Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Achterhoek bespaart 2010
CiteertitelSubsidieverordening Achterhoek bespaart 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-05-2011Nieuwe regeling

16-09-2010

Doetinchems Vizier

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2010

 

 

SUBSIDIEVERORDENING ACHTERHOEK BESPAART 2010

De raad van de gemeente Doetinchem

gelet op:

 • -

  de beschikking van 8 juni 2010 van het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland tot subsidieverlening ten behoeve van 'Achterhoek bespaart 2010' in het kader van Verdeelvoorstel recessiegelden energiebesparing particuliere huiseigenaren (zaaknummer 2010-007958);

 • -

  artikel 147 van de Gemeentewet;

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 • -

  de gemeente Doetinchem bij beschikking van 8 juni 2010 van gedeputeerde staten tot subsidie-verlening ten behoeve van 'Achterhoek bespaart 2010' in het kader van Verdeelvoorstel recessiegelden energiebesparing particuliere huiseigenaren een subsidie is toegekend van € 50.000,- voor energiebesparing particuliere huiseigenaren;

 • -

  de centrale doelstelling hierin is de energieprestatie van bestaande woningen te verbeteren;

 • -

  een onderdeel in het projectplan een subsidieregeling is voor energiemaatregelen voor particuliere woningbezitters is;

besluit vast te stellen:

SUBSIDIEVERORDENING ACHTERHOEK BESPAART 2010

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  provincie: provincie Gelderland;

 • b.

  gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Gelderland;

 • c.

  provinciale staten: provinciale staten van Gelderland;

 • d.

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 • e.

  beschikking provincie: besluit van 28 april 2010 met kenmerk PS2010-275 tot verdeling van de recessiegelden voor de energiebesparing;

 • f.

  subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening;

 • g.

  aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • h.

  Bouwbesluit: het geldende Bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van energiebesparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande woningen die in bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond. De raad streeft naar energetische aanpassingen in minimaal 100 woningen.

Artikel 4 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 Subsidiecriteria

Een woningeigenaar/bewoner komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 50% van de gemaakte en betaalde kosten voor investeringen in energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 500,- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1.

  Er moet minimaal één maatregel worden uitgevoerd uit onderstaande lijst.

 • 2.

  De maatregel moet worden uitgevoerd in de periode 1 oktober 2010 tot en met 15 juli 2011. De factuurdatum is hierbij bepalend. Het subsidie-uitkeringformulier moet uiterlijk binnen vier weken na de uitvoering van de maatregel bij de gemeente zijn.

 • 3.

  Voor een woningeigenaar/-bewoner, die op de wachtlijst van de gemeente Doetinchem staat, geldt dat zij in aanmerking komt voor subsidie indien de factuurdatum 23 april 2010 of later is.

 • 4.

  De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 17 juni 2011 mits ook aan artikel 5, lid 2 wordt voldaan.

 • 5.

  Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond.

 • 6.

  Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

 • 7.

  Het aanvraag- en subsidie-uitkeringsformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld.

 • 8.

  Bij het aanvraagformulier moeten daarop betrekking hebbende offertes worden overgelegd. Bij het subsidie-uitkeringsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en/of betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 9.

  Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen en betaalbewijzen moet blijken:

  • a.

   dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt,

  • b.

   dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning. Indien nodig moeten foto's of tekeningen worden meegestuurd.

 • 10.

  De woning bevindt zich in de gemeente Doetinchem.

 • 11.

  De woning is gebouwd of opgeleverd vóór 1 oktober 2010.

 • 12.

  De regeling geldt niet voor woningen met een recreatieve bestemming.

 • 13.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de investering voor de in onderstaande tabel opgenomen maatregelen minimaal € 1000,- te bedragen.

 • 14.

  Het effect van de besparingsmaatregel moet aantoonbaar zijn gemaakt door het aangeven van de geschatte energiebesparing in Joule (of KWh of m³ gas) per jaar.

 • 15.

  Per huishouden kan gedurende de looptijd onder de werkingssfeer van deze regeling tot een bedrag van € 500,- subsidie worden verleend.

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen:

 • -

  Plaatsen van HR++ glas ter vervanging van enkel glas op de gehele woonlaag (beneden dan wel boven). Uitgezonderd zijn de toilet- en doucheruimte en ruimtes buiten de thermische schil (zoals een onverwarmde schuur en bijkeuken). Vervanging van bestaand thermopane door HR++ is subsidiabel, echter niet verplicht.

 • -

  Aanbrengen vloerisolatie, minimaal in de gehele woonkamer; isolatiewaarde R => 2,5 m2 K/W.

 • -

  Aanbrengen dakisolatie, minimaal 35 m2 isolatiewaarde R => 2,5 m2 K/W, (isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).

 • -

  Gevelisolatie door het isoleren van alle nog niet geïsoleerde muren van de woning:

  • 1.

   door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw;

  • 2.

   of door het aanbrengen van andere gevelisolatie; bij deze methode dient de isolatiewaarde R => 2,5 m2 K/W te zijn.

 • -

  Plaatsen zonnecollectoren voor warm water (ook wel zonneboiler genoemd) collector oppervlak > 2 m2.

 • -

  Plaatsen zonnecellen (voor opwekken van elektriciteit) oppervlak > 2 m2.

 • -

  Plaatsen warmtepomp ten behoeve van verwarmen van de woonruimte (dit is geen CV of HR-ketel).

 • -

  Plaatsen HR-e ketel of micro-WKK met minimaal een warmteoutput van 10 kW en een elektrisch opwekvermogen van 1 kW.

Artikel 6 Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld worden geëist in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 7 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren

 • 1.

  Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd, mogen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  In het geval de investeringen voor de in bovenstaande tabel opgenomen maatregelen minder dan € 1000,- bedragen, is de subsidie maximaal 50% van deze investering.

 • 3.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de minimale investering bij zelfwerkzaamheid voor de in bovenstaande tabel opgenomen maatregelen € 1000,- te bedragen.

 • 4.

  De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 8 Subsidieplafond van de regeling

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,-.

 • 2.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond is bereikt, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 9 Aanvraag- en afhandelingprocedure

 • 1.

  Er dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  De woningeigenaar kan subsidie aanvragen door: (a. en b.)

  • a.

   het onder artikel 9, lid 1 bedoelde subsidieaanvraagformulier naar de gemeente Doetinchem te sturen, en

  • b.

   een offerte van de uit te voeren maatregelen met uitleg. Uit de offerte moet blijken welke materialen er worden gebruikt, wat de isolatiewaarde hiervan is en wat de geschatte energiebesparing in Joule dan wel KWh of m3 gas per jaar bedraagt.

(of a. en c.)

 • c.of bij het zelf uitvoeren van maatregelen een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen de beoogde materiaalkwaliteit, hoeveelheid en de kostenbegroting te worden aangegeven.

 • 3.

  De aanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige aanvraag van de subsidie een ontvangstbevestiging, waarin de ontvangstdatum is vermeld.

 • 4.

  De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na de datum van binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

 • 5.

  In het geval het onder artikel 9, lid 4 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de maatregelen uit binnen vier maanden na het vaststellen van het besluit tot subsidieverlening en dient het subsidie-uitkeringsformulier in bij de gemeente Doetinchem. De facturen en betalings-bewijzen moeten worden bijgevoegd.

 • 6.

  Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

 • 7.

  Deze subsidieregeling mag worden gestapeld met andere subsidieregelingen.

 • 8.

  De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

 • 9.

  Met het aanvragen van de subsidie verklaart de woningeigenaar dat hij een door de gemeente aangestelde inspecteur, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaam-heden ter plaatse te inspecteren.

 • 10.

  Met het ontvangen van de subsidie verklaart de woningeigenaar zich bereid om mee te werken aan publicitaire acties.

 • 11.

  De gemeente kan een subsidieverzoek afwijzen indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 11 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2010 en treedt in werking op 1 oktober 2010.

 • 2.

  De Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2009 vervalt op die datum.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 16 september 2010,

griffier voorzitter