Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Wegsleepverordening gemeente Goes 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Goes 2016
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Goes 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2016Nieuwe regeling

12-05-2016

gmb-2016-69918

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Gemeente Goes 2016

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.
 • b.
 • c.
 • d.

  weg:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b van de wet, alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

 • e.

  voertuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 van het RVV 1990;

 • f.

  motorrijtuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • g.

  het college:

  het college van burgemeester en wethouders;

 • h.

  dag:

  een periode van 00.00 tot 24.00 uur waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • i.

  loze rit:

  een situatie waarbij het bergingsbedrijf onverrichterzake naar de plaats van vertrek kan terugkeren;

 • j.

  onvolledige berging:

  een situatie vanaf het moment dat er ter plaatse van het voertuig met de op het wegslepen daarvan afgestemde voorbereidende werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt;

 • k.

  volledige berging:

  een situatie vanaf het moment dat het weg te slepen voertuig volledig is vastgekoppeld en naar de bewaarplaats kan worden verplaatst.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen wordenverwijderd,overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen enweggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaatsen van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het aan de Dirk Dronkersweg 15a te Goes gelegen terrein van De Moor Autoberging B.V..

 • 2.

  De openingstijden van de bewaarplaats zijn: op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur; op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

 • 3.

  Van maandag tot en met zondag kan in dringende gevallen, naast de openingstijden genoemd in het tweede lid van dit artikel, in overleg met het wegsleepbedrijf een afspraak worden gemaakt voor afgifte van het voertuig buiten deze openingstijden.

 • 4.

  Indien een voertuig op afspraak volgens het derde lid van dit artikel wordt opgehaald, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht zoals aangegeven in artikel 4, vijfde lid.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   voorrijkosten/kosten van een loze rit: € 50,00 (excl. btw);

  • b.

   kosten van een onvolledige berging: € 85,00 (excl. btw);

  • c.

   kosten van een volledige berging: € 165,00 (excl. btw).

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig zijn als volgt:

  • a.

   Er worden geen kosten gerekend voor de eerste dag van in bewaring nemen en de dag die daarop volgt ongeacht het tijdstip van inbewaringstelling;

  • b.

   € 12,50 (excl. btw) voor elke daaropvolgende dag.

 • 3.

  De kosten bedoeld in het eerste en tweede lid gelden voor voertuigen met een totaalmassa van maximaal 3,5 ton.

 • 4.

  De werkelijke kosten van voertuigen met een totaalmassa groter dan 3,5 ton worden door het wegsleepbedrijf één op één doorberekend.

 • 5.

  Bij afgifte van het voertuig zoals aangegeven in artikel 3, derde lid wordt € 50,00 (excl. btw) extra voorrijkosten in rekening gebracht.

 • 6.

  Alvorens tot uitgifte van een in bewaring gesteld voertuig kan worden overgegaan worden de kosten zoals genoemd in dit artikel in rekening gebracht door het wegsleepbedrijf.

 • 7.

  Het college is bevoegd de tarieven genoemd in dit artikel indien nodig opnieuw vast te stellen.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De Wegsleepverordening gemeente Goes 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Goes 2016.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare vergadering van

12 mei 2016.

de griffier,

drs. J.W. Scherpenzeel.

de voorzitter,

mr. L.J. Verhulst.