Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsregel afwijking bestemmingsplan ten behoeve van strijdig gebruik van recreatieverblijven in noodsituaties.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmerliede en Spaarnwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel afwijking bestemmingsplan ten behoeve van strijdig gebruik van recreatieverblijven in noodsituaties.
CiteertitelBeleidsregel afwijking bestemmingsplan ten behoeve van strijdig gebruik van recreatieverblijven in noodsituaties.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 198

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2016Nieuwe regeling

26-01-2016

Digitaal gemeenteblad, 13-4-2016

RUI 2016/005

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel afwijking bestemmingsplan ten behoeve van strijdig gebruik van recreatieverblijven in noodsituaties.

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 december 2015

 

Gelet op art. 198 van de Gemeentewet,

 

Besluit:

een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, inzake een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van strijdig gebruik van een recreatieverblijf in noodsituaties, uitsluitend af te zullen geven voor een noodsituatie die ontstaan is door overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: het teniet gaan van een legale woning binnen de gemeentegrenzen ten gevolge van een calamiteit, als bedoeld in artikel 39.1.1b van het bestemmingsplan Buitengebied.

Onder calamiteit wordt verstaan: een van buitenaf komend onheil zoals storm, bliksem, hagel, aardbeving, brand of oorlogshandelingen.

De aanvrager dient in de Basisregistratie Personen ingeschreven te blijven op het adres van de tenietgegane woning en binnen vijf jaar, na de dag waarop de legale woning teniet is gegaan, te verhuizen naar een vervangende woning op hetzelfde adres of een andere woning, niet zijnde een recreatieverblijf.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2016.

 

De griffier, De voorzitter,