Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hillegom

Verordening Starterslening gemeente Hillegom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHillegom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening gemeente Hillegom
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Hillegom
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201622-12-2020Nieuwe regeling

31-03-2016

www.officielebekendmakingen.nl, 26-04-2016

16-06429

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening gemeente Hillegom

De raad van de gemeente Hillegom;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2016;

gelet op:

 

 • -

  de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

 • -

  de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hillegom en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten d.d. 14 september 2000

 • -

  het Convenant VROM Starterslening d.d. 5 oktober 2009

 • -

  de “Algemene bepalingen voor geldleningen” volgens hoofdstuk 11 (uit de SVn informatiemap)

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening Starterslening gemeente Hillegom

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

 • b.

  Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • c.

  College van B&W: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom;

 • d.

  Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan de aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

 • e.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, versterkte borgtocht;

 • g.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW+)): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening.

 • h.

  Niet-zelfstandig wonen: inwonend zijn. Bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis of een hospitakamer (kamer in huis van hoofdbewoner).

 • i.

  Zelfstandig wonen: een woning met eigen toegang, keuken en toilet. Deze voorzieningen worden niet gedeeld met niet-zelfstandige bewoners.

 • j.

  Verwervingskosten: de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning.

 • k.

  Sociale huurwoning: huurwoningen met huurprijs tot aan de liberalisatiegrens.

 • l.

  Middeninkomen: huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tussen de € 34.678,- en € 44.360,-. Het prijspeil wordt ieder jaar door de overheid bijgesteld. Het gaat om de categorie die in code M van de belastingdienst valt.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Hillegom heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2 en 3 bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 4 bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 3.

  Uit de Gemeenterekening Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegepast tot maximaal het door de gemeenteraad vastgestelde toekenningsplafond van € 2.000.000,-.

Artikel 3

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hillegom en SVn.

Artikel 4
 • 1.

  De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20 % van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000,-.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 5.

  Burgemeesters en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Hillegom en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor de doelgroepen genoemd in lid 2 en 3 met de daaraan gestelde voorwaarden in dit artikel.

 • 2.

  Leningaanvragers die nog niet eerder een koopwoning in hun bezit hebben gehad en een sociale huurwoning bewonen op het moment van offreren van de Starterslening onder de voorwaarden dat:

  • a.

   De sociale huurwoning weer beschikbaar komt voor een nieuwe bewoner;

  • b.

   De leningaanvrager(s) in Hillegom woonachtige verblijfsgerechtigde perso(o)n(en) is/zijn die een sociale huurwoning bewo(o)n(t)en.

 • 3.

  Leningaanvragers die nog niet eerder een koopwoning in hun bezit hebben gehad onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het (gezamenlijk) inkomen niet meer bedraagt dan de middeninkomengrens;

  • b.

   De leningaanvrager(s) in Hillegom woonachtige verblijfsgerechtigde perso(o)n(en) is/zijn;

  • c.

   De leningaanvrager(s) (beide) op het moment van offreren van de Starterslening niet ouder is/zijn dan 35 jaar.

 • 4.

  De Starterslening is bestemd voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in de gemeente Hillegom, waarvan de totale verwervingskosten van de woning niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de Starterslening, geldende actuele Nationale Hypotheek Garantie.

 • 5.

  De Leningaanvrager(s) dien(t)(en) de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf te gaan bewonen.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het in lid 4 genoemde maximale bedrag aan te passen.

Artikel 7
 • 1.

  Uit het fonds Startersregeling kunnen ieder jaar per doelgroep 5 leningen verstrekt worden voor de in artikel 6, lid 2 en 3 genoemde doelgroepen, mits de middelen in het fonds Startersregeling dit toelaat.

 • 2.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen die in verband met artikel 4 lid 2 en lid 1 van dit artikel niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

 • 4.

  Burgemeesters en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid genoemde aantal aan te passen.

Artikel 8
 • 1.

  Aanvragers die op grond van artikel 6, lid 2 en 3 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening vallen, kunnen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom een SVn aanvraagformulier aanvragen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders toetsen of de in lid 1 bedoelde aanvrager voldoet aan de in artikel 6, lid 2 en 3 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het SVn aanvraagformulier toe.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders delen de beslissing door middel van een afwijzings- of toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Artikel 9
 • 1.

  De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie (BEW+) en/of een (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend.

 • 2.

  Het college wijst, zo nodig op advies van het SVn, een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 3.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 4.

  De Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de Starterslening

Artikel 10
 • 1.

  Burgemeester en wethouders trekken een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

  • b.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbesluit in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  Indien overtreding van de bepalingen in deze verordening ten aanzien van de aanvrager verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde maatregelen geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 - Slot

Artikel 11 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2016.

 • 2.

  Op het tijdstip als genoemd in het eerste lid wordt de Verordening VROM Starterslening gemeente Hillegom ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening gemeente Hillegom".

Aldus vastgesteld te Hillegom op 31 maart 2016.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

A.van Erk, voorzitter