Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koggenland

Exploitatieverordening 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKoggenland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingExploitatieverordening 2007
CiteertitelExploitatieverordening 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2007Nieuwe regeling

02-01-2007

Kogge Express, 10-01-2007

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Exploitatieverordening 2007

 

 

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerking: medewerking van de gemeente als bedoeld in lid 1 van artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan het in exploitatie brengen van gronden in het exploitatiegebied;

 • b.

  exploitatiegebied: een als zodanig door de gemeenteraad aangewezen gebied, dat gebaat is door de aanleg van voorzieningen van openbaar nut;

 • c.

  voorzieningen van openbaar nut, waardoor de in het exploitatiegebied gelegen onroerende zaken gebaat worden: onder meer:

  • 1.

   riolering, met inbegrip van bijbehorende werken;

  • 2.

   wegen, parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en rijwielpaden, straatmeubilair, waterpartijen, watergangen, bruggen, tunnels en andere rechtstreeks met de aanleg en inrichting van deze voorzieningen en kunstwerken verband houdende werken;

  • 3.

   plantsoenen en andere groenvoorzieningen, waaronder begrepen de aanleg en inrichting van openbare speelplaatsen en speelweiden alsmede de sierende elementen welke rechtstreeks voortvloeien uit een juiste uitvoering van een verzorgd bestemmingsplan;

  • 4.

   openbare verlichting en brandkranen met de nodige aansluitingen;

  • 5.

   waterhuishoudkundige voorzieningen, met inbegrip van drainagevoorzieningen;

Artikel 2 Exploitatiekosten

De gemeente brengt alle kosten als bedoeld in artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten laste van de gronden in het exploitatiegebied, tenzij de gemeenteraad bij aanwijzing van een exploitatiegebied anders besluit. Onder deze kosten wordt mede begrepen:

 • 1.

  de inbrengwaarde van alle binnen het exploitatiegebied gelegen gronden, zijnde:

  • a)

   de waarde van de grond;

  • b)

   de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden niet gehandhaafd kunnen worden;

  • c)

   de kosten van het vrijmaken van de gronden van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;

  • d)

   de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen;

 • 2.

  de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen grondmechanisch en milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander milieukundig onderzoek en archeologisch onderzoek;

 • 3.

  de kosten van bodemsanering, het dempen van oppervlaktewateren, het verrichten van grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven;

 • 4.

  de kosten van de aanleg van voorzieningen binnen een exploitatiegebied;

 • 5.

  de kosten van de aanleg van voorzieningen en van werkzaamheden buiten het exploitatiegebied, met inbegrip van de inbrengwaarde van de daartoe benodigde gronden, bedoeld onder 1, waaronder mede begrepen de kosten van de noodzakelijke compensatie van in het exploitatiegebied verloren gegane natuurwaarden, groenvoorzieningen en watervoorzieningen;

 • 6.

  de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden, opstallen, activiteiten en rechten buiten het gebied, waaronder mede begrepen het beperken van milieuhygiënische en externe veiligheidscontouren;

 • 7.

  de kosten van andere voorzieningen en werken, dan bedoeld onder 1 tot en met 6, voorzover deze noodzakelijk zijn in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen;

 • 8.

  de kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht verband houdende met de aanleg van de voorzieningen en werken, bedoeld onder 1 tot en met 7;

 • 9.

  de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het exploitatiegebied;

 • 10.

  de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat te verrichten werkzaamheden en te nemen maatregelen, voorzover deze werkzaamheden en maatregelen rechtstreeks verband houden met de in dit besluit bedoelde voorzieningen, maatregelen en werkzaamheden;

 • 11.

  de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden, verminderd met de uit tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten;

 • 12.

  de kosten van schadevergoedingen bedoeld in artikel 49 van de wet op de Ruimtelijke Ordening;

 • 13.

  kosten van de aanleg van voorzieningen die aan de gemeente door een hogere overheid worden opgelegd, voor zover deze kosten niet via gebruikstarieven kunnen worden gedekt;

 • 14.

  niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW,of andere niet-terugvorderbare belastingen, over de kostenelementen, genoemd onder 1 tot en met 13;

 • 15.

  rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten.

 • 16.

  overige kosten, die in beginsel ten laste van de grondexploitatie behoren te worden gebracht, bijvoorbeeld de bijdrage in het fonds Dorpsuitleg.

(voorzieningen)

Tot de voorzieningen, bedoeld bij de kosten, onder 4 en 5 worden gerekend:

 • 1.

  riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken;

 • 2.

  wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en rijwielpaden, waterpartijen, watergangen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, bruggen, tunnels, duikers, kades, steigers, en andere rechtstreeks met de aanleg van deze voorzieningen verband houdende werken en bouwwerken;

 • 3.

  groenvoorzieningen, waaronder begrepen openbare parken, plantsoenen, speelplaatsen, trapvelden en speelweiden, en natuurvoorzieningen;

 • 4.

  openbare verlichting en brandkranen met de nodige aansluitingen;

 • 5.

  straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen en afrasteringen in de openbare ruimte;

 • 6.

  nutsvoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, voor zover de aanlegkosten niet via de verbruikstarieven kunnen worden gedekt en bij de gemeente in rekening worden gebracht;

 • 7.

  infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken , voor zover de aanlegkosten niet via de gebruikstarieven kunnen worden gedekt en bij de gemeente in rekening worden gebracht;

 • 8.

  gebouwde parkeervoorzieningen, voor zover deze leiden tot optimalisering van het grondgebruik en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, openbaar toegankelijk zijn en voornamelijk worden gebruikt door bewoners en gebruikers van het exploitatiegebied, voor zover de aanlegkosten niet via gebruikstarieven worden gedekt en bij de gemeente in rekening worden gebracht;

 • 9.

  uit milieuhygiënisch, archeologisch (bijvoorbeeld opgraving) of volksgezondheidsoogpunt noodzakelijke voorzieningen.

Artikel 3 Wijze van toerekening naar mate van profijt

 • 1.

  De in artikel 2 genoemde kosten worden over de gronden in het exploitatiegebied omgeslagen naar rato van de oppervlakte van die gronden, vermenigvuldigd met factoren voor ligging en bestemming en objectieve gebruiksmogelijkheid, waarin het profijt van de van gemeentewege getroffen voorzieningen van openbaar nut tot uitdrukking komt;

 • 2.

  Lid 1 is niet van toepassing indien omslag over verschillende gronden in het exploitatiegebied niet van toepassing is;

 • 3.

  De gemeenteraad kan bij de aanwijzing van een exploitatiegebied in afwijking van lid 1 een ander omslagstelsel vaststellen als hij daartoe gronden aanwezig acht.

Artikel 4 Inhoud overeenkomst

 • 1.

  De exploitatie-overeenkomst bevat bepalingen over:

 • a.

  de aard, omvang en kwaliteit van de door de gemeente of exploitant aan te leggen voorzieningen van openbaar nut;

 • b.

  het tijdvak waarbinnen deze voorzieningen worden uitgevoerd;

 • c.

  de ten laste van de exploitant komende exploitatiekosten als bedoeld in artikel 2;

 • d.

  in voorkomende gevallen de afstand van gronden aan de gemeente, voorzover die gronden zijn bestemd voor de aanleg of aanpassing van voorzieningen van openbaar nut, en in deze gevallen het verrichten van onderzoek naar bodemverontreiniging op kosten van exploitant;

 • e.

  in gevallen waarbij burgemeester en wethouders besluiten de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de door de gemeente aan te leggen voorzieningen van openbaar nut aan de exploitant op te dragen: deze opdracht en de waarborging van een tijdige en kwalitatief goede uitvoering;

 • f.

  een betalingsregeling;

 • g.

  in voorkomende gevallen een taakverdeling;

 • h.

  in voorkomende gevallen een regeling voor gewijzigde omstandigheden, wanprestatie, aansprakelijkheid en faillissement.

Artikel 5 Weigeringsgronden voor een exploitatie-overeenkomst

De medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden behoeft in ieder geval niet te worden verleend, indien:

 • a.

  de in exploitatie te brengen grond niet is gelegen in een gebied waarvoor een bestemmingsplan geldt;

 • b.

  de door de exploitant aangegeven (bouw)werkzaamheden of de daartoe benodigde voorzieningen van openbaar nut zouden leiden tot strijd met het bestemmingsplan of de Woningwet;

 • c.

  het treffen van de voorzieningen, hoewel overeenkomstig een bestemmingsplan, anderszins zou leiden tot strijd met belangen van een doeltreffende uitbreiding van bebouwing of herinrichting;

 • d.

  het in exploitatie brengen van grond anderszins zou leiden tot ten laste van de gemeente blijvende kosten van voorzieningen van openbaar nut of tot bezwaren ten aanzien van het doeltreffend voorzien in watervoorziening, openbare verlichting, riolering en andere voorzieningen van openbaar nut;

 • e.

  exploitant geen afstand wil doen van gronden ten behoeve van aanleg van voorzieningen van openbaar nut;

 • f.

  exploitant de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut niet wil onderzoeken op de aanwezigheid van bodemverontreiniging, dan wel de bodem niet wil saneren wanneer dat noodzakelijk is.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Exploitatieverordening gemeente Koggenland 2007'.

Artikel 7 Inwerkingtreden

Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie.