Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Hertogenbosch

Gebiedsaanwijzing burgemeester krachtens art. 2.15, tweede lid APV t.b.v. Kapelaan Koopmansplein e.o.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Hertogenbosch
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing burgemeester krachtens art. 2.15, tweede lid APV t.b.v. Kapelaan Koopmansplein e.o.
CiteertitelAanwijzingsbesluit Kapelaan Koopmansplein
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2.15 Algemene Plaatselijke Verordening 's-Hertogenbosch

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-2016Nieuwe regeling

11-05-2016

Gemeenteblad nr. 64044 d.d. 20-05-2016

5815129

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Kapelaan Koopmansplein en omgeving ex art. 2.15 Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch als gebied waar het verboden is alcohol te nuttigen in de openbare ruimte en/of alcohol in aangebroken flessen, blikjes etc. bij zich te hebben

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch,

 

Overwegende,

 

dat op het Kapelaan Koopmansplein en in de aangrenzende straten grote overlast wordt ervaren van personen en groepen personen, die in de openbare ruimte alcohol nuttigen en de openbare orde verstoren;

 

dat zij al dan niet onder invloed van alcohol grote overlast veroorzaken voor bewoners, winkeliers en bezoekers door hen opdringerig lastig te vallen, het plein te vervuilen en te urineren in het openbaar;

 

dat hierdoor veel mensen zich onveilig voelen, in het bijzonder de bewoners van de woningen rond het Kapelaan Koopmansplein;

 

dat andere middelen op het gebied van handhaving en zorg, niet het gewenste resultaat hebben gebracht en het om die reden voor een effectieve handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om als ultimum remedium een gebied aan te wijzen waar het in de openbare ruimte verboden is alcohol te nuttigen of in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke bij zich te hebben;

 

dat het noodzakelijk is behalve het Kapelaan Koopmansplein ook de aangrenzende straten als zodanig aan te wijzen om te voorkomen dat overtreders zich tijdelijk aan handhaving van het verbod kunnen onttrekken door zich te verplaatsen naar straten in de omgeving van het Kapelaan Koopmansplein;

 

besluit

het gebied, gelegen tussen Pelssingel, Geldersedam, Willem van Nassaulaan, Citadellaan en Van der Weeghensingel zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart, krachtens zijn bevoegdheid op grond van artikel 2.15, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

’s-Hertogenbosch aan te wijzen als openbare plaatsen waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke bij zich te hebben.

’s-Hertogenbosch, 11 mei 2016

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch,

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bijlage gebiedskaart Kapelaan Koopmansplein e.o.

Behorende bij het besluit van de burgemeester d.d.11 mei 2016 krachtens artikel 2.15, tweede lid van de Algemene Plaatselijk Verordening ’s-Hertogenbosch tot aanwijzing van openbare plaatsen waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke bij zich te hebben.