Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Onderwijshuisvestingsverordening gemeente Oudewater 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOnderwijshuisvestingsverordening gemeente Oudewater 2016
CiteertitelOnderwijshuisvestingsverordening gemeente Oudewater 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling komt in de plaats van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oudewater 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet op het primair onderwijs, art. 102

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2016nieuwe regeling

11-02-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 18-03-2016

33373/2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Onderwijshuisvestingsverordening gemeente Oudewater 2016

De raad van de gemeente Oudewater;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016;

 

Gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs;

 

Gezien het advies van het Forum Samenleving;

 

Besluit vast te stellen de Onderwijshuisvestingsverordening gemeente Oudewater 2016.

 

(De tekst van verordening en bijlagen is gebaseerd op de modelverordening van de VNG,

versie 22-09-2014.

 

Opmerking vooraf

De in verordening en bijlagen genoemde termijnen zijn te beschouwen als termijnen van orde,

voor zover deze betrekking hebben op procedures die alleen de scholen, de schoolbesturen en de gemeente aangaan.)

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. aanvraag: verzoek om het bekostigen van een voorziening of om het bekostigen van een voorbereidingskrediet;

b. aanvrager: het bevoegd gezag dat een aanvraag indient;

c. advies Onderwijsraad: advies van de Onderwijsraad als bedoeld in artikel 95, negende lid, van de Wet op het primair onderwijs;

d. bevoegd gezag: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs bekostigde openbare of bijzondere school die geheel of gedeeltelijk gehuisvest is in een gebouw dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente;

e. lokaal bewegingsonderwijs: ruimte die geschikt is voor het bewegingsonderwijs;

f. college: het college van burgemeester en wethouders van Oudewater;

g. (niet van toepassing);

h. meerjarengebouwplan: het door het bevoegde gezag van een school vastgestelde meerjarengebouwplan (MGP);

i. minister: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

j. nevenvestiging: deel van een school dat door de minister op grond van artikel 85 van de Wet op het primair onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht;

j.1 onderwijshuisvestingsoverleg: het wettelijk voorgeschreven op overeenstemming gerichte overleg over onderwijshuisvesting tussen het college en de bevoegde gezagen;

k. overzicht: overzicht als bedoeld in artikel 96 van de Wet op het primair onderwijs;

l. permanent gebouw: ruimte die door de keuze van het ontwerp en de aard van de constructie en materialen ten minste 60 jaar als volwaardige huisvesting voor het onderwijs kan functioneren;

m. programma: programma als bedoeld in artikel in artikel 95 Wet op het primair onderwijs;

n. renovatie: een zo nodig door college en bevoegde gezagen gezamenlijk te definiëren begrip; een en ander mede afhankelijk van de discussie, die hierover op landelijk niveau wordt gevoerd;

o. school: een school voor basisonderwijs: basisschool of speciale school voor basisonderwijs als

bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

p. strategisch accommodatiebeleid: het actuele strategisch accommodatiebeleid voor scholen en maatschappelijke instellingen, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad van Oudewater;

q. tijdelijk gebouw: al dan niet verplaatsbare ruimte die door de keuze van het ontwerp en de aard van de constructie en materialen minstens 15 jaar als volwaardige huisvesting voor het onderwijs kan functioneren.

r. (niet van toepassing);

s. verhuur: gebruik van een onderwijsgebouw door derden, niet zijnde onderwijsgebruik of gebruik voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden;

t. voor blijvend gebruik bestemde voorziening (permanent gebouw): een ruimte die door de keuze van het ontwerp en de aard van de constructie en materialen minstens 60 jaar als volwaardige huisvesting voor het onderwijs kan functioneren.

u. voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening: een voorziening die volgens de uitkomst van de prognose als bedoeld in bijlage II maximaal 15 jaar noodzakelijk is.

v. voorziening: voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 2 Omschrijving in de voorzieningen in de huisvesting

Bij het toepassen van deze verordening worden de volgende voorzieningen onderscheiden:

a. voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen, bestaande uit:

1°. nieuwbouw voor een school die voor het eerst door het rijk voor bekostiging in aanmerking is gebracht, of nieuwbouw om een gebouw waarin een school is gehuisvest geheel of gedeeltelijk te vervangen, al dan niet op dezelfde locatie;

2°. uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest;

3°. het geheel of gedeeltelijk in gebruik nemen van een bestaand gebouw voor het huisvesten van een school;

4°. verplaatsing van een of meer bestaande tijdelijke gebouwen voor het huisvesten van een school;

5°. terrein voor zover nodig voor het realiseren van een voorziening als bedoeld in 1° t/m  4°;

6°. inrichting met onderwijsleerpakket voor zover deze nog niet eerder door het rijk of de gemeente is;

7°. inrichting met meubilair voor zover dit nog niet eerder door het rijk of de gemeente is bekostigd;

8°. medegebruik van een ruimte voor het onderwijs in een gebouw dat al bij een andere school in gebruik is of van een lokaal bewegingsonderwijs;

b. herstel van constructiefouten bestaande uit schade aan een gebouw veroorzaakt door eigen gebrek of eigen bederf, evenals uit kosten gemoeid met het voorkomen van nog niet zichtbare materiële schade onmiddellijk voortvloeiend uit ontwerpfouten, uitvoeringsfouten of wanprestatie;

c. herstel en vervanging in verband met schade aan gebouw, onderwijsleerpakket

  of meubilair ingeval van bijzondere omstandigheden;

d. (niet van toepassing);

e. overige voorzieningen, zoals omschreven in het actuele strategisch accommodatie beleid.

 

Artikel 3 Voorbereidingskrediet

Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° t/m 5° en 8° en d, kan een aanvraag voor het bekostigen van de kosten voor het opstellen van een aanbesteding gereed bouwplan worden ingediend.

Artikel 4 Vaststellen vergoeding voorzieningen

1. Voor voorzieningen zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 6° en 7° (eerste inrichting), wordt de vergoeding vastgesteld overeenkomstig de in bijlage IV opgenomen normbedragen.

2. Voor voorzieningen zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° en 2° (nieuwbouw, uitbreiding), wordt de vergoeding vastgesteld overeenkomstig ten minste het niveau van de in bijlage IV opgenomen normbedragen.

3. De normbedragen voor de voorzieningen zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° en 2° (nieuwbouw en uitbreiding) zijn - voor zover van toepassing - exclusief de feitelijke kosten voor:

- aankoop bouwrijp terrein en sloop oudbouw;

- vervangende huisvesting tijdens de bouw;

- kosten voor gebiedsontwikkeling;

4. De in het derde lid bedoelde feitelijke kosten komen voor rekening van de gemeente, tenzij gemeente en bevoegd gezag op grond van het vijfde lid anders zijn overeengekomen.

5. In het strategisch accommodatiebeleid kan worden bepaald onder welke voorwaarden en tot welk bedrag de gemeente ten gunste van een betere onderwijskwaliteit bovennormatief (voor)investeert in voorzieningen, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° en 2° (nieuwbouw en uitbreiding) en/of in overige voorzieningen, bedoeld in artikel 2, onderdeel e.

6. Voor andere voorzieningen dan bedoeld in het eerste lid en het tweede lid wordt de vergoeding vastgesteld op de feitelijke kosten.

7. De vergoeding voor een voorbereidingskrediet als bedoeld in artikel 3 wordt vastgesteld op ten minste 8 procent van het geraamde investeringsbedrag. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing. 

8. Een overschrijding van de in dit artikel bedoelde vergoedingen, die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van het college is gerealiseerd, komt voor rekening van het bevoegd gezag.

9. Indien de normkostenvergoeding voor de voorzieningen zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° en 2° (nieuwbouw en uitbreiding) hoger is dan de feitelijke kosten, komt het verschil toe aan de gemeente.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking

Het bevoegd gezag verstrekt aan het college de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van

het bepaalde in deze verordening.

 

Hoofdstuk 2 Programma en overzicht

Paragraaf 2.1 Aanvragen programma

Artikel 6 Indienen aanvraag

1. Een aanvraag om opname van een voorziening op het programma wordt door het bevoegd gezag bij het college ingediend en moet zijn ontvangen uiterlijk voor 1 januari van het jaar waarin van het programma wordt vastgesteld, bedoeld in artikel 11, tweede lid.

2. Aanvragen om voorzieningen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 6° en 7°, moeten uiterlijk worden aangevraagd voor 1 januari van het jaar waarin een school naar verwachting voor de eerste maal door het Rijk voor bekostiging in aanmerking wordt gebracht of voor 1 januari van het jaar waarin de huisvesting van een school naar verwachting wordt uitgebreid conform het bepaalde in deze verordening. Het bepaalde in bijlage III, artikel A.1.5. is van overeenkomstige toepassing.

3. Aanvragen die na de in het tweede en derde lid bedoelde termijnen worden ontvangen, neemt het college niet in behandeling.

 

Artikel 7 Inhoud aanvraag; gelegenheid tot aanvullen aanvraag; niet behandelen onvolledige aanvraag

1. Een aanvraag vermeldt in ieder geval:

a. de naam en het adres van de aanvrager;

b. de dagtekening;

c. de naam van de school en, als dit van toepassing is, het gebouw waarvoor de voorziening is  

bestemd;

d. de voorziening die wordt aangevraagd;

e. de onderbouwing van de noodzaak en de omvang van de gewenste voorziening, bestaande

uit:

1° een prognose van het te verwachten aantal leerlingen van de school als het betreft een

aanvraag voor een voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 1° tot en met 5° en 8°, onder de voorwaarde dat de prognose overeenkomstig bijlage II is vastgesteld, tenzij door het college, al dan niet in samenwerking met de bevoegde gezagsorganen van een school voor basisonderwijs, een actuele prognose is opgesteld, welke door het bevoegd gezag wordt onderschreven;

2°. als de aanvraag betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk bekostigen van vervangende nieuwbouw van een gebouw als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1°, of herstel van een constructiefout als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, een bouwkundige rapportage die voldoet aan de eisen NEN 2767, zodat de noodzaak van de gevraagde voorziening kan worden vastgesteld;

3°. als de aanvraag betrekking heeft op het bekostigen van een voorziening waarvoor de

vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten, een begroting van de noodzakelijke

kosten voor het bekostigen van de voorziening of, als de aanvraag betrekking heeft op het bekostigen van een voorbereidingskrediet als bedoeld in artikel 3, een kostenbegroting.

f.  de geplande aanvangsdatum van uitvoering van de voorziening, en

g. als het een voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° tot en met 5° en

8°, de aanduiding van de gewenste plaats waar de voorziening moet worden gerealiseerd.

2. Het college stelt de aanvrager voor 1 maart schriftelijk op de hoogte als gegevens als bedoeld in het eerste of tweede lid ontbreken. De aanvrager heeft tot 1 april (de hersteldatum) de gelegenheid de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als dit niet gebeurt, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

3. Als een door het college in behandeling genomen aanvraag mede is gebaseerd op het aantal leerlingen van de betrokken school op 1 oktober van het jaar waarin het programma wordt vastgesteld, is de aanvrager verplicht dat aantal voor 15 oktober te registeren in de Basisregistratie Onderwijs bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Heeft aanvrager de registratie niet binnen de gestelde termijn gerealiseerd, dan deelt het college dit schriftelijk mede aan de aanvrager en heeft de aanvrager de gelegenheid dit alsnog te doen binnen drie dagen na de datum van ontvangst van de mededeling. Als de registratie niet alsnog binnen drie dagen is verstrekt, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

 

Artikel 8 Opgave ingediende aanvragen

Het college verstrekt aan de bevoegde gezagsorganen voor 15 mei een opgave van de aanvragen die overeenkomstig artikel 6 zijn ingediend en geeft daarbij aan welke niet in behandeling worden genomen.

Paragraaf 2.2 Overleg voorafgaand aan vaststellen programma en overzicht

Artikel 9 Toelichting aanvraag; overleg over ingediende begroting

1. Het college of een aanvrager kan verzoeken een aanvraag nader toe te lichten. Dit overleg vindt bij voorkeur plaats binnen 2 maanden na de hersteldatum, bedoeld in artikel 7, tweede lid.

2. Het college treedt in overleg met de aanvrager als de aanvraag betrekking heeft op een voorziening waarvoor de vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten en het college van oordeel is dat de door de aanvrager overgelegde kostenbegroting moet worden aangepast.

3. Het college vermeldt in het voorstel tot het vaststellen van het bekostigingsplafond, het programma en het overzicht, bedoeld in paragraaf 2.3:

a. de hoogte van het geraamde bedrag, waarvan voor de aangevraagde voorziening wordt uitgegaan, en

b. als dit van toepassing is, de redenen waarom in het overleg geen overeenstemming is bereikt over de hoogte van het geraamde bedrag.

 

Artikel 10 Overleg programma en overzicht; advies Onderwijsraad

1. Voordat het college het programma en het overzicht vaststelt, worden de bevoegde gezagsorganen in een overleg in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de voorgenomen inhoud van dat voorstel naar voren te brengen.

2. Dit overleg vindt plaatst uiterlijk voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het vast te stellen programma betrekking heeft. De bevoegde gezagsorganen worden ten minste 2 weken voor de door het college vastgestelde datum schriftelijk in kennis gesteld van het tijdstip van het overleg en de voorgenomen inhoud van het voorstel.

3. De bevoegde gezagsorganen die niet deelnemen aan het overleg kunnen voor het overleg hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken aan het college. Het college stelt de deelnemers aan het overleg van deze zienswijzen in kennis.

4. Het college maakt een verslag van de in het overleg door de bevoegde gezagsorganen naar voren gebrachte zienswijzen. De overeenkomstig het vorige lid ingediende zienswijzen en de reactie van het college hierop worden opgenomen in het verslag. Het verslag wordt binnen een maand na het overleg toegezonden aan alle bevoegde gezagsorganen.

5. Een bevoegd gezag en het college kunnen de Onderwijsraad verzoeken een advies uit te brengen over het conceptprogramma. Het verzoek bevat een schriftelijk gemotiveerde omschrijving van de onderwerpen waarover advies wordt verwacht. Het advies dient betrekking te hebben op de relatie tussen de voorgenomen inhoud van het programma en de vrijheid van richting en inrichting. Het verzoek en de daarover naar voren gebrachte zienswijzen worden opgenomen in het verslag, bedoeld in het vierde lid.

6. Het college is belast met het indienen van een verzoek om advies bij de Onderwijsraad. Het college zorgt ervoor dat de Onderwijsraad alle stukken ontvangt die nodig zijn voor het beoordelen van het verzoek, waaronder het verslag, bedoeld in het vierde lid.

7. Een afschrift van het door de Onderwijsraad uitgebrachte advies wordt zo spoedig mogelijk door het college toegezonden aan de bevoegde gezagsorganen. Als het advies zou leiden tot één of meer inhoudelijke bijstellingen van de voorgenomen inhoud van het programma worden de bevoegde gezagsorganen door het college bij het toezenden van het afschrift van het advies uitgenodigd voor een nader overleg. In alle andere gevallen beoordeelt het college of nader bestuurlijk overleg over het advies van de Onderwijsraad noodzakelijk is. Het college geeft dit aan bij het toezenden van het afschrift van het advies.

8. Nader overleg als bedoeld in het vorige lid vindt plaats binnen 2 weken nadat het advies van de Onderwijsraad aan de bevoegde gezagsorganen is gezonden. Het college maakt van dit overleg een verslag en voegt dit toe aan het verslag, bedoeld in het vierde lid.

 

Paragraaf 2.3 Vaststellen bekostigingsplafond, programma en overzicht

Artikel 11 Tijdstip vaststellen bekostigingsplafond, programma en overzicht

1. Het college stelt het bekostigingsplafond vast voor de vergoeding van de aangevraagde voorzieningen, nadat het advies van het onderwijshuisvestingsoverleg is ingewonnen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar onderwijssoort of per voorziening.

2. Het programma en het overzicht worden vastgesteld op uiterlijk 31 december voorafgaande aan het jaar waarop het programma betrekking heeft.

 

Artikel 12 Bekendmaken besluiten vaststellen bekostigingsplafond, programma en overzicht

1. De besluiten tot het vaststellen van het bekostigingsplafond, het programma en het overzicht worden door het college binnen 2 weken na de datum waarop het besluit is genomen bekend gemaakt door het toezenden of uitreiken van het besluit aan de aanvragers. Gelijktijdig stelt het college de overige bevoegde gezagsorganen schriftelijk in kennis van de genomen besluiten.

2. De besluiten worden gelijktijdig met de bekendmaking ter inzage gelegd.

 

Paragraaf 2.4 Uitvoeren programma

Artikel 13 Overleg wijze van uitvoering

1. Binnen vier weken nadat het programma is vastgesteld treedt het college in overleg met de aanvrager over de wijze waarop de op het programma geplaatste voorziening wordt uitgevoerd. In dit overleg wordt alle informatie verstrekt die nodig is voor het uitvoeren van de voorziening en worden, voor zover van toepassing, afspraken gemaakt over:

a. het bouwheerschap, bedoeld in artikel 103 van de Wet op het primair onderwijs;

b. het tijdstip waarop het bouwplan en de begroting door de aanvrager worden ingediend;

c. als dit van toepassing is, een andere wijze waarop de toegekende voorziening wordt uitgevoerd, met inachtneming van het beschikbaar te stellen bedrag;

d. de wijze waarop het college het bouwplan en de begroting toetst, en of het naar het oordeel van het college noodzakelijk is bij het toetsen van het bouwplan en de begroting rekening te houden met feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn ten opzichte van het moment waarop het programma is vastgesteld, waardoor het eerder genomen besluit kan worden herzien;

e. de controle op en het afleggen van verantwoording over het besteden van de beschikbaar te stellen middelen;

f. de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt;

g. de mogelijkheid om vooruitlopend op het aanvragen van het totale investeringskrediet een bedrag aan te vragen voor de kosten van voorbereiding van het bouwplan tot 8% van het geraamde investeringsbedrag.

h. het afsluiten van een Construction All Risk (CAR)-verzekering door de bouwheer, inclusief dekking voor het risico van brand- en ontploffingsgevaar en het risico van aansprakelijkheid van de bouwheer ten opzichte van derden. De CAR-verzekering wordt ook afgesloten als er sprake is van uitbreiding en/of verbouw van een bestaand gebouw.

2. De inhoud van de afspraken of het feit dat het overleg niet tot overeenstemming heeft geleid legt het college schriftelijk vast in een verslag. De aanvrager ontvangt het verslag binnen 4 weken na het overleg. Als de aanvrager niet binnen 2 weken nadat het verslag is ontvangen schriftelijk reageert, wordt, afhankelijk van de inhoud van het vastgestelde verslag, geacht overeenstemming of geen overeenstemming te zijn bereikt.

3. Bij het toepassen van artikel 14, tweede lid, neemt het college binnen 4 weken nadat overeenstemming is bereikt een beslissing over het tijdstip waarop de bekostiging aanvangt. Het bepaalde in artikel 15 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

4. Als in het overleg geen overeenstemming is bereikt, deelt het college dit binnen 4 weken nadat het verslag is vastgesteld schriftelijk mede aan de aanvrager en vermeldt gelijktijdig dat het bekostigen van de uitvoering van de voorziening wordt opgeschort.

 

Artikel 14 Instemmen bouwplannen en begroting; tijdstip aanvang bekostiging; toetsen wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden; overleggen offertes

1. Nadat overeenstemming als bedoeld in artikel 13, tweede lid, is bereikt dient het bevoegd gezag het bouwplan en, als de voorziening wordt bekostigd op basis van de feitelijke kosten, de bijbehorende begroting in bij het college. Het bevoegd gezag houdt daarbij rekening met de hierover gemaakte afspraken, bedoeld in artikel 13, eerste lid. Gelijktijdig vermeldt het bevoegd gezag het tijdstip waarop de bekostiging kan starten. Het college moet instemmen met het bouwplan en de begroting voordat een bouwopdracht wordt verleend.

2. Het college beslist binnen 6 weken  nadat de stukken zijn ontvangen over de bouwplannen, de desbetreffende begroting en het tijdstip waarop de bekostiging start. Het college kan, onder mededeling daarvan aan de aanvrager, deze termijn verlengen met 3 weken. Als niet binnen de gestelde termijn is besloten, wordt geacht instemming te zijn verleend met de bouwplannen en de begroting en start de bekostiging op het door de aanvrager aangegeven tijdstip. Het college stelt de aanvrager binnen 2 weken na de datum van de beslissing over het bouwplan, de desbetreffende begroting en het tijdstip waarop de bekostiging start respectievelijk na de datum waarop de instemming geacht wordt te zijn verleend hiervan schriftelijk in kennis.

3. De vergoeding op basis van de feitelijke kosten wordt vastgesteld op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

 

Artikel 15 Aanvang bekostiging

Het college kan bij de beslissing over het tijdstip waarop de bekostiging start bepalen dat de gelden in termijnen betaald worden. Het betalen van de gelden vindt telkens plaats op een zodanig tijdstip dat de aanvrager kan voldoen aan de financiële verplichtingen die voortkomen uit het realiseren van de op het programma geplaatste voorziening.

Artikel 16 Vervallen aanspraak op bekostiging

1. Voor 1 oktober van het jaar waarop het programma betrekking heeft geeft de aanvrager een bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur- of erfpachtovereenkomst af. Hiervan zendt hij voor 15 oktober een afschrift aan het college. De aanspraak op bekostiging vervalt als niet aan deze verplichtingen wordt voldaan.

2. De in het eerste lid bedoelde:

a. bouwopdrachten en overeenkomsten zijn onherroepelijk;

b. bouwopdrachten vermelden de aanvangsdatum van het werk en de termijn, uitgedrukt in het aantal werkbare dagen, waarbinnen het werk wordt opgeleverd;

c. huur- of erfpachtovereenkomsten vermelden de datum van inwerkingtreding, alsmede de duur van de overeenkomst;

d. koopovereenkomsten vermelden de datum van aankoop.

3. De aanspraak op bekostiging vervalt niet als het overschrijden van de in het eerste lid bedoelde termijn veroorzaakt wordt door:

a. bijzondere omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen, en

b. de aanvrager voor 1 september een schriftelijk gemotiveerd verzoek tot het verlengen van de termijn heeft ingediend bij het college.

4. Het college beslist 15 september op een verzoek tot het verlengen van de termijn. Bij inwilliging van het verzoek wordt in het besluit aangegeven tot welke datum de termijn wordt verlengd.

 

Hoofdstuk 3 Aanvragen met spoedeisend karakter

Paragraaf 3.1 Aanvraag

Artikel 17 Indienen aanvraag

Een aanvraag tot het bekostigen van een voorziening die gelet op de voortgang van het onderwijs geen uitstel kan lijden, wordt binnen 2 weken na het constateren van de calamiteit ingediend bij het college.

 

Artikel 18 Inhoud aanvraag

1. Een aanvraag als bedoeld in artikel 17 vermeldt naast de gegevens genoemd in artikel 7, eerste lid, de omstandigheden waarom de voorziening spoedeisend wordt geacht.

2. Het college stelt de aanvrager binnen 2 weken na de datum waarop de aanvraag is ingediend schriftelijk op de hoogte als gegevens als bedoeld in het eerste lid ontbreken. De aanvrager heeft vervolgens 2 weken om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als dit niet gebeurt, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

 

Paragraaf 3.2 Beoordelen aanvraag; uitvoeren besluit

Artikel 19 Tijdstip beslissing

1. Het college beslist binnen 4 weken nadat de aanvraag is ontvangen of, binnen 4 weken nadat de aanvullende gegevens zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt.

2. Als een beschikking niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager schriftelijk mede en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

3. Het college stelt de aanvrager binnen 2 weken na de datum van de beslissing schriftelijk van de beslissing in kennis.

 

Artikel 20 Uitvoeren beslissing

1. Na het bekendmaken van een beslissing als bedoeld in artikel 19, eerste lid, waarbij een vergoeding is toegewezen, treedt het college zo spoedig mogelijk in overleg met de aanvrager over de wijze waarop de voorziening wordt uitgevoerd. Het bepaalde in de artikelen 13, 14, 15 en 16, tweede tot en met vierde lid, is daarbij van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van de termijn, bedoeld in artikel 14, tweede lid, eerste volzin, een termijn van 3 weken geldt.

2. Binnen drie maanden na bekendmaking van een beslissing als bedoeld in het eerste lid geeft de aanvrager een bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur- of erfpachtovereenkomst af. Hiervan zendt hij binnen twee weken een afschrift aan het college. De aanspraak op bekostiging vervalt als niet aan deze verplichtingen wordt voldaan.

 

Hoofdstuk 4 Medegebruik en verhuur

Paragraaf 4.1 Medegebruik voor onderwijs of educatie

Artikel 21 Aanduiden omstandigheden

Het college kan overgaan tot het vorderen van een gedeelte van een voor een school bestemd gebouw of terrein als:

a. door medegebruik aan de behoefte aan huisvesting kan worden voorzien van een school waarbij overeenkomstig bijlage III, deel C, een aanvullende ruimtebehoefte is vastgesteld en het bevoegd gezag van die school een aanvraag als bedoeld in de artikelen 6 of 17 heeft ingediend;

b. sprake is van een tekort aan huisvestingscapaciteit bij een andere school of een instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, vastgesteld aan de hand van de voor die school of instelling gangbare berekeningswijze.

c. leegstand is vastgesteld in een lesgebouw van een school;

d. leegstand is vastgesteld in een lokaal bewegingsonderwijs van een school.

e. (niet van toepassing).

 

Artikel 22 Omschrijving leegstand

1. Er is sprake van leegstand in een schoolgebouw als overeenkomstig bijlage III, deel C, is vastgesteld dat de vastgestelde capaciteit van het gebouw groter is dan de vastgestelde ruimtebehoefte.

2. Er is sprake van leegstand in een lokaal bewegingsonderwijs als het lokaal wordt gebruikt door

een of meer scholen voor basisonderwijs en de som van het aantal klokuren gebruik dat door het college is vastgesteld minder is dan 40 klokuren.

 

Artikel 23 Nalaten vorderen

Het college vordert geen medegebruik als het bevoegd gezag de leegstand van het gebouw waarin het beoogde medegebruik moet plaatsvinden, in gebruik heeft gegeven aan een andere school of scholen voor het onderwijs aan die school of scholen, tenzij dat gebruik kan plaatsvinden in de voor die scholen al beschikbare huisvestingscapaciteit.

 

Artikel 24 Overleg en mededeling

1. Voordat het college overgaat tot vorderen in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 6 overlegt het daarover met de betrokken bevoegde gezagsorganen tijdens het overleg als bedoeld in artikel 10.

2. Voordat het college overgaat tot vorderen in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 17, overlegt het daarover zo spoedig mogelijk met de betrokken bevoegde gezagsorganen.

3. Binnen 4 weken nadat het programma is vastgesteld of binnen 1 week  na het overleg, bedoeld in het vorige lid, deelt het college het bevoegd gezag waarvan gevorderd wordt schriftelijk mede dat gevorderd wordt.

4. De schriftelijke mededeling van het college bevat in ieder geval:

a. de naam van de school en het bevoegd gezag waarvoor wordt gevorderd;

b. een aanduiding van het aantal leerlingen waarvoor gevorderd wordt of, als het betreft het bewegingsonderwijsonderwijs, het aantal klokuren dat gevorderd wordt;

c. het gebouw waarop de vordering betrekking heeft;

d. het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte dat gevorderd wordt;

e. de periode waarvoor gevorderd wordt, en

f. de ingangsdatum van het medegebruik.

 

Artikel 25 Vergoeding

De betrokken bevoegde gezagsorganen stellen in onderling overleg de vergoeding voor het medegebruik vast. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat de vergoeding kostendekkend dient te zijn. Als geen overeenstemming wordt bereikt stellen partijen in onderling overleg vast welke handelswijze wordt gevolgd.

Paragraaf 4.2 Medegebruik voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden

Artikel 26 Overleg en mededeling

1. Voordat het college overgaat tot vorderen overlegt het college met het bevoegd gezag.

2. In het overleg komt in ieder geval aan de orde:

a. voor welke activiteit of activiteiten gevorderd wordt;

b. of die activiteit of activiteiten zich verdragen met het onderwijs aan de in het gebouw gevestigde school;

c. of maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat het onderwijs aan de in het gebouw gevestigde school hinder van het medegebruik ondervindt;

d. wat naar oordeel van het college en het bevoegd gezag een redelijke vergoeding voor het medegebruik is;

e. de datum waarop het medegebruik redelijkerwijs aanvang kan nemen.

3. Binnen 4 weken na het overleg deelt het college het bevoegd gezag waarvan medegebruik gevorderd wordt schriftelijk mede dat gevorderd wordt. Als het overleg heeft geleid tot afspraken, worden ook deze opgenomen in de schriftelijke mededeling. Als het overleg niet tot volledige overeenstemming heeft geleid, dan bevat de mededeling de beslissing van het college over de punten waarover geen overeenstemming was bereikt.

 

Paragraaf 4.3 Verhuur

Artikel 27 Verzoek toestemming college

1. Het bevoegd gezag verzoekt het college schriftelijk om toestemming als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, voordat een huurovereenkomst wordt gesloten met een instelling, die hier op basis van de geldende wet- en regelgeving voor in aanmerking komt.  

2. Het verzoek bevat een aanduiding van de huurder en van de bestemming van de te verhuren ruimte.

3. Het college kan aan de toestemming de voorwaarde verbinden dat voor de verhuur een vergoeding aan het college is verschuldigd, voor zover het betreft de verhuur van ruimten die niet tot het onderwijs behoren en op kosten van het college voor verhuur zijn gerealiseerd of aangepast.

4. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van het verzoek een besluit en zendt dat aan het bevoegd gezag.

 

Hoofdstuk 5 Einde gebruik gebouwen en terreinen

Artikel 28 Staat van onderhoud

1. Als het bevoegd gezag aan het college schriftelijk meldt dat een gebouw of terrein niet meer nodig is voor het huisvesten van een school, stelt het college vast of er mogelijk sprake is van achterstallig onderhoud aan het gebouw of terrein.

2. Als het college vaststelt dat er sprake is van achterstallig onderhoud wordt voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt een staat van onderhoud opgemaakt.

3. De staat van onderhoud wordt na overleg met het bevoegd gezag opgemaakt in opdracht van het college.

4. Over de staat van onderhoud wordt overleg gevoerd met het bevoegd gezag.

5. Als uit de staat van onderhoud blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud wordt in het overleg vastgesteld welk deel hiervan voor rekening van het bevoegd gezag komt en of het bevoegd gezag opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, of dat het bevoegd gezag een in overleg vast te stellen bedrag aan het college betaalt. Als geen overeenstemming wordt bereikt, stellen partijen vast welke handelwijze verder gevolgd wordt.

6. Het opmaken van een staat van onderhoud blijft achterwege als dit naar het oordeel van het college niet nodig is.

 

Hoofdstuk 6 Gebruik lokaal bewegingsonderwijs door basisonderwijs

Artikel 29 Mutaties aantal klokuren binnen beschikbare capaciteit, inroosteren en gebruik

1. Het college vraagt jaarlijks voor 15 januari om een opgave van het aantal klokuren bewegingsonderwijs waarop een school voor basisonderwijs in het daaropvolgende schooljaar aanspraak maakt.

2. Grondslag voor het berekenen van het aantal klokuren is het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het lopende schooljaar op de school staat ingeschreven.

3. Op basis van het aantal klokuren stelt het college voor 1 april een (concept)rooster op voor het gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs, waarbij het college rekening houdt met de volgende uitgangspunten:

a. de afstanden in relatie tot de omvang van het onderwijsgebruik van een lokaal bewegingsonderwijs, bedoeld in bijlage I, deel B;

b. een school waarvan het bevoegd gezag eigenaar is van het lokaal bewegingsonderwijs wordt voor de school als eerste ingeroosterd voor het lokaal bewegingsonderwijs, en

c. het bewegingsonderwijs van een school wordt zoveel mogelijk ingeroosterd in één lokaal bewegingsonderwijs;

d. de voorkeuren die voor 15 maart door de scholen aan het college zijn kenbaar gemaakt omtrent het gewenste aantal klokuren bewegingsonderwijs, het gewenste lokaal of de gewenste lokalen bewegingsonderwijs en de tijdstippen waarop het bewegingsonderwijs wordt gewenst.

4. Het college stelt het bevoegd gezag, nadat het rooster voorlopig is vastgesteld, voor 1 april  in kennis van het rooster. Hierbij worden per school de volgende gegevens vermeld:

a. het aantal klokuren waarvoor de school wordt ingeroosterd;

b. het lokaal of de lokalen bewegingsonderwijs dat voor het

bewegingsonderwijs is toegewezen, en

c. de lestijden gedurende welke het onderwijsgebruik plaatsvindt.

5. De bevoegde gezagsorganen kunnen tot 1 mei reageren op het voorstel.

6. Op verzoek van de bevoegde gezagsorganen kan het college een overleg over het voorstel plannen. Dit overleg vindt plaats voor 15 mei. In het overleg kunnen de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen reageren op het voorstel.

7. Het college stelt het rooster voor 15 juni definitief vast en houdt hierbij rekening met de reacties van de bevoegde gezagsorganen.

8. Het bevoegd gezag kan het college verzoeken meer klokuren in te roosteren dan het aantal klokuren dat door het college is vastgesteld.

9. Het college neemt een verzoek als bedoeld in het vorige lid uitsluitend in behandeling als daarvoor nog capaciteit beschikbaar is. Het aantal klokuren dat door het college extra wordt ingeroosterd komt voor rekening van het bevoegd gezag van de school.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 29a Overig beleid dat van toepassing is of van toepassing verklaard kan worden 

Op de uitvoering van deze verordening zijn van toepassing de in bijlage I-1 genoemde overige beleidsdocumenten.

 

Artikel 29b Adviserende rol van het onderwijshuisvestingsoverleg

 • 1.

  Voordat het college een beslissing neemt over de toekenning van een in artikel 2 genoemde voorziening, wordt het advies ingewonnen van het onderwijshuisvestingsoverleg.

 • 2.

  Indien het in het eerste lid bedoelde advies wordt ingewonnen, vermeldt het college uitdrukkelijk met welk doel het advies wordt ingewonnen. Het college vermeldt bovendien in hoeverre de voorziening waarover advies wordt gevraagd overeenkomt met of afwijkt van deze verordening en/of het beleid dat op grond van deze verordening is vastgesteld.

 • 3.

  Indien het college bij haar besluitvorming over de toekenning van een in artikel 2 genoemde voorziening geheel of gedeeltelijk afwijkt van het advies van het onderwijshuisvestingsoverleg, vermeldt het college in haar overwegingen waarom geheel of gedeeltelijk wordt afgeweken van het advies van het onderwijshuisvestingsoverleg. Het college stelt het onderwijshuisvestingsoverleg hiervan binnen een redelijke termijn in kennis.

 • 4.

  Indien er na een eenmaal genomen besluit over de toekenning van een in artikel 2 genoemde voorziening sprake is van gewijzigde omstandigheden en het college daarom na overleg met het bevoegd gezag of op voorstel van het bevoegd gezag substantieel wil afwijken van het genomen besluit, wordt zo spoedig opnieuw het advies van het onderwijshuisvestingsoverleg ingewonnen. Het bepaalde in het derde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 29c Mediation

 • 1.

  Indien college en bevoegd gezag als gevolg van verschil van inzicht geen overeenstemming kunnen bereiken over een aangelegenheid als bedoeld in deze verordening, kunnen college en bevoegd gezag besluiten om ter voorbereiding op het te nemen besluit, door middel van mediation tot overeenstemming te komen. Indien college en bevoegd gezag niet tot overeenstemming komen, staat na het nemen van het besluit de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.

 • 2.

  Indien het bevoegd gezag bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen een op grond van deze verordening door het college afgegeven beschikking of een door de raad genomen besluit, kunnen bevoegd gezag en college besluiten om door middel van mediation tot over­eenstemming te komen. Indien bevoegd gezag en college van deze mogelijkheid gebruik­maken, wordt de wettelijke afhandelingstermijn van het ingestelde bezwaar of beroep automatisch opgeschort.

 • 3.

  Indien college en bevoegd gezag besluiten gebruik te maken van mediation, als bedoeld in het eerste en tweede lid, doen zij een beroep op een mediator die is aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut en handelen zij overeenkomstig de door bedoeld Instituut vastgestelde gedragsregels.

 • 4.

  Indien college en bevoegd gezag na afloop van de mediation, als bedoeld in het eerste en het tweede lid, besluiten een vaststellingsovereenkomst te sluiten, trekt het bevoegd gezag het door hem ingediende bezwaar of beroep daarna in. Indien college en bevoegd gezag na afloop van de in dit lid bedoelde mediation niet tot een vaststellingsover­eenkomst kunnen komen, eindigt de opschorting van de wettelijke afhandelingstermijn, bedoeld in het tweede lid, automatisch.

Artikel 30 Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 31 Indexering

1. In het kader van de in deze verordening te hanteren normbedragen voor de vergoeding van voorzieningen zijn van toepassing de bedragen, die jaarlijks op landelijk niveau door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden berekend conform de in bijlage IV opgenomen systematiek van prijsbijstelling.

2. Het college verstrekt het bevoegd gezag jaarlijks voor 1 januari een opgave van de te hanteren indexering.

 

Artikel 32 Intrekken oude verordening

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oudewater 2009 wordt ingetrokken.

 

Artikel 33 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2016.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: "Onderwijshuisvestingsverordening gemeente Oudewater 2016".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater in zijn openbare vergadering gehouden op 11 februari 2016

De griffier De voorzitter

O.F. Matheijsen mr.drs. P. Verhoeve

Bijlage I Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen

Hierna worden opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de financiële toets - de voorziening voor bekostiging in aanmerking komt. De criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen vallen uiteen in twee delen:

 

 • 1.

  deel A: lesgebouwen;

 

 • 1.

  deel B: voorzieningen voor lokalen bewegingsonderwijs.

  

Opmerking vooraf

 

De in verordening en bijlagen genoemde termijnen zijn te beschouwen als termijnen van orde,

voor zover deze betrekking hebben op procedures die alleen de scholen, de schoolbesturen en de gemeente aangaan.

  

Deel A - Lesgebouwen 

De voorzieningen genoemd onder A.2 (vervangende bouw), A.3.1 (uitbreiding met één of meer leslokalen) en A.3.2 (uitbreiding met een speellokaal) worden niet noodzakelijk geacht voor dislocaties met een permanente bouwaard. Slechts in bijzondere omstandigheden kan dit, na overleg met het bevoegd gezag en ter beoordeling van het college plaatsvinden.

 

 A.1 - Nieuwbouw 

Noodzaak van nieuwbouw is aanwezig als:

a. de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt;

b. de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of kunnen worden verwacht en:

1° als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft en een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende ten minste 15 jaar kunnen worden verwacht, of

2° als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft en een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende ten minste 4 jaar kunnen worden verwacht, en

c. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende  

huisvesting voor de school, en

d. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huis­vesting voor de school te realiseren.

  

A.2 - Vervangende bouw 

De noodzaak van vervangende bouw is aanwezig als:

a. op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige rapportage wordt vastgesteld dat onderhoud of aanpassen niet zal leiden tot de gewenste levensduurverlenging;

b. dit het gevolg is van een herschikkingsoperatie;

c. dit het gevolg is van ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en:

1° als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft en een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende ten minste 15 jaar aanwezig is of kan worden verwacht, of

2° als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft en een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende ten minste 4 jaar aanwezig is of kan worden verwacht, en

d. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende huisvesting voor de school, en

e. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huis­vesting voor de school te realiseren.

 

A.3 - Uitbreiding  A.3.1 - Uitbreiding schoolgebouw 

De noodzaak van het uitbreiden van een schoolgebouw is aanwezig als:

a. de overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit van een schoolgebouw van een school voor basisonderwijs, kleiner is dan de overeenkomstig bijlage III, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte en het verschil tussen de capaciteit en de ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs, gelijk of groter is dan de drempelwaarde, bedoeld in bijlage III, deel C, en

b. daarnaast:

1° als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft en een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende 15 jaarkunnen worden verwacht,

2° als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat dit aantal leerlingen gedurende minstens 4 jaar aanwezig zijn of kunnen worden verwacht, of

3° de prognose op basis van de laatste teldatum voor het indienen van de aanvraag aantoont dat het aantal leerlingen dat aanwezig is niet voor ten hoogste 4 jaar binnen het gebouw of de gebouwen kunnen worden gehuisvest, en

c. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende huisvesting voor de school, en

d. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huis­vesting voor de school te realiseren.

  A.3.2 – (niet van toepassing)  

 

A.4 - In gebruik nemen van een bestaand gebouw 

De noodzaak van het in gebruik nemen van een bestaand gebouw is aanwezig als:

a.   de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt of als het huidige gebouw moet worden vervangen of uitgebreid;

b.   de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of kunnen worden verwacht en:

1°. als het een voor blijvend gebruik bestemde voorziening betreft en een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende minstens 15 jaar kunnen worden verwacht, of

2°. als het een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening betreft een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat deze leerlingen gedurende minstens 4 jaar kunnen wor­den verwacht, en

c. geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende huisvesting voor de school;

d.   het onmogelijk is om door medegebruik een passende huis­vesting voor de school te realiseren, en

e.   de kosten van het in gebruik nemen en aanpassen naar oordeel van het college in redelijke verhouding staan tot de kosten van vervan­gende bouw of uitbreiding.

  

A.5 - Verplaatsen tijdelijk gebouw 

De noodzaak van het verplaatsen van een tijdelijk gebouw is aanwezig als:

a.   er op basis van een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose een tijdelijke behoefte aan

huisvesting voor minstens 4 jaar is, waarin een beschikbaar leeg of leegkomend tijdelijk gebouw kan voorzien;

b.   geen gebouw beschikbaar is of komt dat geschikt is of geschikt te maken is als passende huisvesting voor de school;

c. het onmogelijk is om door medegebruik een passende huis­vesting voor de school te realiseren, en

d.   de kosten van het verplaatsen naar oordeel van het college in redelijke verhouding staan tot de kosten van een nieuwe tijdelijke voor­ziening voor hetzelfde aantal leerlingen en voor dezelfde tijdsduur.

 

A.6 - Terrein 

De noodzaak van het verwerven of uitbreiden van een terrein of een deel daarvan is aanwezig als het college heeft ingestemd met een voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 1° tot en met 4°, en de oppervlakte van het bestaande terrein niet voldoende is om deze voorziening te realiseren. De oppervlakte van het terrein moet voldoen aan de minimumnormen, bedoeld in bijlage III, deel D.

  

A.7 - Eerste inrichting  

1. De noodzaak van de eerste aanschaf van meubilair, onderwijsleerpakket en leer- en hulpmiddelenontstaat wanneer een voorziening wordt toegekend die uitbreiding van de totale huisvestingscapaciteit van de school tot gevolg heeft en deze niet voor 1 maart 2016is bekostigd.

2. De noodzaak van eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair van een speellokaal is aanwezig als een speciale school voor basisonderwijs wordt uitgebreid met een speellokaal.

3. Bij fusie van scholen wordt uitsluitend uitbreiding van eerste aanschaf van meubilair en onderwijsleerpakket toegekend als het aantal leerlingen na de fusie groter is dan het totaal aantal leerlingen van de afzonderlijk aan de fusie deelnemende scholen.

  

A.8 – Medegebruik 

1. De noodzaak van medegebruik van een school voor basisonderwijs is aanwezig als het verschil tussen de overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig bijlage III, deel B, vastgestelde ruimtebehoefte:

 • 1.

  a. gelijk of groter is dan de drempelwaarde, bedoeld in bijlage III, deel C, en

b. een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat de overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte voor minimaal 4 jaar noodzakelijk is.

2. Bepalend bij het beoordelen van de beschikbaarheid van een gebouw of ruimte voor medegebruik is een afstand van ten hoogste2000 meter, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.

3. Medegebruik blijft beperkt tot ten hoogste twee gebouwen, met dien verstande dat een school voor basisonderwijs niet in meer dan drie gebouwen tegelijk is gehuisvest. 

  

A.9 - Herstel van constructiefouten 

De noodzaak van herstel van constructiefouten is aanwezig als een bouwkundige rapportage, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, sub e, onder 2°, uitwijst dat het gaat om constructiefouten die hersteld moeten worden.

 

A.10 - Vervangen of herstel van schade aan gebouw, meubilair en onderwijsleerpakket in geval van bijzondere omstandigheden 

1. De noodzaak van vervangen of herstel van een gebouw, onderwijsleerpakket of meubilair als gevolg van schade daaraan is aanwezig als door de opgetreden bijzondere omstan­digheid het onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd.

2. Vervangen of herstel zoals bedoeld in het eerste lid, komt voor vergoeding in aanmerking voor zover de waarde van de voorziening aan het college bekend gemaakt is voordat de schade is ontstaan. Deze bekendmaking houdt verband met het feit dat het college zich tegen het in dit artikel bedoelde risico heeft verzekerd. Voor de bekendmaking gelden de volgende restricties:

a. behoudens het bepaalde onder e) dienen de scholen het college jaarlijks voor 1 december te informeren over de wijzigingen in de verzekerde waarden die zich gedurende het voorafgaande jaar hebben voorgedaan;

b. mutaties die door de scholen niet tijdig aan de gemeente zijn gemeld, vallen niet onder de verzekerde waarde; schade die niet onder de verzekerde waarde valt en schade die het gevolg is van eigen schuld of nalatig handelen, wordt niet door de gemeente vergoed;

c. waardestijgingen op bestaande locaties die een bedrag van 2.500.000 euro te boven gaan en nieuwbouw vanaf 5.000.000 euro, dienen direct en bij voorkeur voor de oplevering aan het college te worden gemeld;

d. de opgegeven totale inventariswaarde dient gebaseerd te zijn op de nieuwwaarde;

e. in geval van schade moeten de scholen een inventarislijst kunnen overleggen die aansluit bij de verzekerde waarde van de school.

  

A.11 - Voorzieningen in het kader van knelpunten in de onderwijshuisvesting zoals nader

omschreven in het Strategisch Accommodatiebeleid.

 

De noodzaak van voorzieningen in het kader van knelpunten in de onderwijshuisvesting is in voorkomende gevallen nader omschreven in het Strategisch Accommodatiebeleid.

  

Deel B - Voorzieningen voor lokalen bewegingsonderwijs

  

B.1 - Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding en ingebruikneming. 

De noodzaak van:

a.   nieuwbouw is aanwezig als de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt;

b. vervangende nieuwbouw is aanwezig als op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige rapportage wordt vastgesteld dat onderhoud of aanpassen niet zal leiden tot de gewenste levensduurverlenging of dit het gevolg is van een herschikkingsoperatie;

c.   uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs is aanwezig als de oppervlakte van de zaal kleiner is dan 140 vierkante meters en het effectief gebruik van het lokaal daardoor belemmerd wordt, of

d. het in gebruik nemen van een lokaal bewegingsonderwijs is aanwezig als:

1° de minister de school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt;

2° het huidige gebouw overeenkomstig onderdeel b voor vervanging in aanmerking komt; of

3° de kosten van het in gebruik nemen en aanpassen naar oordeel van het college in redelijke verhouding staan tot de kosten van vervan­gende bouw, en

e. het onmogelijk is gebruik te maken van één of meer lokalen bewegingsonderwijs of van binnen een redelijke termijn beschikbaar komende lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, bij noodzakelijk gebruik van:

a. ten minste 20 klokuren binnen 1 km, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg;

b. ten minste 15 klokuren binnen 3,5 km, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg  of

c. ten minste 5 klokuren binnen7,5 km, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg  en

een overeenkomstig bijlage II opgestelde prognose aantoont dat gedurende ten minste vijftien jaar de groepen leerlingen waarvoor het door het college vastgestelde aantal klokuren noodzakelijk is, aanwezig zijn of verwacht kunnen worden.

 

 B.2 - Terrein

De noodzaak van het verwerven of uitbreiden van een terrein of een deel daarvan is aanwezig als voor het realiseren van de nieuwbouw of de uitbreiding geen of onvoldoende terrein aanwezig is.

 

 B.3 - Eerste inrichting  

De noodzaak van eerste inrichting bewegingsonderwijs is aanwezig als:

a.   nieuwbouw, uitbreiding of ingebruikneming bestaand lokaal bewegingsonderwijs voor de school is goedgekeurd, en

b.   voor de desbetreffende groepen leerlingen van het basisonderwijs nog niet eerder bekostiging eerste inrichting bewegingsonderwijs is verstrekt.

  

B.4 – (niet van toepassing)  

B.5 - Medegebruik 

De noodzaak van medegebruik is aanwezig als het door de gemeente vastgestelde aantal klokuren bewegingsonderwijs zodanig is dat daarvoor binnen de op dat moment in gebruik zijnde lokalen bewegingsonderwijs geen plaats is.

  

B.6 - Herstel constructiefouten 

De noodzaak van herstel van constructiefouten is aanwezig als een bouwkundige rapportage uitwijst dat het gaat om constructiefouten die hersteld moeten worden.

 

B.7 - Herstel of vervanging van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden 

1. De noodzaak van vervangen of herstel van een gebouw, onderwijsleerpakket of meubilair als gevolg van schade daaraan is aanwezig als door de opgetreden bijzondere omstan­digheid het onderwijs in het desbetreffende gebouw wordt gehinderd.

2. Vervangen of herstel zoals bedoeld in het eerste lid, komt voor vergoeding in aanmerking voor zover de waarde van de voorziening aan het college bekend gemaakt is voordat de schade is ontstaan. Deze bekendmaking houdt verband met het feit dat het college zich tegen het in dit artikel bedoelde risico heeft verzekerd. Voor de bekendmaking gelden de volgende restricties:

a. behoudens het bepaalde onder e) dienen de scholen het college jaarlijks voor 1 december te informeren over de wijzigingen in de verzekerde waarden die zich gedurende het voorafgaande jaar hebben voorgedaan;

b. mutaties die door de scholen niet tijdig aan de gemeente zijn gemeld, vallen niet onder de verzekerde waarde; schade die niet onder de verzekerde waarde valt en schade die het gevolg is van eigen schuld of nalatig handelen, wordt niet door de gemeente vergoed;

c. waardestijgingen op bestaande locaties die een bedrag van 2.500.000 euro te boven gaan en nieuwbouw vanaf 5.000.000 euro, dienen direct en bij voorkeur voor de oplevering aan het college te worden gemeld;

d. de opgegeven totale inventariswaarde dient gebaseerd te zijn op de nieuwwaarde;

e. in geval van schade moeten de scholen een inventarislijst kunnen overleggen die aansluit bij de verzekerde waarde van de school.

  

B.8 - Voorzieningen in het kader van knelpunten in de onderwijshuisvesting zoals nader omschreven in het Strategisch Accommodatiebeleid.

 

De noodzaak van voorzieningen in het kader van knelpunten in de onderwijshuisvesting is invoorkomende gevallen nader omschreven in het Strategisch Accommodatiebeleid.

                          

BIJLAGE I-1

  

Overzicht overige van toepassing zijnde beleidsdocumenten

   

Op de uitvoering van deze verordening (inclusief bijlagen) zijn van toepassing:

  

 • -

  het actuele Strategisch Accommodatiebeleid voor scholen en maatschappelijke instellingen, zoals bedoeld in de onderwijshuisvestingsverordening 2016, artikel 1, onder p;

 

 • -

  de actuele leerlingenprognose, opgesteld in opdracht van het college (de prognose wordt iedere 2 of hooguit 3 jaar herzien);

 

 • -

  de actuele afspraken rond de beveiliging van schoolgebouwen en gymnastieklokalen tegen brand en inbraak;

 

 • -

  afspraken die gemeente en schoolbestuur in voorkomende gevallen kunnen maken over het door de bouwheer te voeren aanbestedingsbeleid; bedoelde afspraken kunnen onder meer betrekking hebben op duurzaamheid, social return en de inzet van lokale ondernemers;

 

 • -

  beleid omtrent het afsluiten van een Construction All Risk (CAR) verzekering door de bouwheer, inclusief dekking voor ontploffingsgevaar;

 

 • -

  de actuele afspraken over het speeltuinenbeleid.

  

Bijlage II Prognosecriteria

A – Algemeen

1. Een prognose van het aantal te verwachten leerlingen van een school voor basisonderwijs wordt gemaakt voor een periode van minstens vijftien jaar, met als eerste jaar het jaar waarin de start van de bekostiging wordt gewenst (de prognoseperiode).

2. De prognose omvat gegevens voor minstens een periode van zes jaar (de analyseperiode) met als laatste jaar het jaar dat voorafgaat aan het indienen van de aanvraag. De prognose is niet meer dan twee, hooguit drie jaar oud. Als basis voor de prognose mag gebruik gemaakt worden van de omvang van de basisgeneratie voor het basisonderwijs zoals het meest recent berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

3. Een prognose wordt schriftelijk aangeleverd en bevat in ieder geval de relevante gegevens en berekeningen over de analyse- en prognoseperiode, een beschrijving van de gebruikte programmatuur en een onderbouwing van de aannames waarop de prognose is gebaseerd.

 

B – Voedingsgebied

1. Het voedingsgebied van een school omvat het gebied waaruit het overgrote deel van de leerlingen afkomstig is of zal zijn.

2. De prognose voor een basisschool bevat in ieder geval een beschrijving van het voedingsgebied op wijkniveau.

3. Voor zover het voedingsgebied kleiner is dan de hele gemeente wordt beredeneerd aangegeven welke berekeningen op de basisgeneratie zijn toegepast.

 

C - Prognose school voor basisonderwijs

De prognose van een school voor basisonderwijs geeft per jaar inzicht in het te verwachten aantal leerlingen van de school of nevenvestiging waarbij rekening wordt gehouden met:

a.  het voedingsgebied;

b.  de bevolking in het voedingsgebied, verdeeld in relevante leeftijdsgroepen;

c.  de woningvoorraad en wijzigingen daarin, inclusief een eventuele wijziging van het voedingsgebied;

d.  veranderingen als gevolg van migratie, sterfte en geboorte in de leeftijdsgroepen, bedoeld onder b;

e.  veranderingen in de bevolking als gevolg van wijzigingen in de woningvoorraad;

f.   de verdeling van de leerlingen als gevolg van de belangstelling voor de basisschool, en

g.  het onderwijs dat wordt gegeven.

 

Bijlage III Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Deel A - Vaststellen capaciteit

 

A.1 – Uitgangspunten

De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek vastgesteld. Het college kan in overeenstemming met het bevoegd gezag van een school besluiten tot het verminderen van de met onderstaande methodiek vastgestelde capaciteit als de hiertoe beschikbaar komende ruimten worden ingezet voor onderwijskundige, culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Als een deel van een gebouw is gerealiseerd met andere dan overheidsmiddelen en hiervoor geen vergoeding wordt genoten, wordt dit deel niet tot de capaciteit van het gebouw gerekend. Dit deel wordt wel geregistreerd.

 

A.1.1 - School voor basisonderwijs

1. De capaciteit van een gebouw voor een school voor basisonderwijs wordt vastgelegd in de bruto vloeroppervlakte van het gebouw en bepaald overeenkomstig bijlage III, deel E. De capaciteit van ieder gebouw wordt afzonderlijk vastgesteld.

2. (niet van toepassing).

3. De capaciteit van een schoolgebouw wordt verminderd met 90 vierkante meter als een ruimte in het schoolgebouw is verhuurd voor het huisvesten van een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of kinderopvang en het college voor deze verhuur vooraf toestemming heeft verleend.

4. (vervallen.

5. Als sprake is van een schoolgebouw met een bruto-netto-verhouding in de oppervlakte die sterk afwijkt van de sinds 1 januari 1997 gerealiseerde schoolgebouwen, kan het schoolbestuur een verzoek indienen tot vaststelling van een fictieve bruto vloeroppervlakte als grondslag voor de capaciteitsbepaling.

 

A.1.2 - Dislocaties, gebouwen met een permanente of tijdelijke bouwaard

De capaciteit van dislocaties wordt overeenkomstig bijlage III, deel E, vastgesteld.

 

A.1.3 - Rangorde hoofdgebouwen en dislocaties

Als een schoolbestuur voornemens is een hoofdvestiging, nevenvestiging of dislocatie af te stoten, wordt in overleg met het college vastgesteld welk gebouw wordt afgestoten.

 

A.1.4 – Terrein

Het terrein omvat het kadastraal perceel of de kadastrale percelen waarop het schoolgebouw met toebehoren zich bevindt. De terreinoppervlakte is gelijk aan de grootte in de kadastrale registratie van het Kadaster. Als de kadastrale perceelgrenzen niet overeenkomen met de grenzen van het schoolterrein wordt het met overheidsmiddelen bekostigde deel van de terreinoppervlakte vastgelegd.

 

A.1.5 - Inventaris

Voor de inventaris geldt als uitgangspunt dat op 1 maart 2016 alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente zijn voorzien van voldoende onderwijsleerpakket en meubilair. De bruto vloeroppervlakte van de school is de basis voor het vaststellen van de omvang van de aanwezige inventaris.

 

A.1.6 - Lokalen bewegingsonderwijs

 

A.1.6.1 - Lokalen bewegingsonderwijs.

De capaciteit van een lokaal bewegingsonderwijs bedraagt 40 klokuren.

 

A.1.6.2 - Terrein

De terreinoppervlakte is de oppervlakte zoals vastgelegd bij het Kadaster. Slechts de terreinoppervlakte van de vrijstaande lokalen bewegingsonderwijs gelegen op eigen terrein, los van het terrein van het lesgebouw, wordt geregistreerd.

 

A.1.6.3 – Inventaris

De inventaris aanwezig op1 maart 2016wordt geacht voldoende te zijn.

 

Deel B - Vaststellen ruimtebehoefte

 

B.1 - Lesgebouwen

 

B.1.1 - School voor basisonderwijs

1. De ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen en omvat een speellokaal. De ruimtebehoefte wordt berekend voor elke school met een eigen BRIN-nummer en voor elke nevenvestiging met een eigen vestigingsnummer. Een nevenvestiging wordt voor het berekenen van de ruimtebehoefte beschouwd als een afzonderlijke school. De ruimtebehoefte is opgebouwd uit een basisruimtebehoefte en een toeslag in verband met de gewichtensom.

2. De basisruimtebehoefte wordt berekend met de formule:

B = 200 + 5,03 * L, waarbij:

B = Basisruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante

 meter.

L = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose betrekking

  heeft op de school zijn ingeschreven.

3. De toeslag wordt berekend met de formule:

T = 1,40 * G, waarbij:

T = Toeslag in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante meter.

G = Gecorrigeerde gewichtensom, welke als volgt wordt bepaald:

1° bepaal de (ongecorrigeerde) gewichtensom (= het totaal van alle gewichten van alle ingeschreven leerlingen);

2° verminder de ongecorrigeerde gewichtensom met een getal ter grootte van 6 procent van het aantal ingeschreven leerlingen, waarbij de gewichtensom niet kleiner dan 0 mag worden. De uitkomst wordt afgerond op een geheel getal;

3° als de dan verkregen gewichtensom meer bedraagt dan 80 procent van het aantal ingeschreven leerlingen wordt de gewichtensom vastgesteld op 80 procent van het aantal ingeschreven leerlingen.

 

B.2 - Lokalen bewegingsonderwijs

1. De ruimtebehoefte van een lokaal bewegingsonderwijs wordt vastgesteld:

a. voor een school voor basisonderwijs, op 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder;

b. (niet van toepassing);

c. als het schoolgebouw niet beschikt over een speellokaal, op 3,75 klokuur per week voor de leerlingen van 4 en 5 jaar.

 

Deel C - Vaststellen aanvullende ruimtebehoefte

 

C.1 - Voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen

Er is sprake van een voorziening voor blijvend gebruik als de overeenkomstig deel C vastgestelde ruimtebehoefte gedurende minstens 15 jaar blijft bestaan.

 

C.1.1 - Nieuwbouw, of vervangende nieuwbouw

De omvang van de goedgekeurde voor blijvend gebruik bestemde voorziening nieuwbouw of vervangende nieuwbouw wordt overeenkomstig deel B vastgesteld.

 

C.1.2 - Overige voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen

1. Uitbreiding, uitbreiding ter vervanging van een bestaand gebouw, ingebruikneming of medegebruik wordt voor een school voor basisonderwijs vastgesteld als het verschil tussen de overeenkomstig deel A vastgestelde capaciteit en de overeenkomstig deel B vastgestelde ruimtebehoefte gelijk of groter is dan de drempelwaarde van 55 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

 

C.2 - Voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen

De ruimtebehoefte van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening wordt op dezelfde wijze vastgesteld als de ruimtebehoefte voor een voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen. Een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening is voor minstens 4 jaar en maximaal 15 jaar noodzakelijk. Voor het vaststellen van de omvang van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening moet het verschil bij een school voor basisonderwijs ten minste 40 vierkante meter bruto vloeroppervlakte bedragen.

 

C.3 - Overige voor blijvend gebruik of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen

De omvang van een goedgekeurde voorziening:

a. voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorziening terrein, dan wel uitbreiding van het terrein, wordt bepaald door de minimaal noodzakelijke terreinoppervlakte om het schoolgebouw te realiseren met inachtneming van de bij of krachtens de wet gestelde eisen ten aanzien van de terreinoppervlakte en de minimumnormen, bedoeld in deel D.

b. eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair, of uitbreiding van de eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket en meubilair voor een school basisonderwijs is gekoppeld aan de omvang van de toegekende voorziening.

c. (niet van toepassing).

d. herstel van constructiefouten en herstel van schade aan het gebouw, onderwijsleerpakket, leer- en hulpmiddelen en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden wordt bepaald door de activiteiten die minimaal noodzakelijk zijn voor de voortgang van het onderwijs.

 

C.4 - Lokalen bewegingsonderwijs

1. De omvang van de goedgekeurde voorziening nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs wordt voor een school voor basisonderwijs vastgesteld op het verschil tussen de overeenkomstig bijlage III, deel A, vastgestelde capaciteit en het overeenkomstig B.2, eerste lid, vastgestelde ruimtebehoefte.

2. De omvang van de goedgekeurde voorziening aanpassen van een lokaal bewegingsonderwijs van een school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op de minimaal noodzakelijke aanvullende vloeroppervlakte om te kunnen voldoen aan de minimumnormen, bedoeld in deel D, onder D.3.

3. De omvang van de goedgekeurde voorziening terrein, of uitbreiding van het terrein, voor een lokaal bewegingsonderwijs wordt vastgesteld op de minimaal noodzakelijke terreinoppervlakte om het lokaal, of de uitbreiding van het lokaal te realiseren.

4. De omvang van de goedgekeurde voorziening aanvulling op de eerste aanschaf van het meubilair wordt overeenkomstig bijlage IV bepaald als een lokaal bewegingsonderwijs in gebruik wordt genomen door andere leerlingen dan waarvoor het lokaal oorspronkelijk is bedoeld of wordt uitgebreid.

5. De omvang van de goedgekeurde voorziening herstel van constructiefouten en het herstel van schade aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden, wordt bepaald door de feitelijke kosten voor de activiteiten die minimaal noodzakelijk zijn voor de voortgang van het onderwijs.

 

Deel D - Minimumnormen bij het realiseren van nieuwe voorzieningen

 

D.1 - Terreinoppervlakte

Voor een school voor basisonderwijs geldt voor het verharde gedeelte (speelplaats) een minimum terreinoppervlakte van 3 vierkante meter per leerling, met een minimum van 300 vierkant meter netto. Vanaf 200 leerlingen kan worden volstaan met 600 vierkante meter netto.

 

D.2 - Speellokaal

Een speellokaal heeft een minimum van 90 vierkante meter netto.

 

D.3 - Lokaal bewegingsonderwijs

1. De netto vloeroppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs is minstens 252 vierkante meter netto en de hoogte minstens 5 meter.

2. Een lokaal bewegingsonderwijs bevat minstens twee kleedruimten met een was- of douchegelegenheid.

 

Deel E - Meetinstructie voor het vaststellen van de bruto vloeroppervlakte van schoolgebouwen

 

E.1 - Meetinstructie voor schoolgebouwen

De bruto vloeroppervlakte van een schoolgebouw wordt vastgesteld volgens NEN 2580.

 

E.2 - Aanvulling op de meetinstructie voor de schoolgebouwen

 

E.2.1 - Basisonderwijs

1. De in- en aangebouwde fietsenstallingen en bergingen die uitsluitend van buitenaf bereikbaar zijn, worden niet tot de bruto vloeroppervlakte gerekend.

2. De oppervlakte van verbindende ruimten tussen in- of aanpandige lokalen bewegingsonderwijs wordt toegekend aan het lesgebouw.

3. Bij scheidingswanden tussen lesgebouwen en in- of aanpandige lokalen bewegingsonderwijs wordt de bruto vloeroppervlakte gerekend tot het hart van de scheidingsconstructie.

 

E.2.2 – (niet van toepassing)

 

E.2.3 – Uitzonderingen

1. De oppervlakten van overdekte niet door vaste buitenbegrenzingen omsloten ruimten worden niet tot de bruto vloeroppervlakte gerekend, ongeacht de vloerconstructie of wijze van verharding. Dit betreft in ieder geval luifels, dakoverstekken, de ruimte onder op kolommen staande verdiepingen, fietsenstallingen.

2. Open brand-of vluchttrappen aan de buitenzijde van een gebouw worden bij de bepaling van de bruto oppervlakte niet meegerekend.

3. Niet beloopbare kelders en zolders worden niet meegerekend.

 

Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering

Deel A - Indexering

De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande systematiek van prijsbijstelling:

A.1 Nieuwbouw en uitbreiding

 

1

 

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, jaar t,

tweede kwartaal (bron: CBS, kerncijfers, bouwnijverheid, inclusief btw)

 

MEV, jaar t+1, bruto investeringen door bedrijven in woningen (bron: CPB, Middelen en bestedingen)

----------------------------------------

*

----------------------------------------

*

----------------------------------------

MEV, jaar t, bruto investeringen door bedrijven in woningen (bron: CPB, Middelen en bestedingen)

 

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, jaar t-1, tweede kwartaal (bron: CBS, kerncijfers, bouwnijverheid, inclusief btw)

 

1

 

A.2 Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair

 

1

 

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, jaar t, per 1 juli (bron: CBS, Kerncijfers, cijfer van de maand juni jaar t)

 

MEV, jaar t+1 prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie (bron: CPB, Kerngegevens collectieve sector)

----------------------------------------

*

----------------------------------------

*

----------------------------------------

MEV, jaar t, prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie (bron: CPB, Kerngegevens collectieve sector)

 

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, jaar t-1, per 1 juli (bron: CBS, Kerncijfers, cijfer van de maand juni jaar t-1)

 

1

 

Deel B - Normbedragen

 

Alle in dit deel genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

Paragraaf A - Nieuwbouw met permanente bouwaard 

 

A.1 - Kostencomponenten nieuwbouw

 

1. De financiële normering voor nieuwbouw valt uiteen in de volgende kostencomponenten:

a. kosten voor terrein;

b. bouwkosten;

c. toeslag voor het herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw;

2. Als vervangende nieuwbouw wordt gecombineerd met het uitbreiden van een gebouw ter vervanging van een ander gebouw, gelden de bedragen bedoeld in paragraaf B.

 

A.2 - Kosten voor terreinen

 

Het benodigde bouwrijpe terrein wordt door de gemeente, eventueel na aankoop, om niet aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld en het juridisch eigendom wordt aan hen overgedragen. De kosten van een terrein worden opgenomen op het programma, zowel bij aankoop van een terrein als in de situatie dat de gemeente een terrein beschikbaar stelt. De kosten voor het terrein worden bepaald op de in de gemeente gangbare wijze van waardevaststelling van terreinen. Bij vervangende nieuwbouw op dezelfde plaats als het oude gebouw behoren de kosten voor het slopen van het oude gebouw tot de kosten voor terreinen.

 

A.3.1 – Bouwkosten

 

1. Tot de bouwkosten behoren:

a. de bouwkosten van het gebouw, inclusief fundering, en

b. de kosten van de aanleg en inrichting van het schoolterrein.

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Met deze vergoedingsbedragen moet de in overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd.

 

A.3.2 - Bouwkosten school voor basisonderwijs

 

De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

 

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m2 bvo[1]

€ 666.689,57

Voor elke volgende m2 bvo

€ 1.140,89

 

A.3.3. (niet van toepassing)

  

[1] Onder m2 bvo wordt hier en verder verstaan: vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

 

A.3.4. (niet van toepassing)

A.3.5. (niet van toepassing)

A.3.6. (niet van toepassing)

A.3.7 - Toeslag voor herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw school voor primair onderwijs.

1. Als de vervangende nieuwbouw voor een school voor basisonderwijs plaatsvindt op dezelfde plaats, moet het desbetreffende terrein, nadat de bouw is afgerond, worden hersteld en moeten de leerlingen verhuizen naar een tijdelijke, vervangende locatie. De genormeerde vergoeding voor deze kosten is gebaseerd op een vast bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

2. De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

 

Permanente bouw per m2 bvo

€ 46,25

Tijdelijke bouw per m2 bvo

€ 31,74

 

Paragraaf B - Uitbreiding met permanente bouwaard

 

B.1 - Reikwijdte

 

Deze paragraaf is van toepassing op de uitbreiding van de huisvesting in permanente bouwaard van een school voor basisonderwijs tot 1035 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Op overige uitbreidingen is paragraaf A overeenkomstig van toepassing.

 

B.2 - Kosten terrein

 

Als uitbreiding van het terrein noodzakelijk is, is het bepaalde in A.2 overeenkomstig van toepassing op het vaststellen van de kosten voor het voor uitbreiding benodigde terrein.

 

B.3.1 – Bouwkosten

 

1. Tot de bouwkosten behoren:

a. de bouwkosten van het gebouw en

b. kosten voor extra aanleg en inrichting van een deel van het schoolterrein.

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag per vierkante meter. Met deze vergoedingsbedragen moet de overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd.

  

B.3.2 - Bouwkosten school voor basisonderwijs

 

De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:

 

Startbedrag bij uitbreidingen van 115 m2 bvo of groter

€ 97.630,04

Startbedrag bij uitbreidingen van 55 tot 115 m2 bvo

€ 65.086,70

Voor elke volgende m2 bvo

€ 1.300,53

  

B.3.1 (niet van toepassing)

 

B.3.2 (niet van toepassing)

 

B.3.3 (niet van toepassing)

 

B.3.4 (niet van toepassing)

 

B.3.5 (niet van toepassing)

 

B.3.6 - Toeslag voor het herstel van het terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw op

dezelfde plaats

 

Het bepaalde in A.3.7 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de vergoeding voor het herstel van terrein en verhuizing bij uitbreiding.

 

Paragraaf C - Tijdelijke voorziening

C.1 - Vergoedingsbedragen tijdelijke voorzieningen

 

1. De vergoedingsbedragen voor tijdelijke voorzieningen zijn afgestemd op de investeringslasten van voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen:

a. nieuwbouw van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw als hoofdlocatie;

b. uitbreiding van een permanente hoofdlocatie met een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw en

c. uitbreiding van bestaande voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen.

2. In aanvulling op het eerste lid wordt rekening gehouden met het bekostigen van een tijdelijke voorziening door middel van huur van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw.

 

C.2 - Kosten voor terreinen

 

Als een tijdelijke voorziening niet gerealiseerd kan worden op het aanwezige terrein, worden de kosten voor het benodigde terrein bepaald overeenkomstig A.2.

 

C.3.1 - Nieuwbouw als hoofdlocatie/uitbreiding van permanente hoofdlocatie

 

De vergoeding voor een tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de kosten van herstel en inrichting van terreinen, de kosten van paalfundering en de eenmalige aansluitkosten op nutsvoorzieningen.

 

C.3.2 - Vergoeding basisschool

De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

 

Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter

€ 37.966,88

Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo

€ 25.311,26

Voor elke volgende m2 bvo

€ 933,03

 

C.4.1 - Uitbreiding van bestaande tijdelijke voorzieningen primair onderwijs

 

1. De vergoeding voor uitbreiding bestaande tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de toeslag voor paalfundering en de toeslag voor herstel en inrichting van terreinen.

2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke verhuizing van de leerlingen.

 

C.4.2 - Vergoeding basisschool

De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

 

Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter

€ 21.341,49

Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo

€ 14.227,66

Voor elke volgende m2 bvo

€ 977,65

 

C.5 - Huur van voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen

 

Huur van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening en huur van een bestaand gebouw worden vergoed op basis van de werkelijke kosten.

 

Paragraaf D - Eerste inrichting

 

D.1.1 - Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair

 

Bij uitbreiding met onderwijsleerpakket en meubilair wordt het uit te keren bedrag van de vergoeding bepaald aan de hand van het verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen en de nieuw berekende vergoeding.

 

.1.2 - Vergoeding basisschool

 

De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag

€ 38.300,32

Voor elke volgende m2 bvo

€ 133,98

 

Paragraaf E - Lokalen bewegingsonderwijs

 

E.1 - Bouwkosten nieuwbouw

 

1. De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs met een netto speeloppervlakte van 252 vierkante meters bedraagt € 700.859,23 als deze op het schoolterrein gerealiseerd kan worden, of € 715.034,52 als deze op een afzonderlijk terrein gerealiseerd wordt. In deze vergoeding zijn opgenomen de kosten van fundering op staal en inrichting van het terrein. De grondkosten zijn hier niet in begrepen.

2. (niet van toepassing).

3. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een toeslag gegeven op basis van de volgende bedragen:

 

Paallengte

Vergoeding

1<15m

€ 14.097,01

15<20m

€ 19.433,46

>20m

€ 27.293,44

 

E.2 – Uitbreiding

 

Het bepaalde in E.1, eerste lid, is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. Bij lokalen bewegingsonderwijs met een oefenvloer van 140 vierkante meter netto speeloppervlakte of minder, kan de oefenvloer worden uitgebreid tot een oppervlakte van 252 vierkante meter. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:

 

Uitbreiding

Normbedrag

Paallengte

1 < 15 meter

15 < 20 meter

> 20 meter

112 t/m 120 m2

€ 162.835,79

€ 6.310,99

€ 10.930,99

€ 17.870,96

121 t/m 150 m2

€ 197.949,27

€ 7.891,30

€ 13.660,22

€ 22.338,70

 

E.3.2 - OLP/meubilair school voor basisonderwijs

 

De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal bewegingsonderwijs voor een basisschool bedraagt € 51.310,54.

  

E.4 - Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening

 

Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is ook bewegingsonderwijs mogelijk in een bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van:

 a. medegebruik van een gebouw van een andere school of de gemeente, of

 b. huur van een gebouw van een commerciële exploitant.

 

Paragraaf F - Vergoeding feitelijke kosten

 

De vergoeding van de feitelijke kosten als bedoeld in artikel 4, zesde lid van de verordening, wordt gebaseerd op de door het college goedgekeurde offerte en verhoogd met 8 procent voor de kosten van technische advisering, voor zover het een voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onder b en c.

 

Bijlage V Criteria voor het vaststellen van de prioriteit van de aangevraagde voorziening

1. - Algemeen

Prioriteiten worden vastgesteld als het overeenkomstig artikel 11 van de verordening vastgestelde bekostigingsplafond onvoldoende is om alle aangevraagde voorzieningen die in aanmerking komen om te worden opgenomen op het programma te honoreren. Op basis van de gestelde prioriteiten wordt een rangorde vastgesteld van de voorzieningen waarvan is vastgesteld dat die voor bekostiging in aanmerking komen. Daarna wordt vastgesteld voor welke voorzieningen het bekostigingsplafond voldoende is en deze voorzieningen worden opgenomen op het programma. De voorzieningen die niet worden opgenomen op het programma worden op het overzicht geplaatst.

 

2. - Onderscheid voorzieningen

1. Bij het stellen van de prioriteiten wordt onderscheid gemaakt in voorzieningen die noodzakelijk zijn:

a. om capaciteitstekorten op te heffen, en

b. om een adequaat niveau te handhaven.

2. Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid, onder a, vallen onder hoofdprioriteit 1. Het betreft de volgende voorzieningen:

a. nieuwbouw, inclusief terrein;

b. uitbreiding, indien van toepassing, inclusief terrein;

c. in gebruik nemen bestaand gebouw, indien van toepassing, inclusief terrein;

d. verplaatsen tijdelijke gebouwen;

e. eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair of leer- en hulpmiddelen;

f. uitbreiding eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en hulpmiddelen en

g. medegebruik.

3. Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid, onder b, vallen onder hoofdprioriteit 2. Het betreft de volgende voorzieningen:

a. vervangende nieuwbouw, indien van toepassing, inclusief terrein;

b. herstel van een constructiefout, en

c. herstel en vervanging in verband met schade.

4. De onder hoofdprioriteit 2 opgenomen voorziening vervangende nieuwbouw valt onder hoofdprioriteit 1 op het moment dat deze voorziening gecombineerd wordt met een uitbreiding van de capaciteit en de vervangende nieuwbouw noodzakelijk is omdat wordt voldaan aan het criterium genoemd onder in bijlage I, deel A, onder A.2.

 

3. - Hoofd- en subprioriteit

1. Om te komen tot het vaststellen van de prioriteit wordt een onderverdeling gemaakt in hoofdprioriteit en sub-prioriteit.

2. Voor het vaststellen van de prioriteiten wordt voor de onder 2, eerste lid, onder a, genoemde voorzieningen de ruimtebehoefte vastgesteld overeenkomstig bijlage III, deel C. Deze voorzieningen omvatten zowel de schoolgebouwen als de lokalen bewegingsonderwijs.

3.  Nadat de onderverdeling naar hoofdprioriteiten heeft plaatsgevonden moet worden vastgesteld welke voorzieningen in aanmerking komen om op het programma te worden geplaatst. Dit vindt plaats op basis van het vaststellen van de sub-prioriteit. Bij hoofdprioriteit 1 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd om vast te stellen welke voorzieningen voor het plaatsen op het programma in aanmerking komen:

a. als eerste die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort opheft in een situatie met herschikking van schoolgebouwen;

b. vervolgens die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort opheft in een situatie zonder herschikking van schoolgebouwen, en

c. vervolgens die voorziening die relatief gezien een zo groot mogelijk kwantitatief tekort aan lokalen bewegingsonderwijs en sportterreinen opheft.