ontslag (terugbrengen arbeidsduur)Art. 8:17 CAR-UWODBDirectie
Besluiten of stellen regels (voorziening werkloosheid)Hfst. 10d CAR-UWODBDirectie
Besluiten of stellen regels (uitkeringsregeling ontslag)Hfst. 11 CAR-UWODBDirectie
Besluiten of verlenen toestemming (persoonlijk gebruik goederen/diensten, aannemen geschenken/geld)Art. 15:1b t/m art. 15:1d CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten m.b.t. nevenwerkzaamhedenArt. 15:1e CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten m.b.t. financieel belangArt. 15:1f CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten m.b.t. aanneming en levering t.b.v. openbare dienstArt. 15:1g CAR-UWODBTeammanager*
Besluiten inzake aanvaarden andere werkzaamheden wegens stakingArt. 15:1:10 CAR-UWODBDirectie
Besluiten inzake aanvaarden andere werkzaamhedenArt. 15:1:11 CAR-UWODBDirectie
Besluiten tot verplichting tot vergoeden van door gemeente geleden schadeArt. 15:1:12 CAR-UWODBDirectie
Besluiten tot ontheffing verplichting aanzuivering tekort rekenplichtige ambtenaarArt. 15:1:13 CAR-UWODBDirectie
Besluiten m.b.t. beoordelingArt. 15:1:15 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. dragen van dienstkledingArt. 15:1:16 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. standplaatsArt. 15:1:17 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. verbod betreden arbeidsterreinArt. 15:1:19 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. infectieziektenArt. 15:1:20 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. schadevergoedingArt. 15:1:23 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. gebruik motorvoertuigArt. 15:1:24 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. schadeloosstellingArt. 15:1:25 CAR UWODBDirectie
Besluit m.b.t. volgen van opleidingArt. 15:1:26 en art. 15:1:27 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit tot opleggen disciplinaire maatregel Hfst. 16 CAR-UWODBDirectie
Besluit m.b.t. loopbaanadviesArt. 17:2 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. loopbaanbudgetArt. 17:3 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. persoonlijk ontwikkelingsplanArt. 17:4 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. aanwijzen deskundige loopbaanadvies Art. 17:5 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. afspraken belasting en belastbaarheidArt. 17:6 CAR-UWODBTeammanager*
Besluit m.b.t. vaststellen flankerend beleidArt. 17:7 CAR-UWODBDirectie
Besluiten inzake verplaatsingskostenHfst. 18 CAR-UWODBDirectie
Besluiten inzake rechtspositionele erkenning alternatieve samenlevingsvormenHfst. 21 CAR-UWODBDirectie
Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met tijdelijke krachten, detacheringsbureaus etc. (niet zijnde een aanstelling of arbeidsovereenkomst) DBDirectie
Afgifte werkgeversverklaring DBMedewerker
Verlenen van voorschotten op salaris, vakantie- of andere toelagen of uitkeringen DBMedewerker
Uitvoeren van loonbeslag DBMedewerker
Verwerken aanpassingen n.a.v. LOGA-brieven DBMedewerker
Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadigingen MijnGemeenteDichtbij-eigendommen en persoonlijk letsel van gemeentepersoneel DBMedewerker
Besluit tot het maken van bezwaar/instellen van (hoger) beroep, voeren van rechtsgedingen, instellen cassatie namens MijnGemeenteDichtbij Betreffende bestuursorgaanTeammanager*
Ondertekenen en indienen van stukken t.b.v. hoor- en rechtszittingen zoals een notitie van heroverweging, verweer- en beroepschrift en overige (proces‑)stukken Betreffende bestuursorgaanMedewerker
Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan/MijnGemeenteDichtbij bij bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke geschillen Betreffende bestuursorgaanMedewerker
Aannemen documenten/zaken zoals: poststukken, fax- en e-mailberichtenaangetekende stukkendeurwaardersexplotenpakketten (incl. aftekenen pakbonnen) Betreffende bestuursorgaanMedewerker
Verzenden van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, het verstrekken van statistische gegevens en brieven als begeleidend schrijven bij toezending van stukken Betreffende bestuursorgaanMedewerker
Versturen/afgeven ontvangstbevestiging, met uitzondering van klachten Betreffende bestuursorgaanMedewerker
Mondeling verstrekken van informatie en/of gegevens van feitelijke aard Betreffende bestuursorgaanMedewerker
Uitoefenen doorzendplicht c.q. terugzendplichtArt. 2:3 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedureAfd. 3.4 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanTeammanager*
Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraagArt. 4:5 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Het niet in behandeling nemen van een aanvraagArt. 4:5 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Het afwijzen van een herhaalde aanvraagArt. 4:6 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienenArt. 4:7 en art. 4:8 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Besluit om een mogelijkheid tot indienen zienswijze achterwege te latenArt. 4:11 en art. 4:12 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Mededeling inzake verlengen termijnArt. 4:14 en art. 4:15 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Het vaststellen van de (al dan niet) verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissenArt. 4:18 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanTeammanager*
Toezenden stukken aan gemachtigdeArt. 6:17 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Beslissen op verzoek om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechterArt. 7:1a Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanTeammanager*
Opschorten en verdagen beslissing op bezwaar of het verder uitstellen daarvan met instemming bezwaarmakerArt. 7:10 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Het behandelen van en beslissen op verzoeken om informatie Art. 3 Wet openbaarheid van bestuurBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Doorzending verzoeken om informatieArt. 4 Wet openbaarheid van bestuurBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Het behandelen van en beslissen op verzoeken om hergebruikArt. 3 Wet hergebruik van overheidsinformatieBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Doorzending verzoeken om hergebruikArt. 4 Wet hergebruik van overheidsinformatieBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Het behandelen van en beslissen op verzoeken inzake het verwerken van persoonsgegevensArt. 35 en art. 36 Wet bescherming persoonsgegevensBetreffende bestuursorgaanMedewerker
Aangaan van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van MijnGemeenteDichtbij, respectievelijk het team, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de Regeling inzake budgethoudersArt. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk WetboekDB & voorzitterTeammanager*
Het aanbesteden, inclusief het gunnen, van diensten, leveringen en werken onder voorwaarde dat hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoopbeleid wordt gegundAanbestedingswetDBTeammanager*
Beslissen op ingebrekestellingenArtt. 4:17 en 7:14 Algemene wet bestuursrechtBetreffende bestuursorgaanTeammanager*
Aangaan en opzeggen van bruikleenovereenkomsten voor apparaten noodzakelijk voor de uitoefening van werkzaamhedenArt. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk WetboekDB & voorzitterMedewerker
Het doen van aanvragen, het verrichten van opgaven en het raadplegen van databanken voor zover een e-herkenningsmiddel daarin voorziet  DB & voorzitterMedewerker met e-herkenning

* Directie bij ontbreken team(manager)