Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Wijziging artikel 12 Algemeen aanwijzingsbesluit Hoek van Holland bij de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging artikel 12 Algemeen aanwijzingsbesluit Hoek van Holland bij de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012
CiteertitelWijziging artikel 12 Algemeen aanwijzingsbesluit Hoek van Holland bij de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012, art. 5.8
 2. Verordening op de gebiedscommissie Rotterdam 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2016Nieuwe regeling

17-03-2016

gmb-2016-55504

Gemeenteblad 2016, nummer 57

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging artikel 12 Algemeen aanwijzingsbesluit Hoek van Holland bij de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012

De gebiedscommissie van Hoek van Holland,

gelet op artikel 5.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012, de Verordening op het gebiedscommissie Rotterdam 2014 en de daarbij behorende bijlage 1 'taken en bevoegdhedenlijst gebiedscommissies Rotterdam'

overwegende dat,

 • bij besluit van 19 november 2013 op grond van artikel 5.8 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (hierna APV) de bebouwde kom van Hoek van Holland is aangewezen, als gebied waar het niet is toegestaan om grote voertuigen te parkeren. Hierbij zijn de bedrijventerreinen de Kulk en de Zekken uitgezonderd;

 • op deze bedrijventerreinen door middel van een verkeersbesluit is bepaald dat vrachtwagens van maandag tot vrijdag niet langer dan 16 uur geparkeerd mogen worden om te voorkomen dat de weg wordt gebruikt voor opslagdoeleinden;

 • gebleken is dat het hierboven vermeld verbod moeilijk handhaafbaar is;

 • daarbij de dagelijks ferryaankomsten en afvaarten van Stena Line bv vanuit het havengebied een forse stroom van auto-, en vrachtverkeer genereert in dit gebied;

 • ingevolge een wijziging van de internationale regelgeving omtrent de havenveiligheid het niet meer is toegestaan dat chauffeurs in afwachting van hun lading op de kade, in het gebied van Stena Line bv, kunnen verblijven;

 • geconstateerd wordt dat diverse transportbedrijven hun onbeladen opleggers langere tijd (onbeheerd) geparkeerd laten staan op de bedrijventerreinen de Kulk en de Zekken, wat het gemeentelijk aanzien ontsierd;

 • dit gewijzigde toegangsbeleid en de forse toename van de verkeersstromen, als ook de toegenomen onbeladen opleggers een grote druk legt op de huidige parkeervoorzieningen bij de bedrijfsterreinen van De Kulk en De Zekken;

 • dit tevens gepaard gaat met parkeerexcessen, daar de chauffeurs langere tijd op de plekken blijven staan en het overnachten door de chauffeurs gepaard gaat met (stank)overlast en vervuiling van de nabije omgeving;

 • naast de overlast ook verkeersonveilige situaties ontstaan;

 • deze situatie tevens leidt tot aanhoudende klachten van de bedrijven afkomstig van de bedrijventerreinen De Kulk en De Zekken, daar sprake is van verloedering van het bedrijventerrein door het overnachten van de chauffeurs en de toegankelijkheid van bedrijfspanden door geparkeerd staande voertuigen ernstig wordt belemmerd;

 • om bovenstaande redenen in februari 2016 een truckparking wordt geopend op het bedrijventerrein De Kulk, waarbij tegen een geringe vergoeding kan worden overnacht en gebruik kan worden gemaakt van diverse faciliteiten;

 • het aldus gewenst is dat het parkeren op deze truckparking wordt gestimuleerd;

 • het parkeerbeleid daarmee meer aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven en de drempel wordt verlaagd voor chauffeurs om tegen een lage vergoeding gebruik te maken van de truckparking, waardoor de huidige overlast naar verwachting zal worden beperkt;

 • een aanwijzing van de nabij gelegen Slachthuisweg tevens noodzakelijk is om het parkeren op de truckparking te stimuleren;

 • het in het tweede gestelde verbod geldt niet tussen 8.00 uur en 18.00 uur, zodat de bedrijfsbelangen niet onnodig worden geschaad;

 • het verbod wordt ingesteld voor de duur van 5 jaar en zal dan worden geëvalueerd;

 • gelet op bovenstaande het verbod derhalve als proportioneel en evenredig wordt beschouwd;

besluit vast te stellen:

wijziging van artikel 12 van het Algemeen aanwijzingsbesluit Hoek van Holland bij de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012

Artikel I

Artikel 12 van het Algemeen aanwijzingsbesluit Hoek van Holland bij de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 komt als volgt te luiden:

Artikel 12 Verbod parkeren grote voertuigen

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, onder a, van de APV Rotterdam 2012, waar het met het oog op de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren, worden aangewezen de wegen en weggedeelten die gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Hoek van Holland, met uitzondering van de wegen en weggedeelten welke zijn gelegen op de bedrijventerreinen De Zekken en De Kulk.

 • 2.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, tweede lid, van de APV Rotterdam 2012, waar het met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren, worden aangewezen de Slachthuisweg, het bedrijventerrein De Zekken, te weten de wegen Zekkenstraat en Zekkenweg en het bedrijventerrein De Kulk, te weten de wegen Kulkweg, Kruin, Amersgat, Schor, Priel, Noordergors, Kwelder, Zuidergors en Dwarskulk, met uitzondering van de daartoe ingerichte en als zodanig aangeduide truckparking gelegen op of nabij het bedrijventerrein De Kulk.

Artikel II

De toelichting op artikel 12 komt als volgt te luiden:

Met dit artikel wordt beoogd ontsiering van het uiterlijk aanzien van de gemeente en parkeerexcessen te voorkomen. Eerder was al besloten met het oog op het uiterlijk aanzien van de gemeente een parkeerverbod voor grote voertuigen binnen de bebouwde kom van Hoek van Holland in te stellen. De bedrijventerreinen De Kulk en De Zekken zijn hiervan uitgezonderd, omdat het mogelijk moet zijn dat gedurende werkdagen grote voertuigen geparkeerd kunnen worden.

De verandering in wet-, en regelgeving en de toenemende verkeerstromen van en naar de haven hebben geleid tot parkeerexcessen, verloedering, verkeersonveilige situaties en de onbereikbaarheid van deze bedrijventerreinen.

Tevens leidt het langdurig stallen van opleggers door de bedrijven zelf tot een ontsiering van het gemeentelijk aanzien en doet het daarbij afbreuk aan de oorspronkelijke functie van de beide bedrijventerreinen De Kulk en De Zekken. Een redelijke afweging van de belangen eist derhalve een aanpassing van de huidige regelgeving en de invulling van de huidige parkeervoorzieningen. Daarbij is het huidige verbod om wagens niet langer dan 16 uur te mogen stallen niet handhaafbaar gebleken. Om parkeerexcessen, met daarbij gepaard gaande verloedering en onbereikbaarheid van de bedrijfspanden te voorkomen wordt een truckparking nabij het bedrijventerrein de Kulk ingericht.

Hier kunnen chauffeurs tegen geringe betaling overnachten en gebruik maken van de voorzieningen. Om het gebruik van de truckparking te stimuleren en zo mede de parkeerexcessen te voorkomen is een wijziging van de regels eveneens noodzakelijk.

Het in het eerste gestelde verbod is specifiek bedoeld voor de woongebieden en wijken binnen de bebouwde kom. Het verbod kent zowel een hoogtebeperking, als ook een lengtebepaling. De bedrijventerreinen de Zekken en de Kulk, welke beide binnen de bebouwde kom liggen worden hiervan uitgezonderd. Een ontheffing van het ingestelde verbod is mogelijk. Hierbij kan worden gedacht aan chauffeurs die woonachtig zijn in Hoek van Holland en hun vrachtauto ergens dienen te parkeren.

Het in het tweede gestelde verbod is specifiek voor de bedrijventerreinen De Zekken en De Kulk. Het doel van het verbod is het voorkomen van hinder of overlast voor gebruikers van de aangrenzende bedrijfspanden. Daar het mogelijk blijft op werkdagen te parkeren worden de bedrijfsbelangen niet onnodig geschaad

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld op 17 maart 2016.

De gebiedsdirecteur,

J. de Kloet

De voorzitter,

K.C. de Koning

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de publicatie ervan een bezwaarschrift indienen bij de gebiedscommissie Hoek van Holland.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  datum bezwaarschrift;

 • -

  de gronden van het bezwaar;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Gebiedscommissie Hoek van Holland

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 6300

Het bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend op Rotterdam.nl/pdc: bezwaarindienen. Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. Het bezwaarschrift kan niet op een andere digitale wijze (bijvoorbeeld per e-mail) worden ingediend.