Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Schinnen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Schinnen 2016
CiteertitelBesluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Schinnen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201601-01-2021Nieuwe regeling

24-05-2016

Goed Nieuws, 01-06-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Schinnen 2016

 

 

Hoofdstuk 1: Persoonsgebonden budget

Artikel 1. Hoogte PGB; algemene bepaling

Een maatwerkvoorziening kan volgens de Wmo 2015 alleen in de vorm van zorg in natura of een PGB worden verstrekt. Verstrekking van een toegekende maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt slechts plaats op verzoek van de aanvrager.

De hoogte van een PGB:

 • a.

  wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het PGB gaat besteden;

 • b.

  is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering en

 • c.

  bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura, rekening houdend met de eventueel door de gemeente te ontvangen korting.

Artikel 2. De maximale hoogte van een PGB

De hoogte van een PGB voor hulp bij het huishouden volgens de overeenkomst “Voorziening Hulp bij het huishouden”. Deze geldt tot 1 januari 2017

De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden:

 • a.

  voor hulp bij het huishouden door een niet daartoe opgeleid persoon die niet werkzaam is voor een instelling of als ZZP’er: € 13,61 per uur,

 • b.

  voor hulp bij het huishouden door een daartoe opgeleid persoon werkzaam voor een instelling of als ZZP’er: € 16,76 per uur,

 • c.

  voor hulp bij het huishouden plus, waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist, door een persoon die daarvoor in het bijzonder is opgeleid, werkzaam voor een instelling of als ZZP’er: € 20,94 per uur.

De hoogte van een PGB voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning volgens de overeenkomst “Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning”. Deze geldt vanaf 1 januari 2017

De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning worden bepaald per arrangement, op basis van het tarief voor het betreffende arrangement in natura. Voor huishoudelijke ondersteuning door een persoon die behoort tot het sociale netwerk, een niet daartoe opgeleide persoon of een daartoe opgeleide professional of instelling is het percentage 70 % van het arrangementstarief.

De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor de opslagen voor het thuis zorgen voor kinderen en het klaarzetten of bereiden van primaire levensbehoeften bedragen eveneens 70% van het tarief voor zorg in natura (zie bijlage5).

De hoogte van een PGB voor een maatwerkvoorziening ondersteuning:

De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening ondersteuning wordt bepaald per arrangement, op basis van het basistarief voor het betreffende arrangement in natura. Afhankelijk van de uitvoerder van de maatwerkvoorziening ondersteuning worden de volgende percentages van dit basistarief gehanteerd:

 • a.

  ondersteuning door een persoon die behoort tot het sociale netwerk dan wel een niet daartoe opgeleid persoon: 90% van het natura tarief,

 • b.

  ondersteuning door een daartoe opgeleide professional of instelling: 95% van het natura tarief,

 • c.

  rolstoelvervoer binnen de maatwerkvoorziening ondersteuning wordt indien nodig bepaald op basis van 100% van het rolstoelvervoer tarief in natura.

De hoogte van een PGB voor een maatwerkvoorziening kortdurend verblijf:

De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening kortdurend verblijf wordt bepaald per dag, op basis van het basistarief voor kortdurend verblijf in natura. Afhankelijk van de uitvoerder van de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf worden de volgende percentages van dit basistarief gehanteerd:

 • a.

  kortdurend verblijf door een door een niet daartoe opgeleid persoon of ZZP’er: 90% van het natura tarief,

 • b.

  kortdurend verblijf door een instelling (eventueel door de gemeente gecontracteerd): 95% van het natura tarief.

Artikel 3. Vrij besteedbaar bedrag

Met ingang van 2016 is het vrij besteedbare bedrag vervallen. Dat betekent dat het volledige PGB-bedrag moet worden verantwoord.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Verstrekking van een toegekende maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt niet plaats als:

 • a.

  op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben met het omgaan met een persoonsgebonden budget of,

 • b.

  een persoon die schulden heeft of in een schuldhulpverleningstraject zit, waaronder tevens begrepen een schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,

 • c.

  op grond van de progressiviteit van het ziektebeeld de aangevraagde voorziening zo snel weer door een aangepaste voorziening vervangen dient te worden dat deze verstrekking zich daardoor niet leent voor een persoonsgebonden budget,

 • d.

  indien er sprake is van verslavingsproblematiek,

 • e.

  indien de cliënt niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 11 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Schinnen 2015.

Artikel 5. Afleggen verantwoording persoonsgebonden budget

 • a.

  Degene aan wie een PGB als bedoeld in hoofdstuk 4 van dit Besluit (voor hulpmiddelen en/of een niet bouwkundige woontechnische voorziening) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het verlenen van de voorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college,

 • b.

  degene aan wie een PGB als bedoeld in hoofdstuk 4 van dit Besluit voor woningaanpassing is toegekend, dan wel de eigenaar van de woning, meldt zo mogelijk binnen een termijn van maximaal 12 maanden nadat het PGB werd verleend, op basis van een door het college aan te reiken gereedmeldingsformulier, inhoudende dat de woningaanpassing is gerealiseerd onder overlegging van de hierop betrekking hebbende originele facturen,

 • c.

  de vaststelling van de hoogte van het PGB (voor bouwkundig en niet bouwkundige (woon)voorzieningen) vindt plaats nadat het gereedmeldingsformulier met bijbehorende facturen door het college zijn ontvangen en het college heeft vastgesteld dat de aanpassing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het programma van eisen,

 • d.

  het vastgestelde persoonsgebonden budget betreft een maximum vergoeding. Indien de ingediende nota lager is dan het toegekende budget, zal het PGB gelijk gesteld worden met het bedrag vermeld in de nota,

 • e.

  bij overlijden van de cliënt, na de 15e in een kalendermaand, zal het PGB voor de maatwerkvoorziening in de vorm van een dienstverlening worden stopgezet per eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden. Valt de overlijdensdatum voor of op de 15e in een kalendermaand dan zal het PGB over de tweede helft van die kalendermaand door het college worden teruggevorderd.

Artikel 7. Maximale looptijd

 • a.

  De maximale looptijd van een beschikking voor huishoudelijke ondersteuning is 5 jaar.

 • b.

  De maximale looptijd van een beschikking voor een maatwerkvoorziening ondersteuning is 5 jaar.

 • c.

  De maximale looptijd van een beschikking voor een maatwerkvoorziening kortdurend verblijf is 6 maanden.

Indien het college daartoe aanleiding ziet kan er eerder een herbeoordeling plaatsvinden.

Hoofdstuk 2: Eigen bijdrage

Artikel 8. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of PGB’s

De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Hoofdstuk 3: Waardering mantelzorgers

Artikel 9. Waardering mantelzorgers

De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat uit een geldbedrag ter waarde van €175. De criteria om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering staan beschreven in het beleidsplan Mantelzorg Schinnen-Onderbanken.1

Hoofdstuk 4: Maatwerkvoorzieningen met betrekking tot wonen, verplaatsen en vervoer

Artikel 10. Woonvoorziening

 • 1.

  Eenvoudige woningaanpassingen:

  Voor het berekenen van de kosten van eenvoudige standaard woningaanpassingen gelden de normbedragen, zoals opgenomen in de genormeerde lijst van prijzen van woningaanpassingen (bijlage 2 bij dit besluit). Deze normbedragen worden jaarlijks door de gemeente vastgesteld. De standaardaanpassingen kunnen conform de vastgestelde normbedragen uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door aannemers of installateurs).

 • 2.

  Bouwkundige of woontechnische woonvoorzieningen:

  • a.

   De hoogte van het PGB voor een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening en de daarmee eventueel samenhangende kosten van onderhoud, verzekering, keuring en reparatie wordt bepaald aan de hand van door de belanghebbende opgevraagde vergelijkbare offertes, waarbij de prijs van de leverancier die de goedkoopst adequate voorziening kan leveren doorslaggevend is. De gemeente is gemachtigd om een tegenofferte op te vragen.

  • b.

   De kosten van onderhoud, verzekering, keuring en reparatie zal het bedrag als bedoeld in bijlage 4 van dit Besluit niet te boven gaan.

  • c.

   De hoogte van het PGB voor een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde die vermeld staat in de door het college geaccepteerde offerte voor de goedkoopst adequate voorziening.

  • d.

   Bij het vaststellen van de hoogte van een persoonsgebonden budget van een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening, wordt rekening gehouden met de volgende kosten:

  • d1.

   de aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten vergoed,

  • d2.

   Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het omgevingsvergunningsplichtige werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de vigerende DNR2. De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde voor de subsidieverstrekking van deze kosten,

  • d3.

   De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening met betrekking tot de woonvoorziening,

  • d4.

   De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting,

  • d5.

   Renteverlies, dat ontstaat indien de belanghebbende noodzakelijke betaling aan derden moet doen voordat tot vergoeding is overgegaan, maar uitsluitend indien deze betalingen verband houden met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen,

  • d6.

   De prijs van bouwrijpe grond indien de aanschaf van de grond noodzakelijk is omdat niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden,

  • d7.

   Na de oorspronkelijke raming ontstane kosten, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden, mits het college schriftelijk toestemming geeft voor de uitgave van deze extra bedragen,

  • d8.

   De kosten van noodzakelijk technisch onderzoek en voor advisering over de te treffen aanpassing, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij de complexe woningaanpassingen zal de verhuurder vooraf met de gemeente overleggen,

  • d9.

   De kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening,

  • d10.

   Met de woningstichtingen is een convenant gesloten wanneer en in welke mate bepaalde kosten in rekening gebracht mogen worden.

 • 3.

  Afschrijvingstermijn:

  Het afschrijvingsschema wordt bepaald op basis van een genormeerde lijst van prijzen van woningaanpassingen (bijlage 2 en 3 bij dit Besluit).

 • 4.

  Terugbetaling van een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening vindt slechts plaats:

  • a.

   indien de kosten van de woningaanpassing, minimaal € 10.000 heeft bedragen en de woningeigenaar binnen 7 jaar na de datum van gereedmelding van de werkzaamheden de woning verkoopt,

  • b.

   bij terugvordering wordt de terugbetalingsverplichting aan de hand van onderstaand schema berekend;

   • i.

    1e jaar afschrijving 25% totale afschrijving 25%

   • ii.

    2e jaar afschrijving 20% totale afschrijving 45%

   • iii.

    3e jaar afschrijving 15% totale afschrijving 60%

   • iv.

    4e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 70%

   • v.

    5e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 80%

   • vi.

    6e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 90%

   • vii.

    7e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 100%

   De afschrijvingstermijn gaat in op de datum van de verkoop van de woning.

 • 5.

  Verhuizen: Verhuiskosten worden uitsluitend in de vorm van een persoonsgebonden budget verstrekt. Het persoonsgebonden budget voor verhuiskosten bedraagt maximaal € 2.000,-.

 • 6.

  Bezoekbaar maken: het maximumbedrag dat wordt verstrekt bij het bezoekbaar maken van een woning, niet zijnde het hoofdverblijf, bedraagt maximaal € 4.538,-.

 • 7.

  Woningsanering:

  • a.

   bij woningsanering (nieuwe vloerbedekking) in verband met astma en allergie en het verstrekken van rolstoeltapijten, wordt het persoonsgebonden budget voor woningsanering op basis van de maximum normbedragen, zoals weergegeven in bijlage 1 van dit besluit.

  • b.

   De in bijlage 1 van dit Besluit genoemde normbedragen worden bepaald op:

   • i.

    100% bij een ouderdom van de te vervangen voorziening tot twee jaar,

   • ii.

    75% bij een ouderdom van de te vervangen voorziening tussen de twee en vier jaar,

   • iii.

    50 % bij een ouderdom van de te vervangen voorziening tussen de vier en zes jaar,

   • iv.

    25% bij een ouderdom van de te vervangen voorziening tussen de zes en acht jaar,

   • v.

    0% bij een ouderdom van de te vervangen voorziening van 8 jaar of ouder.

  • c.

   Een persoonsgebonden budget voor een woningsanering wordt slechts éénmaal verstrekt.

  • d.

   Enkel de slaapkamer van de huidige woonsituatie komt in aanmerking voor sanering.

Artikel 11. Vervoer

 • 1.

  Collectief vervoer: voor gebruik van het collectief vervoer met een Wmo-pas is een ritbijdrage per zone conform het openbaar vervoer verschuldigd. Bij de inwerkingtreding van dit besluit bedraagt de ritbijdrage € 0,75 per zone,

 • 2.

  Overgangsrecht

  • a.

   De financiële tegemoetkoming in het gebruik van de (eigen) auto, op grond van de hardheidsclausule zoals dit verstrekt is op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schinnen 2012 en haar voorgangers, is niet meer mogelijk,

  • b.

   De belanghebbenden die in 2014 een financiële tegemoetkoming in het gebruik van de(eigen) auto hebben ontvangen, ontvangen bij wijze van een overgangsperiode hiervoor in 2015 nog eenmalig een bedrag. Dit bedrag is per individuele situatie verschillend en afhankelijk van de tegemoetkoming die een cliënt in 2014 heeft ontvangen,

  • c.

   Bij de belanghebbenden, zoals bedoeld het tweede lid, zal in de loop van 2015 een heronderzoek plaatsvinden, bekeken of een (andere) maatwerkvoorziening gericht op verplaatsen of vervoer noodzakelijk is.

 • 3.

  Auto aanpassingen:

  • a.

   Autoaanpassingen worden uitsluitend in de vorm van een persoonsgebonden budget verstrekt en enkel indien de auto niet ouder is dan 3 jaar,

  • b.

   Het maximale bedrag voor een autoaanpassing bedraagt €1.500

 • 4.

  Overige vervoersvoorzieningen worden in de vorm van zorg in natura verstrekt (indien maatwerk niet mogelijk is op basis van zorg in natura, dan wordt een persoonsgebonden budget verstrekt).

Artikel 12. Rolstoel

 • 1.

  Sportrolstoel

  • a.

   Sportvoorzieningen worden uitsluitend in de vorm van een persoonsgebonden budget verstrekt,

  • b.

   De hoogte van een persoonsgebonden budget voor een sportvoorziening bedraagt maximaal €3.500-, welke is bedoeld als tegemoetkoming in aanschaf, onderhoud en reparatie voor een periode van drie jaar.

Hoofdstuk 5. Het betrekken van ingezetenen bij het beleid

Artikel 13. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het betrekken van inwoners bij het beleid verloopt via de Wmo-adviesraad en andere cliëntvertegenwoordigers.

Hoofdstuk 6. Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016,

 • 2.

  Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Schinnen 2015 wordt met ingang van 1 juli 2016 ingetrokken,

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Schinnen 2016.

Aldus besloten door het college van de gemeente Schinnen in zijn vergadering van 24 mei 2016

De Secretaris

Mr. J.M.C.Roelofs

De Burgemeester

L.J.P.M.Frissen

Bijlage 1 Maximale normbedragen (inclusief BTW) per 1 januari 2016 bij woningsanering ingevolge van artikel 7 lid 4 van dit besluit.

 

Prijs (incl. BTW)

Per eenheid

Vloerbedekking vinyl

€ 45,90

Meter [4 meter breed]

Jaloezieën

€ 16,80

Meter [1,75 meter hoog]

Bijlage 2 Maximale normbedragen (inclusief BTW en opslag) per 1 januari 2016 bij woningaanpassingen ingevolge artikel 10 van dit Besluit.

Rubriek

Omschrijving voorziening

Afschrijvings-termijnen

Normbedrag 2016 (incl. BTW)

Eenheden

1. Rolstoeltoegankelijkheid

1.01

Verwijderen dorpel buitendeur

20 jaar

€ 276,05

/st

1.02

Verwijderen dorpel binnendeur

20 jaar

€ 184,01

/st

1.03

Verbreden buitendeur

20 jaar

€ 3.360,86

/st

1.04.01

Verbreden binnendeur nastelkozijn

20 jaar

€ 958,86

/st

1.04.02

Verbreden binnendeur inmetselkozijn

20 jaar

€ 1.977,80

/st

1.05

Beschermingsprofiel kozijn

20 jaar

€ 237,30

/st

1.06

Schopplaat tegen deur

20 jaar

€ 148,19

/st

1.07.01

Verhoging toegangspad

20 jaar

€ 148,19

/m2

1.07.02

Verhoging + verbreden toegangspad

20 jaar

€ 138,50

/m2

1.08.01

Hellingbaan buiten staal recht

15 jaar

€ 800,99

/m2

1.08.02

Hellingbaan buiten staal met bordes

15 jaar

€ 781,62

/m2

1.08.03

Hellingbaan buiten traditioneel recht

15 jaar

€ 891,07

/m2

1.08.04

Hellingbaan buiten traditioneel met bordes

15 jaar

€ 958,87

/m2

1.09

Vlonder bij toegangsdeur

7 jaar

€ 524,26

/m2

1.10

Vlinderbrugje voor binnendrempel

7 jaar

€ 395,17

/st

1.11

Vlonder balkon

15 jaar

€ 533,68

/m2

1.21

Aanbouw nieuwe entree woning

20 jaar

€ 3.659,21

/m2

1

Scootmobielstalling

20 jaar

Offerte

/st

2. Sanitair

2.01.01

Douchevloer op afschot [antislip norm R11]

20 jaar

€ 464,91

/m2

2.01.01a

Slidex tot 5 m2

6 jaar

€ 596,63

/st

2.01.01b

Slidex tot 10m2

6 jaar

€ 681,88

/st

2.01.02

Verlaagde douchebak 50mm

12 jaar

€ 890,11

/st

2.02a

Vervangen wandtegels

20 jaar

€ 226,64

/m2

2.02b

Vervangen vloertegels

20 jaar

€ 327,37

/m2

2.03.01

Wandbeugel 700mm

8 jaar

€ 98,79

/st

2.03.02

Wandbeugel 800mm

8 jaar

€ 101,71

/st

2.03.03

Wandbeugel 900mm

8 jaar

€ 104,60

/st

2.03.05

Contraplaat tbv wandbeugel

8 jaar

€ 15,50

/st

2.04.01

Opklapbare toiletbeugel 600mm

8 jaar

€ 275,07

/st

2.04.02

Opklapbare toiletbeugel 830mm

8 jaar

€ 284,76

/st

2.04.03

Opklapbare toiletbeugel 830mm+toiletrolhouder

8 jaar

€ 292,50

/st

2.05.01

Beugel opklapbaar met statief 600mm

8 jaar

€ 383,55

/st

2.05.02

Beugel opklapbaar met statief 830mm

8 jaar

€ 399,05

/st

2.05.03

Beugel opklapbaar met statief 830mm + toiletrolhouder

8 jaar

€ 405,83

/st

2.06.01

Douchezit opklapbaar wandmontage

8 jaar

€ 336,09

/st

2.06.02

Douchezit opklapbaar wandmontage + armleuning

8 jaar

€ 442,62

/st

2.06.03

Contraplaat tbv douchezit

8 jaar

€ 50,36

/st

2.06.04

Hulppootset tbv douchezit

8 jaar

€ 111,38

/st

2.10

Rolstoelspiegel bij wastafel

10 jaar

€ 225,68

/st

2.11

Stoma-wastafel

10 jaar

€ 2.842,72

/st

2.12.01

Wastafel onderrijdbaar

10 jaar

€ 815,53

/st

2.12.02

Wastafelmodule, verstelbaar

10 jaar

€ 1.524,51

/st

2.20

Demonteren fonteintje

Nvt

€ 109,45

/st

2.21

Ergonomisch plaatsen kraan

Nvt

€ 207,27

/st

3. Keuken

3.01. 01

Keuken onderrijdbaar

15 jaar

€ 5.636,03

/st

3.01.02

Hoekkeuken onderrijdbaar

15 jaar

€ 8.900,08

/st

3.02.01

Keuken onderrijdbaar en verstelbaar

15 jaar

€ 11.628,50

/st

3.03

Aanpassen keuken tbv onderrijdbaarheid [losse onderkasten]

15 jaar

€ 3.430,64

/st

3.04

Aanpassen keuken tbv onderrijdbaarheid [met onderblok]

15 jaar

€ 3.855,83

/st

3.05

Verplaatsen keukenkast

15 jaar

€ 60,05

/st

4. Verticaal verplaatsen

4.01.01

Stoeltraplift tbv rechte steektrap

12 jaar

Offerte

/st

4.01.02

Stoeltraplift tbv trap met kwart

12 jaar

Offerte

/st

4.01.02a

Stoeltraplift tbv trap met dubbele kwart

1 jaar

Offerte

/st

4.01.11

Smetplank verwijderen

10 jaar

€ 49,96

/m1

4.01.12

Wand op verdieping verplaatsen

15 jaar

€ 369,02

/m2

4.01.13

Bouwkundige aanpassing traplift

15 jaar

€ 3.179,78

/st

4.02

Aanbrengen extra trapleuning

10 jaar

€ 94,91

/m1

5. Deuropenersystemen

5.01

Deurautomaat op buitendeur

10 jaar

€ 3.392,86

/st

5.02

Automaat op buitendeur met intercom

10 jaar

€ 4.054,40

/st

5.03

Deurautomaat voor grote belasting

10 jaar

€ 3.955,59

/st

5.04

Binnendeurautomaat

10 jaar

€ 2.866,94

/st

5.05

Schuifdeur met automaat

10 jaar

€ 5.734,83

/st

5.06

Wand opdikken boven kozijn

10 jaar

€ 237,30

/st

5.07

Intercom + elektrische voordeurontgrendeling

10 jaar

€ 1.693,04

/st

5.08

Garagedeuropener

10 jaar

€ 606,31

/st

5.09

Plaatsen schuifdeur met lange hendel

10 jaar

€ 1.123,53

/st

6. Diversen

6.01

Aanleg wandcontactdoos

15 jaar

€ 218,89

/st

6.02

Aanleg wandcontactdoos buiten 10m1

15 jaar

€ 770,96

/st

6.05

L-vormige beugel [Linido LI2611.003]

Nvt

€ 171,43

/st

6.10

Trapspilbeugel Links/rechts

Nvt

€ 192,74

/st

6.15

Scootmobielsafe

15 jaar

€ 4.529,93

/st

6.20

Demonteren en herplaatsen toilet

15 jaar

€ 41,65

/st

6.21

Demonteren en herplaatsen wastafel

15 jaar

€ 41,65

/st

7. Sanitaire roerende goederen

7.01

Douchezit kruk met armsteunen

Nvt

€ 229,55

/st

7.02

Badzitje zonder rugleuning

Nvt

€ 92,01

/st

7.03

Badzitje met rugleuning

Nvt

€ 132,69

/st

7.04

Douche-toilet stoel/zitje zelfbeweger

Nvt

€ 1.355,98

/st

7.05

Toiletverhoger met armsteunen

Nvt

€ 397,11

/st

7.10

Badliftzitje

10 jaar

€ 1.733,71

/st

8. Drempel/dorpel/balustrade/vlonder modulair van Q-netics

8.01

Vlak NV

10 jaar

€ 208,24

/m2

8.02

Helling+vlak NHV

10 jaar

€ 214,05

/m2

8.03

Helling+vlak+helling NHVH

10 jaar

€ 279,27

/m2

8.04

Helling NH

10 jaar

€ 227,76

/m2

8.05

Galerijverhoging noppenplaat BV

10 jaar

€ 208,24

/m2

8.06

Roosteroprit vlak RV

10 jaar

€ 213,08

/m2

8.07

Roosteroprit helling RH

10 jaar

€ 239,23

/m2

8.08

Roosteroprit aanloopprofiel RA

10 jaar

€ 66,83

/m2

8.09

Ballustradeverhoging aluminium BAL

10 jaar

€ 74,58

/m1

8.10

Ballustradeklem KLE

10 jaar

€ 18,40

/st

8.11

Ballustrade aluminium 0-1m HEK1

10 jaar

€ 290,57

/m1

8.12

Ballustrade aluminium >1m HEK2

10 jaar

€ 231,48

/m1

8.13a

Schegplaat SP20/30/40

10 jaar

€ 60,05

/st

8.13b

Schegplaat SP50/60/XX

10 jaar

€ 117,20

/st

8.20a

Dorpelvervanging 10x100cm DV10

10 jaar

€ 31,97

/st

8.20b

Dorpelvervanging 13x100cm DV13

10 jaar

€ 36,80

/st

8.20c

Dorpelvervanging 16x100cm DV16

10 jaar

€ 39,72

/st

8.20d

Montage dorpelvervanging

Nvt

€ 42,62

/st

8.30

Schoprand SR

10 jaar

€ 43,59

/m1

8.35

Deur inkorten DI

10 jaar

€ 70,71

/st

8.40

Tussenstap trap TS

10 jaar

€ 109,45

/st

Bijlage 3 Aanpassing badkamers en keukens

Deze afspraak is van toepassing voor badkameraanpassingen waarbij een ligbad of douche wordt verwijderd en een inloopdouche/douche met verlaagde instap wordt gerealiseerd.

 • ·

  Wanneer in deze werkafspraak wordt gesproken wordt over “kosten” dan wordt hiermee bedoeld de aanpassingskosten die nodig zijn om de belemmering van de cliënt op te heffen en niet de totale renovatiekosten.

 • ·

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tot en met 20 jaar komen de kosten volledig ten laste van de gemeente.

 • ·

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd vanaf 30 jaar kunnen aanpassingen in een renovatie worden meegenomen. De kosten komen dan volledig ten laste van de woningeigenaar.

 • ·

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tussen 20 en 30 jaar wordt een kostenverdeling gemaakt tussen gemeente en woningeigenaar volgens een glijdende schaal.

 • ·

  Deze kostenverdeling is als volgt:

Leeftijd badkamer

Aandeel Gemeente

Aandeel Eigenaar

t/m 20 jaar

100%

0 %

21 jaar

90%

10%

22 jaar

80%

20%

23 jaar

70%

30%

24 jaar

60%

40%

25 jaar

50%

50%

26 jaar

40%

60%

27 jaar

30 %

70%

28 jaar

20 %

80%

29 jaar

10%

90%

Vanaf 30 jaar

0%

100%

·Standaard aanpassingen, welke niet gerelateerd zijn aan de leeftijd van de badkamer (bv. douchezitje of opklapbare toiletbeugels), worden volledig vergoed via de Wmo.

Werkwijze voor gemeente

 • ·

  Deze werkafspraak houdt in dat bij een badkamer met een geschatte leeftijd tussen 20 en 30 jaar wel een aanvraag wordt ingenomen wanneer er een indicatie bestaat voor aanpassing (instap ligbad of douchebak). Vervolgens wordt een offerte opgevraagd in deze.

 • ·

  Bij een badkamer waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ouder is dan 30 jaar, wordt zónder aanvraag doorverwezen naar de woningeigenaar. Er zal in een dergelijke situatie wel in het gespreksverslag opgenomen worden in hoeverre een aanpassing noodzakelijk wordt geacht. De eigenaar kan zelf bepalen of hij tot renovatie over zal gaan.

 • ·

  Bij twijfel over de leeftijd van een badkamer wordt hierover contact opgenomen met de woningeigenaar.

Bijlage 4 Vergoeding per 1 januari 2016 voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie ingevolge artikel 10 van dit Besluit.

Alleen de werkelijk gemaakte kosten van keuring, onderhoud [met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen] en reparatie [niet gebonden aan een maximum] aan de hieronder genoemde onderdelen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming:

 • a.

  Stoelliften

 • b.

  Rolstoel- of sta-plateauliften

 • c.

  Woonhuisliften

 • d.

  Hefplateauliften

 • e.

  Balansliften

 • f.

  De mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel

 • g.

  Elektromagnetische opening- en sluitmechanisme van deuren

 • h.

  Personentilliften

De maximale vergoeding van de kosten voor onderhoud en keuring van diverse soorten liften in de woning en\of trappenhuizen bedraagt:

 

Keuringen

Onderhoud

Soort lift

Frequentie

Kosten incl. BTW

Frequentie

Kosten incl. BTW

Stoellift

1x per 4 jaar

€ 242,10

1x per jaar

€ 496,50

Rolstoelplateaulift

1x per 4 jaar

€ 295,00

1x per jaar

€ 496,50

Woonhuislift

1x per jaar

€ 295,00

2x per jaar

€ 993,00

Hefplateaulift

1x per jaar

€ 299,30

2x per jaar

€ 993,00

Balanslift*

1x per jaar

€ 85,70

1x per jaar

€ 496,50

(bron : liftinstituut)

Maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven:

 • ·

  50% voor installaties geplaatst buiten de woning

 • ·

  50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen

 • ·

  50% voor installaties, uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateaus en\of afrijdbeveiliging respectievelijk elektrisch wegklapbare raildelen.

Reparatie: de werkelijke kosten van reparatie komen voor vergoeding in aanmerking, mits gedeclareerd binnen 12 maanden na betaling.

Bijlage 5 Tarievenoverzicht Wmo

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

De maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning komt voort uit de voormalige maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Hulp bij het huishouden werd in uren en minuten geïndiceerd. De huishoudelijke ondersteuning wordt in de vorm van een arrangement toegekend. Voor deze huishoudelijke ondersteuning gelden de volgende tarieven:

 

Zorg in Natura

PGB (70%)

PGB (70%)

 

Per 4 weken

Per 4 weken (CAK)

Per maand (SVB)

Arrangement 1

€ 215,00

€ 150,50

€ 163,04

Arrangement 2

€ 275,00

€ 192,50

€ 208,54

Arrangement 3

€ 350,00

€ 245,00

€ 265,42

Opslagen

Het zorgen voor kinderen tot 7 jaar, het bereiden van de broodmaaltijden en het opwarmen van de warme maaltijd, zijn aken die kunnen behoren tot de huishoudelijke ondersteuning. Deze taken zijn niet in één van de arrangementen opgenomen. Wanneer deze taken worden geïndiceerd, dan wordt een opslag berekend op het arrangementstarief, gebaseerd op het aantal uren en minuten per week dat nodig wordt geacht voor het uitvoeren van deze specifieke taken (zoals vastgelegd in de beleidsregels Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2017, art. 6.3.3. onder b1 en b2). Het uurtarief dat hierbij wordt gehanteerd bedraagt € 23,92 per uur bij Zorg in Natura en € 16,74 per uur bij PGB3.

Eigen bijdrage

Wanneer een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo wordt toegekend, dan geldt hiervoor een eigen bijdrage die in 4-wekelijkse termijnen wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De gemeente Schinnen meldt de volledige kostprijs van het arrangement (in Zorg in Natura of in de vorm van een PGB) bij het CAK, het CAK berekent vervolgens op basis van inkomen en (eventueel) vermogen welke eigen bijdrage over dit bedrag is verschuldigd.


1

Het beleidsplan Mantelzorg Schinnen-Onderbanken zal in de raad van 11-7-2016 worden vastgesteld. Daarin worden de criteria en de hoogte van het compliment vastgelegd.

2

De DNR beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en –nemer.

*

Balansliften worden niet meer nieuw gemaakt. Bestaande balansliften kunnen nog wel gekeurd en onderhouden worden. Het liftinstituut berekent de kosten voor periodieke keuring van de balansliften op grond van een uurtarief van € 85,70 (incl. BTW)