Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Aanwijzingsbesluit Alcoholverbodgebieden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Alcoholverbodgebieden 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit Alcoholverbodgebieden 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort, art. 2:48

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2016nieuwe regeling

24-05-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 01-06-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Alcoholverbodgebieden 2016

op grond van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort;

 

Overwegende dat:

 

  • 1.

    het college op grond van artikel 2:48 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening de bevoegdheid heeft om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken verpakkingen met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

  • 2.

    voor de aan te wijzen gebieden concrete klachten en aanwijzingen zijn van aantasting van de openbare orde als gevolg van hinderlijk drankgebruik;

  • 3.

    gevreesd wordt dat bij het niet aanwijzen van deze gebieden ook in de toekomst sprake zal zijn van aantasting van de openbare orde als gevolg van hinderlijk drankgebruik

 

BESLUITEN:

1  

de navolgende gebieden aan te wijzen als gebieden waarin het verboden is om op een openbare plaats, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, glazen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 

Kruiskamp

 

V.Oud kazerneterrein Hogeweg: gebied tussen en het met inbegrip van Hogeweg tussen Zeevaarderspad, James Cookstraat en Magelhaenstraat

 

Soesterkwartier

 

W.Park van Wittelplantsoen: het gebied tussen en met inbegrip van Puntenburgerlaan, Casper van Wittelplantsoen en de Flevostraat

 

Vathorst

 

X.De Bron: gebied tussen en met inbegrip van Veluwemeer, Victoriameer, Oostzee, Arabische zee en Zwarte Zee

 

Vathorst

 

Y. Skatebaan: gebied tussen en met inbegrip van de Hanzeboulevard, Heideweg, Caraïben en de spoorlijn

 

Z. Speeltuin: gebied tussen en met inbegrip van Damespolder, Ameliapolder en Cathalijnepolder

 

2  

De in de bijlagen opgenomen situatietekeningen V, W, X , Y en Z waarop de hiervoor genoemde gebieden zijn weergegeven, maken onderdeel uit van dit aanwijzingsbesluit.

3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Alcoholverbodgebied 2016

4  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2016

De secretaris, De burgemeester,

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen kan daartegen gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag van inwerkingtreding te worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA te Amersfoort.

Situatietekeningen V, W, X, Y en Z

behorend bij Aanwijzingsbesluit Alcoholverbodgebied 2016

Overzichtskaart  

Situatietekening V

Situatietekening W  

Situatietekening X  

Situatietekening Y  

Situatietekening Z