Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koggenland

Subsidieverordening Beeldbepalende panden Koggenland 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKoggenland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Beeldbepalende panden Koggenland 2008
CiteertitelSubsidieverordening Beeldbepalende panden Koggenland 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met terugwerkende kracht op 1 mei 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201501-05-2015intrekking

20-04-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 07-05-2015

D15.001366
11-01-200801-05-2015Nieuwe regeling

17-12-2007

Kogge Express, 10-01-2008

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Beeldbepalende panden Koggenland 2008

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Beeldbepalend pand/object: pand/object dat voldoet aan de door het college van burgemeester en wethouders gestelde criteria om aangemerkt te worden als beeldbepalend pand;

 • b.

  Lijst beeldbepalende panden: een door de gemeenteraad vastgestelde lijst met panden die beeldbepalend zijn voor de gemeente Koggenland;

 • c.

  Rijksmonumenten: zijn objecten die zijn opgenomen in het monumentenregister als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988, dan wel een object waaromtrent de verantwoordelijke minister ingevolge deze wet het voornemen tot plaatsing op de monumentenlijst heeft kenbaar gemaakt, danwel een object dat door de gemeenteraad is aangemeld voor plaatsing op de lijst van monumenten als bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • d.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Budgetvaststelling

 • 1.

  Het college stelt het subsidieplafond vast. Het subsidieplafond wordt niet lager vastgesteld dan het op de gemeentebegroting van het desbetreffende jaar daarvoor opgenomen bedrag.

 • 2.

  Het college maakt het subsidieplafond bekend door middel van een publicatie in een huis-aan-huisblad.

Artikel 3 Indieningsvereisten subsidieverzoek

 • 1.

  De aanvraag dient te geschieden op een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een gespecificeerde begroting van de kosten.

 • 3.

  Een werkomschrijving.

 • 4.

  Tekeningen, aangevende zowel de bestaande als de te maken toestand van het pand (schaal 1:100); (indien noodzakelijk voor een goede beoordeling van de aanvraag).

Artikel 4 Subsidieverlening

 • 1.

  Aan de eigenaar van een beeldbepalend pand/object kan door het college een subsidie worden verleend ter tegemoetkoming in de kosten van beschermingswaardige onderdelen van een beeldbepalend pand.

 • 2.

  De bijdrage kan niet meer zijn dan de 50% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 15.000,-- per beeldbepalend pand /object.

 • 3.

  De aanvragen zullen worden afgehandeld in de volgorde van binnenkomst;

 • 4.

  Een beeldbepalend pand/object kan maximaal 1 maal per 4 jaar een verzoek om subsidie indienen.

 • 5.

  De bijdrage ineens wordt toegekend onder voorwaarde, dat:

  • a.

   Binnen zes maanden na een bij de toekenning te bepalen tijdstip met het treffen van voorzieningen wordt begonnen.

  • b.

   De voorzieningen zijn uitgevoerd binnen twee jaar na datum van de toekenning.

  • c.

   Bij het treffen van de voorzieningen niet wordt gehandeld in strijd met de Vestigingswet Bedrijven 1954.

  • d.

   Een monumentenvergunning/restauratievergunning is afgegeven voor het

   uitvoeren van de werkzaamheden aan een rijksmonument.

 • 6.

  Het college kan afwijken van de in lid 5 genoemde termijnen.

 • 7.

  Indien voor de restauratie van een rijksmonument voor dezelfde werkzaamheden ook een beroep wordt gedaan op rijkssubsidieregeling en het rijk daarvoor daadwerkelijk tot subsidieverlening overgaat, dient de door de gemeente toegekende bijdrage voor die werkzaamheden binnen één maand na ontvangst van de rijkssubsidie terug worden betaald aan de gemeente.

 • 8.

  Deze terugbetaling heeft geen betrekking op de bijdrage voor werkzaamheden die niet door het rijk worden gesubsidieerd.

 • 9.

  Onder de kosten van de voorziening worden in elk geval begrepen de geraamde en goedgekeurde bedragen van:

  • a.

   De aanneemsom;

  • b.

   Eventueel noodzakelijk meerwerk;

  • c.

   De risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen;

  • d.

   Het honorarium van de architect en de constructeur;

  • e.

   De kosten van het dagelijks toezicht en de bestedingskosten;

  • f.

   Leges voor de bouwvergunning;

  • g.

   De verschuldigde omzetbelasting.

 • 10.

  Als de werkzaamheden verbonden aan het treffen van de voorzieningen voor meer dan 50% of in het geheel door de eigenaar anders dan in uitoefening van een bedrijf worden verricht, al dan niet met behulp van anderen zonder dat daarbij sprake is van uitoefening van een bedrijf worden de genoemde subsidiebedragen met 60% verminderd, indien meer dan de helft van de werkzaamheden in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

De maximumbedragen per voorziening zijn zoals hieronder aangegeven.

Uitsluitend voor de hieronder vermelde werkzaamheden kan een bijdrage worden toegekend. Alle andere werkzaamheden komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

De maximumbedragen per voorziening zijn zoals hieronder aangegeven:

 • a.

  Verbetering van fundering op staal: € 95,-- p/m¹

  • -

   het ontgraven van de fundering

  • -

   het slopen van een verzakt gedeelte

  • -

   het opmetselen en aanhelen op palen

  • -

   verbetering van fundering op palen € 250,-- p/paal

  • -

   het ontgraven tot paalkop

  • -

   het slaan of pulsen van nieuwe palen

 • b.

  Vernieuwen gevels en dragende muren

  waaronder wordt verstaan: € 35,-- p/m²

  • -

   vernieuwen eenvoudig gemetselde gevels

   van halfsteensmetselwerk voor ge-

   bouwen dan wel halfsteensmetselwerk

   met binnenwand

  • -

   2 x halfsteensmetselwerk, steen-

   metselwerk; € 45,-- p/m²

  • -

   vernieuwen houten gevels, voor ge-

   bouwen; € 35,-- p/m²

  • -

   vernieuwen gevels met arbeids-

   intensief metselwerk w.o. sier-

   metselwerk; € 70,-- p/m²

  • -

   vernieuwen van kozijnen in samenhang

   met herstel van gevels; € 95,-- p/m²

 • c.

  Vernieuwen kapconstructie, waaronder wordt verstaan:

  • -

   vernieuwen rieten kapconstructie

   met bedekking te weten sporen,

   rietlatten en dakbedekking; € 45,-- p/m²

  • -

   vernieuwen van de rieten dakbedekking

   inclusief rietlatten; € 30,-- p/m²

  • -

   vernieuwen van dakbedekking; € 20,-- p/m²

  • -

   vernieuwen pannenkapconstructie te

   weten balken, dakbeschot, panlatten

   en dakbedekking; € 45,-- p/m²

  • -

   vernieuwen van een pannendakbedek-

   king, te weten dakpannen en

   panlatten; € 20,-- p/m²

  • -

   vernieuwen van goten indien dit

   gepaard gaat met herstel van de

   kapconstructie, te weten mastgoten,

   bakgoten met gootklossen en betim-

   mering en siergoten met betimmering.

   € 45,-- p/m¹

 • d.
  • -

   vernieuwen van eenvoudig voegwerk

   indien dit geen deel uitmaakt van een

   gesubsidieerd herstel van de gevels; € 15,-- p/m²

  • -

   vernieuwen van snij- of geknipt voeg-

   werk indien dit op historische gronden

   van het betreffend gebouw deel uit-

   maakt; € 25,-- p/m²

 • e.
  • -

   vernieuwen van roeden bij windmolens; € 100,-- p/m¹

Artikel 6 Weigeringsgronden

De subsidiebijdrage wordt niet toegekend, indien:

 • 1.

  Het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Er voor een beeldbepalend pand binnen een termijn van 4 jaar na subsidieverlening nogmaals een aanvraag wordt ingediend.

 • 3.

  De kosten van de restauratie niet geacht kunnen worden te staan in een redelijke verhouding tot het verkregen resultaat.

 • 4.

  Met het treffen van de restauratie is begonnen voordat de eigenaar bij de gemeente een aanvraag om subsidie heeft ingediend.

Artikel 7 Beslissing op de aanvraag

 • 1.

  Het college besluit binnen acht weken na indiening van een ontvankelijke subsidieaanvraag.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn eenmalig met vier weken verlengen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Op de onder 1 bedoelde dag vervalt de op 11 juni 2007 vastgestelde subsidieverordening 2007 voor beeldbepalende panden.

Artikel 9 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening Beeldbepalende panden Koggenland 2008.