Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDCMR Milieudienst Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit Informatiebeheer DCMR Milieudienst Rijnmond 2014
CiteertitelBesluit Informatiebeheer DCMR Milieudienst Rijnmond 2014
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit Informatiebeheer DCMR Milieudienst Rijnmond 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

05-11-2014

Huis-aan-huisblad

21756774

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Informatiebeheer DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond:

 

Gelezen het voorstel van de secretaris;

 

Gelet op artikel 4 van de Archiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (2014);

 

Besluit:

Vast te stellen:

Besluit Informatiebeheer DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1
 • 1.

  Dit besluit verstaat onder:

  • a.

   wet: de Archiefwet 1995;

  • b.

   archiefverordening: de Archiefverordening van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond;

  • c.

   regeling: Archiefregeling;

  • d.

   archivaris: de gemeentearchivaris van Rotterdam;

  • e.

   documenten: een combinatie van een drager en de informatie daarop, bruikbaar als bewijs of om te raadplegen;

  • f.

   beheer van documenten: het treffen van maatregelen en het aanbrengen van voorzieningen, die nodig zijn om documenten in goed, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren;

  • g.

   informatiebestand: documenten, waarin een fysieke of logische ordening gebracht is, of met een bestaand of nog te ontwikkelen hulpmiddel gebracht kan worden;

  • h.

   informatievoorziening: het geheel van handelingen, samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen en documenten;

  • i.

   informatiesystemen: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd;

  • j.

   zaak: een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan de kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden;

  • k.

   zaaktype: een generieke aanduiding van de aard van een zaak;

  • l.

   zaaktypecatalogus (ZTC): referentielijst van door de DCMR uitgevoerde taken die als ‘zaken’ kunnen worden uitgevoerd, voorzien van relevante attributen;

  • m.

   zaakdossier: het geheel van gestructureerde en ongestructureerde informatie dat relevant is voor de zaak;

  • n.

   selectielijst: beschrijving van de archiefbescheiden van een organisatie waarbij wordt aangegeven wat voor vernietiging en wat voor blijvende bewaring in aanmerking komt.

    

 • 2.

  Het besluit is mede van toepassing op documenten die ingevolge de 'Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen' voor vernietiging in aanmerking komen.

   

Hoofdstuk 2. Verantwoordelijkheid

Artikel 2

De directeur is belast met de informatievoorziening voor de onder hem ressorterende taken, alsmede met het beheer van de documenten van de organisatie voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Hoofdstuk 3. Archiefvorming en ordening Productie en vernietiging van documenten

Artikel 3

De directeur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging van documenten op zodanige wijze en met zodanige materialen geschiedt, dat hun houdbaarheid tenminste in overeenstemming is met de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

 

Artikel 4

De directeur draagt er zorg voor dat bij het wijzigen, verwijderen of vernietigen van documenten of onderdelen daarvan, de bij of krachtens de wet of enige andere wet gegeven regels betreffende selectie en vernietiging worden toegepast.

 

Artikel 5

Van documenten waarvan een exemplaar wordt verzonden, wordt een afschrift bewaard.

 

Artikel 6

De directeur draagt zorg voor de opstelling en uitvoering van procedures voor het documentenverkeer en de behandeling van ingekomen, uitgaande en interne documenten, rekening houdend met de bij en krachtens de wet gestelde eisen.

 

Identificering van documenten

 

Artikel 7
 • 1.

  De directeur draagt er zorg voor, dat uit ieder document, dan wel uit de daarbij behorende informatie, blijkt:

  • a.

   wanneer het is ontvangen of opgemaakt;

  • b.

   wie de afzender of vervaardiger is;

  • c.

   op welke taak het document betrekking heeft;

  • d.

   wat de status en het ontwikkelingsstadium van het document is;

  • e.

   wanneer en aan wie een exemplaar ervan is verzonden.

 • 2.

  De directeur draagt er zorg voor, dat bovendien van ieder te bewaren digitaal document, te allen tijde kan worden vastgesteld:

  • a.

   het gedrag (als bedoeld in artikel 1h van de regeling);

  • b.

   de inhoud, structuur en verschijningsvorm;

  • c.

   metagegevens over de oorspronkelijke en actuele technische aard, hard- en softwareomgeving daarvan.

 • 3.

  Ten aanzien van documenten dienen kenmerken zodanig te worden vastgelegd, dat ze met behulp daarvan op eenvoudige wijze kunnen worden teruggevonden.

   

   

Artikel 8

De directeur draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van procedures met betrekking tot de registratie van documenten.

 

Ordening en toegankelijkheid van documenten

 

Artikel 9

De directeur draagt er zorg voor, dat de onder zijn beheer staande documenten in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht en dat de ordening van de documenten geschiedt volgens een doelmatige en doeltreffende systematiek, overeenkomstig een ordeningsstructuur als bedoeld in artikel 18 van de regeling.

 

Artikel 10
 • 1.

  Voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen behoeven de schriftelijke toestemming van de archivaris.

 • 2.

  Voorbereiding, invoering en wijziging van informatiesystemen worden tijdig meegedeeld aan de archivaris.

   

Artikel 11
 • 1.

  De directeur ziet erop toe, dat voor de informatiebestanden, overeenkomstig artikel 18 van de regeling een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden wordt aangelegd en bijgehouden.

 • 2.

  Het overzicht omvat een lijst van informatiebestanden en -systemen,

  waarin deze met hun bewaartermijnen worden beschreven en in verband worden gebracht met de verschillende werkprocessen, taken en functies alsmede een beschrijving van de in dit besluit genoemde procedures en methoden van ordening.

 • 3.

  Uit het in het tweede lid bedoelde overzicht blijkt te allen tijde, waar de informatiebestanden en - systemen en hun onderdelen zich bevinden en wanneer ze zijn of worden overgebracht, overgedragen, vervangen, vernietigd of vervreemd.

 • 4.

  Van vernietigbare digitale documenten worden alle in artikel 17 van de regeling opgesomde gegevens geregistreerd indien de toepassingsprogrammatuur, het platform of de besturingsprogrammatuur wordt vervangen voordat de bewaartermijn verstrijkt.

 • 5.

  De directeur doet zodra nodig opgave bij de archivaris van de noodzaak tot conversie of migratie van documenten en informatiebestanden bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  De directeur is verantwoordelijk voor tijdige en daadwerkelijke uitvoering van de in het bovenstaande lid bedoelde conversie en migratie voor wat betreft:

  • a.

   digitale documenten of informatiebestanden die door de DCMR zijn opgemaakt of ontvangen;

  • b.

   overgedragen digitale documenten of informatiebestanden van organisatieonderdelen waaraan bij een reorganisatie of opheffing rechten of functies zijn overgegaan.

Hoofdstuk 4. Beheer van documenten

 

 

Bewaring van documenten

 

Artikel 12

 

De directeur draagt er zorg voor dat, ten aanzien van de archiefruimten, die onder zijn beheer staan, wordt voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

 

Artikel 13

Plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting, verandering of ingebruikneming van archiefruimten, moeten worden goedgekeurd door de archivaris.

 

 

Beveiliging en raadpleging van documenten

 

Artikel 14

De directeur draagt zorg voor de nodige informatiebeveiliging, welke mede omvat de nodige procedurele en technische voorzieningen voor het tegengaan van wijziging, verwijdering, kopiëring, vernietiging van documenten die daarvoor gezien hun aard en status niet in aanmerking komen.

 

Artikel 15

De directeur laat bijhouden welke onder zijn beheer staande documenten worden uitgeleend en laat controle uitoefenen op de tijdige terugbezorging ervan. Uitlening van documenten is slechts toegestaan aan functionarissen van de DCMR Milieudienst Rijnmond, die zijn belast met behandeling van de desbetreffende aangelegenheid, en aan andere functionarissen na verkregen toestemming van de directeur.

 

Artikel 16

Het is verboden documenten uit informatiebestanden te verwijderen, tenzij ingevolge bij of krachtens de wet of enig andere wet gegeven regels.

 

Artikel 17
 • 1.

  De directeur draagt zorg voor de geheimhouding van daarvoor in aanmerking komende documenten.

 • 2.

  Raadpleging en uitlening van documenten, die aan enige bijzondere vorm van geheimhouding zijn onderworpen, is behoudens toestemming van de directeur, slechts toegestaan aan die functionarissen van de DCMR Milieudienst Rijnmond, die zijn belast met de behandeling van de betreffende aangelegenheid. Aan het verlenen van toestemming kan de directeur voorwaarden verbinden.

 • 3.

  De directeur draagt er zorg voor dat de in het tweede lid genoemde functionarissen aan degenen aan wie de uitvoering van dit besluit is opgedragen, meedelen welke documenten aan enige bijzondere vorm van vertrouwelijkheid of geheimhouding zijn onderworpen. De in het tweede lid genoemde functionarissen en degenen aan wie de uitvoering van dit besluit is opgedragen, bepalen tenminste eenmaal per jaar gezamenlijk of verlening van vertrouwelijkheid of geheimhouding van de desbetreffende documenten noodzakelijk is.

   

   

  Vervanging van documenten

   

Artikel 18

Ten aanzien van besluiten tot vervanging van documenten door reproducties als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, wordt vooraf het advies van de archivaris ingewonnen.

Vervreemding en overdracht van documenten

 

 

Vervreemding en overdracht van documenten

Artikel 19
 • 1.

  De directeur neemt, voorafgaand aan vervreemding van documenten als bedoeld in artikel 8 van de Archiefwet, het besluit tot vervreemding.

 • 2.

  Voorafgaand aan de vervreemding zorgt de directeur ervoor dat advies wordt ingewonnen bij de archivaris.

   

   

  Selectie en vernietiging van documenten

   

Artikel 20
 • 1.

  De directeur zorgt voor het in een zo vroeg mogelijk stadium toekennen van bewaartermijnen.

   

 • 2.

  Het toekennen van bewaartermijnen vindt plaats op het niveau van het zaakdossier.

 • 3.

  Van de in het tweede lid genoemde bewaartermijn wordt tevens een aantekening gehouden in het in artikel 18 van de regeling bedoelde overzicht.

Artikel 21
 • 1.

  De door de directeur op te stellen selectielijst wordt geïntegreerd in en toegepast in het kader van de in de ZTC beschreven zaaktypen.

   

 • 2.

  Het principe van resultaatafhankelijke bewaartermijnen, gespecificeerd op het niveau van zaaktype, moet worden goedgekeurd door de archivaris.

   

 • 3.

  Vóór iedere daadwerkelijke vernietiging op grond van de selectielijst, vraagt de directeur machtiging aan de archivaris.

   

 • 4.

  De archivaris kan voor de gehele selectielijst, of voor bepaalde zaaktypen al dan niet in combinatie met specifieke resultaattypen, een doorlopende machtiging tot vernietiging verlenen. In dat geval vervalt de verplichting onder lid 3.

   

 • 5.

  De archivaris stelt nadere regels over de vorm van de selectielijst en de procedure van goedkeuring.

   

   

  Overbrenging van documenten

Artikel 22

De directeur pleegt overleg met de archivaris over het voornemen tot overbrenging van documenten als bedoeld in artikel 12 van de wet.

 

Artikel 23

Bij overbrenging van documenten als bedoeld in artikel 12 van de wet wordt, in het geval het in een informatiesysteem opgenomen documenten betreft, het informatiesysteem, voor zover onmisbaar voor raadplegingen, overgebracht.

 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 24

Het “Besluit Informatiebeheer DCMR Milieudienst Rijnmond 2011” (Schiedam, 2011) wordt ingetrokken.

 

Artikel 25

Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit Informatiebeheer DCMR Milieudienst Rijnmond 2014.

 

Artikel 26

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 5 november 2014,

De voorzitter,

De secretaris,