Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Addendum bij DNR 2011, Regeling van de verhoudingen tussen opdrachtgever en adviserende ingenieursbureaus

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAddendum bij DNR 2011, Regeling van de verhoudingen tussen opdrachtgever en adviserende ingenieursbureaus
CiteertitelAddendum bij DNR 2011, Regeling van de verhoudingen tussen opdrachtgever en adviserende ingenieursbureaus
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, Boek 6, artt. 231 t/m 247

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2013Nieuwe regeling

05-03-2013

Publicatieblad Noaberkracht 2013, 14

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Addendum bij DNR 2011, Regeling van de verhoudingen tussen opdrachtgever en adviserende ingenieursbureaus

Addendum DNR 2011, vastgesteld door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de colleges van burgemeester en wethouders van Dinkelland en Tubbergen op 5 maart 2013 (Addendum bij DNR 2011, Regeling van de verhoudingen tussen opdrachtgever en adviserende ingenieursbureaus)

1 ALGEMEEN

  • 1.1.

    Op de overeenkomsten tussen het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, de gemeente Dinkelland en/of de gemeente Tubbergen, (hierna te noemen opdrachtgever) en adviserende ingenieursbureaus is de Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011” (hierna te noemen: DNR 2011) van toepassing met inachtneming van de onder artikel 2 genoemde uitsluitingen en aanpassingen.

  • 1.2.

    Afwijkingen van de in artikel 1.1 en artikel 2 van dit addendum genoemde voorwaarden zijn slechts geldig indien en in zoverre deze door de partijen schriftelijk zijn aanvaard.

  • 1.3.

    Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

2 UITSLUITINGEN EN AANPASSINGEN

De volgende artikelen in DNR 2011 worden uitgesloten of aangepast:

 

====

=============

 

a.

Artikel 7, lid 1:

dit lid vervalt en wordt vervangen door:

 

 

1. De adviseur treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever de adviseur daartoe schriftelijk heeft aangewezen.

b.

Artikel 8:

de inhoud van dit artikel vervalt en wordt vervangen door eennieuwe tekst, die luidt:

 

 

Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, tenzij uit de overeenkomst blijkt dat de esthetische waarde van belang is voor de opdracht. Vorenstaande laat onverlet dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen van esthetiek.

c.

Artikel 9 lid 1b:

dit onderdeel vervalt en wordt vervangen door:

 

 

1b.de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist welke onvoorzien waren tijdens de opdrachtverlening. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

d.

Artikel 9 lid 2:

het onderdeel “-extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken” vervalt.

e.

Artikel 9:

toegevoegd wordt een lid 4, dat luidt:

 

 

4. Iedere aanpassing van de opdracht dient schriftelijk te worden vastgelegd.

f.

Artikel 10:

aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd:

 

 

Ingeval van een wijziging of ontbinding van de overeenkomst als hier bedoeld zijn partijen jegens elkaar nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook. De adviseur vrijwaart de opdrachtgever tegen elke vordering die hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt van diens aandeelhouder(s), contractpartij(en), leverancier(s) etcetera. Opdrachtgever vrijwaart op haar beurt de adviseur voor elke vordering van haar contractspartijen in gevallen als hier bedoeld. Een overeengekomen wijziging als hier bedoeld en de gevolgen die partijen hieraan verbinden wordt schriftelijk vastgelegd.

g.

Artikel 11, lid 6:

dit lid vervalt en wordt vervangen door:

 

 

6.De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. De in het tijdschema vermelde termijnen zijn fatale termijnen.

h.

Artikel 12, lid 1:

dit lid vervalt en wordt vervangen door:

 

 

1.De opdrachtgever gedraagt zich jegens de adviseur als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van een adviseur vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn, tenzij de opdrachtgever ingevolge enige wettelijke bepaling gehouden is deze informatie of gegevens openbaar te maken en/ of aan derden te verstrekken.

i.

Artikel 14, lid 1:

dit lid vervalt en wordt vervangen door:

 

 

1.In geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden schade en aansprakelijk voor vergoeding van de schade.

j.

Artikel 14, lid 2:

dit lid vervalt.

k.

Artikel 15, lid 1:

dit lid vervalt en wordt vervangen door:

 

 

1.Tenzij partijen anders zijn overeengekomen is de door de adviseur aan de opdrachtgever te vergoeden schade per opdracht beperkt tot een maximum van € 2.500.000, -.

l.

Artikel 16;

dit artikel vervalt;

m

Artikel 17:

dit artikel vervalt;

n.

Artikel 22:

dit artikel vervalt;

o.

Artikel 35:

toegevoegd wordt een nieuw lid 5, luidende:

 

 

5.Indien de opdrachtgever door de opzegging schade oploopt, kan opdrachtgever zijn geleden schade op de adviseur verhalen.

p.

Artikel 36, lid 3:

dit lid vervalt en wordt vervangen door:

 

 

3.Voor zover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, gaan de rechten van de adviseur op het advies over op de opdrachtgever.

q.

Artikel 41, lid 2:

dit lid vervalt.

r.

Artikel 46, lid 4c:

dit onderdeel vervalt en wordt vervangen door:

 

 

4c.Als de opdrachtgever een octrooi als bedoeld in dit lid verkrijgt, zal in overleg worden getreden over een eventueel niet overdraagbare licentie op die vinding.

s.

Artikel 48, lid 2:

dit lid vervalt en wordt vervangen door:

 

 

2.Het is de opdrachtgever toegestaan een object, uitgevoerd naar het tot stand gebrachte ontwerp, de tekeningen en andere werken van de adviseur, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, waarbij rekening wordt gehouden met eventueel aan de adviseur toekomende vergoedingen voor het adviesrecht. Indien het ontwerp tot stand is gekomen door gezamenlijke inbreng of naar idee van opdrachtgever berusten de adviesrechten bij opdrachtgever.

t.

Artikel 48, lid 3:

dit lid vervalt.

u.

Artikel 58, lid 2:

dit lid vervalt en wordt vervangen door:

 

 

2.Als er een geschil ontstaat -daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd- die tussen de opdrachtgever en de adviseur of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden naar aanleiding van de opdracht, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het openbaar lichaam onderscheidenlijk de opdrachtgever gevestigd is.

v.

Artikel 58, lid 3:

dit lid vervalt.

3 CHECKLIST BEHORENDE BIJ DE OVEREENKOMST

Vooraf dient het volgende geregeld en in de overeenkomst verwerkt te worden:

 

Onderwerp

Geregeld?

-

In de basisopdracht verwezen naar het addendum

0

ja

0

nee

-

Honoreringswijze

0

ja

0

nee

-

Betalingsregeling

0

ja

0

nee

-

De tijd waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd

0

ja

0

nee

-

De wijze waarop het adviesbureau aan de opdrachtgever mededeelt dat het zijn werkzaamheden, voortvloeiend uit de opdracht, als vervuld beschouwt

0

ja

0

nee

-

Aard en omvang van het object

0

ja

0

nee

-

Beschikbare bouwsom (indien gewenst en al of niet vast)

0

ja

0

nee

-

Car verzekering

0

ja

0

nee

-

Termijn garantie benoemen, 5 jaar of anders (volgens verkeersopvattingen)

0

ja

0

nee

-

Tijdschema toegevoegd

0

ja

0

nee

-

Verantwoordelijkheden afgebakend

0

ja

0

nee