Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële belangen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFinanciële belangen
CiteertitelRegeling financiële belangen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-201601-02-2016Onbekend

14-01-2016

Blad gemeenschappelijkeRegeling

BGR-168, 30 maart 2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële belangen

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  werkgever: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

 • b

  medewerker:De ambtenaar in dienst van werkgever in de zin van de CAR/UWO, dan wel degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft gesloten;

 • c

  leidinggevende:De directe leidinggevende van de medewerker.

 • d

  Financiële belangen: Het bezit van en transacties van effecten en onroerend goed en de deelname in bedrijven, die de belangen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kunnen raken, voor zover deze in verband staan met de functievervulling en waardoor een onafhankelijke besluitvorming door de medewerker niet mogelijk is.

 • e

  registratie: de registratie van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f lid 3 CAR-UWO.

Artikel 2 Verbod financiële belangen

Lid 1

Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1f lid 4 CAR-UWO verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf om te voorkomen dat hij in een situatie terecht komt waarin zijn functievervulling beïnvloed wordt door zijn persoonlijke financiële belangen.

Lid 2

Medewerkers met financiële functies of medewerkers die toegang hebben tot of mutaties kunnen aanbrengen binnen het financiële systeem van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden in ieder geval aangewezen op grond van artikel 15:1f lid 4 CAR-UWO. Daarnaast kan het DB overige functies of medewerkers aanwijzen op grond van hun specifieke taak of bevoegdheid, die vallen onder de werking van eerder genoemd artikel.

Artikel 3 Melding financiële belangen

Lid 1

Iedere medewerker is verplicht financiële belangen te melden, voor zover de medewerker redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat het hebben van of handelen in deze financiële belangen de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst, niet in redelijkheid is verzekerd.

Lid 2

De financiële belangen dienen te worden gemeld met gebruik van het daartoe vastgestelde en als bijlage aan deze regeling bijgevoegde formulier.

Lid 3

Ongeacht of een dergelijke melding is gedaan, kan de werkgever het hebben van of handelen in financiële belangen waarvan de werkgever van mening is dat de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid is verzekerd, verbieden.

Lid 4

Medewerkers in de volgende functies worden geacht te zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden:

 • -

  Medewerkers betrokken bij het verstrekken van vergunningen

 • -

  Medewerkers betrokken bij inkoop en aanbesteding

 • -

  Medewerkers met een functie op financieel gebied

 • -

  Medewerkers met een budgetverantwoordelijkheid

Lid 5

De leidinggevende kan de medewerker verzoeken om nadere informatie.

Artikel 4 Registratie

Lid 1

De registratie van financiële belangen geschiedt door het formulier op te nemen in het persoonsdossier.

Lid 2

De afdeling personeel en organisatie (P&O) houdt een actueel overzicht bij van de financiële belangen.

Artikel 5 Toestemming financiële belangen

Lid 1

Toestemming voor het hebben van financiële belangen wordt schriftelijk verleend door de directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant / Regionaal commandant.

Lid 2

Directeur Veiligheidsregio/ Regionaal Commandant kan besluiten aan het hebben van financiële belangen bepaalde voorwaarden en/of afspraken te verbinden.

Lid 3

Indien de werkgever van mening is dat de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent de financiële belangenverstrengeling.

Lid 4

Indien er sprake is van financiële belangenverstrengeling wordt in samenspraak met de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.

Lid 5

In het uiterste geval is de medewerker verplicht het financiële belang af te stoten.

Artikel 6 Voortzetten van verboden nevenwerkzaamheden

Het voortzetten van verboden financiële belangen wordt gezien als plichtsverzuim.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Financiële belangen" en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 februari 2016.

Bijlage

 

Formulier in kennisstelling financiële belangen

Regeling financiële belangen

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

Artikel 2 Verbod financiële belangen

 

Artikel 3 Melding financiële belangen

 

Artikel 4 Registratie

 

Artikel 5 Toestemming financiële belangen

 

Artikel 6 Voortzetten van verboden nevenwerkzaamheden

 

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

 

Bijlage