Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DCMR Milieudienst Rijnmond

Statuut voor de controller van de DCMR Milieudienst Rijnmond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDCMR Milieudienst Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingStatuut voor de controller van de DCMR Milieudienst Rijnmond
CiteertitelStatuut voor de controller van de DCMR Milieudienst Rijnmond 2008
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Nieuwe regeling

07-12-2007

Huis-aan-huisblad

20760288

Tekst van de regeling

Intitulé

Statuut voor de controller van de DCMR Milieudienst Rijnmond

 

 

DEFINITIES

 

Artikel 1

In dit statuut wordt verstaan onder:

1.controlling: het geheel van toetsende en adviserende activiteiten en maatregelen dat isgericht op het verkrijgen van een situatie waarin:

• de werking van de organisatie transparant is;

• de organisatie doelgericht, doelmatig en doeltreffend werkt;

• de informatievoorziening aan management en bestuur over maatschappelijkeeffecten, producten, middelen, en werkprocessen, betrouwbaar (=juist envolledig) en rechtmatig is en tijdig plaatsvindt;

• risico's inzichtelijk en aanvaardbaar zijn;

2.audit: doorlichting op doelmatigheid en doeltreffendheid van een organisatieonderdeel ofbeleidsveld.

3.bestuurlijke informatievoorziening: het geheel van maatregelen gericht op hetsystematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van financiële en

bedrijfsvoeringsgegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van:

• het besturen, doen functioneren en beheren van de organisatie;

• de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

4.algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

5.dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

6.directeur: de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

PLAATS VAN D E CONTROLLER IN DE ORGANISATIE

 

Artikel 2

De functie van controller wordt uitgeoefend door het hoofd van het bureau Planning en Controlen Financiën (PCF).

Artikel 3

De controller is hiërarchisch ondergeschikt aan de directeur.

 

REIKWIJDTE VAN DE BEVOEGDHEDEN

 

Artikel 4
 • 1.

  De directeur is eindverantwoordelijk voor een optimale bedrijfsvoering in de organisatie en voor advisering aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur inzake strategische en tactische lijnen en lange termijn visie.

 • 2.

  De afdelingshoofden zijn primair verantwoordelijk voor de producten, de productie en de wijze waarop beschikbare mensen en middelen daarbij worden ingezet. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor goede monitoring en zelfcontrolling. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in "Verantwoordelijkheden en bevoegdheden afdelingshoofden en hoofden

  stafbureaus".

 • 3.

  De controller is adviseur van de afdelingshoofden, de directeur en het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur over alle zaken de bedrijfsvoering betreffende en die vallen binnen de reikwijdte van zijn bevoegdheden. Dit betekent dat hij adviezen geeft over:

  • Financieel beleid;

  • administratief beleid;

  • bedrijfseconomisch beleid;

  • bedrijfskunde;

  • rechtmatigheid;

  • en de daarmee samenhangende bestuurlijke informatievoorziening;

  ten behoeve van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid, en in hetbijzonder de consolidatie en de rapportage op organisatieniveau. De controller scheptvoorwaarden waaronder de managers hun eigen controltaak kunnen vervullen.

 • 4.

  De controller is (mede)gesprekspartner van de externe accountant in alle zaken die de bedrijfsvoering betreffen. De directeur is hiervoor eindverantwoordelijk. Hij draagt er zorg voor dat die zaken die door de externe accountant als noodzakelijk worden aangedragen, in de praktijk door het (lijn)management wordt gerealiseerd. Hierbij past enerzijds dat het management een open communicatielijn houdt met de externe accountant, anderzijds dient de controller op enige wijze bij die communicatie betrokken te zijn.

 • 5.

  De externe accountant rapporteert aan de directeur over de kwaliteit van de controlling.

   

TAKENPAKKET VAN DE CONTROLLER

 

Artikel 5
 • 1.

  De controller adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd beleidsmatig over:

  • ontwikkeling en implementatie van planning en control

  • het besturingsmodel

  • de instrumenten en

  • de noodzakelijke bestuurlijke informatievoorziening.

  • de samenhang van de controllinginstrumenten op de ondersteunende processen vanpersoneelsbeleid, juridische zaken, financiën, facilitaire zaken (incl inkoop) eninformatievoorziening

  • het meten en normeren van de effectiviteit van de producten (beleidseffectiviteit) ende bedrijfs- en ondersteunende processen, de doelmatigheid daarvan, in samenhangmet de daartoe te leveren, dan wel geleverde inspanning, zo mogelijk vertaald inkosten;

  • De wijze van verankeren van rechtmatigheid in de bestuurlijke informatievoorziening

 • 2.

  De controller toetst op naleving van kaders en richtlijnen en op de kwaliteit van de in het kader van verantwoordingsrapportages overgelegde informatie.

Artikel 6

De controller coördineert en adviseert bij de totstandkoming van de planning en controlinstrumenten/documenten ten behoeve van het bestuur en de directeur (begroting ca., planning,management- en bestuursrapportages, jaarrekening en -verslag, auditrapporten).

Artikel 7

De controller initieert, begeleidt en verricht analyses en onderzoeken op financieel,bedrijfseconomisch en bedrijfskundig terrein. Hij doet dit op verzoek van managers, directeur,dagelijks bestuur of algemeen bestuur.

Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de controller voorstellen doen tot het uitvoeren van audits.

Hij zal daartoe overleg voeren met en opdracht krijgen van de directeur.

Opdrachtverstrekking, uitvoering van onderzoek en presentatie van resultaten vinden plaats metterugkoppeling aan betrokkenen.

 

Artikel 8

De controller toetst management- en bestuursrapportages op juistheid en volledigheid enrapporteert daarover in eerste instantie aan de samensteller daarvan. Hij kan de samenstellerverzoeken conclusies en aanbevelingen uit de rapportage op te nemen in de management- ofbestuursrapportage.

Artikel 9

Bij zwaarwichtige meningsverschillen omtrent de noodzaak van het uitvoeren van interne auditsen eventuele omissies in rapportages stelt de controller de directeur of het dagelijks bestuur ofhet algemeen bestuur op de hoogte.

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 10

In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 11

Dit statuut, dat kan worden aangehaald als "Statuut voor de controller van de DCMRMilieudienst 2008" en treedt in werking op 1 januari 2008.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 december 2007,

 

De voorzitter,

F.D. van Heijningen

 

De secretaris.

J H. van den Heuvel