Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DCMR Milieudienst Rijnmond

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking DCMR Milieudienst Rijnmond 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDCMR Milieudienst Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving en bekendmaking DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving en bekendmaking DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikelen 56aa en 56b van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2015Betreft nieuwe regeling

02-12-2015

Huis-aan-huisblad 23-12-2015

22001753

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking DCMR Milieudienst Rijnmond 2015

 

Het algemeen bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond,

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond d.d. 9 november 2015.

 

gelet op artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 56aa en 56b van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

BESLUIT vast te stellen:

 

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking DCMR Milieudienst Rijnmond 2015

 

Artikel 1 Publicatieblad

 • 1.

  Er is een publicatieblad voor de DCMR Milieudienst Rijnmond.

 • 2.

  Het publicatieblad is toegankelijk via het internetadres: www.officielebekendmakingen.nl.

Artikel 2 Uitgifte

De zorg voor de uitgifte van het publicatieblad voor de DCMR Milieudienst Rijnmond berust bij het dagelijks bestuur.

Artikel 3 Bekendmaking

 • 1.

  De bekendmaking van besluiten van de bestuursorganen van de DCMR Milieudienst Rijnmond die algemeen verbindende voorwaarden inhouden geschiedt door plaatsing in het publicatieblad voor de DCMR Milieudienst Rijnmond.

 • 2.

  Op de bekendmaking van besluiten als bedoeld in het eerste lid is het bepaalde in artikel 56b, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen van overeenkomstige toepassing.

   

Artikel 4 Elektronische kennisgevin

Het is mogelijk berichten van de bestuursorganen en van de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, die niet tot een of meer geadresseerden gericht zijn, uitsluitend elektronisch te publiceren, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. Deze elektronische kennisgeving geschiedt door middel van plaatsing in het publicatieblad van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking DCMR Milieudienst Rijnmond 2015.

Artikel 6 Bekendmaking

Deze verordening wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad van de provincie Zuid-Holland en in de gemeentebladen van alle deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond of op gelijkwaardige wijze.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond van 2 december 2015.

De voorzitter,

mr. R.A. Janssen

De secretaris,

mr. R.M. Thé