Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koggenland

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKoggenland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers
CiteertitelBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2007Nieuwe regeling

19-03-2007

Kogge Express, 04-04-2007

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers

 

 

artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet inburgering nieuwkomers (Win);

 • b.

  bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

 • d.

  nieuwkomer: de nieuwkomer als bedoeld in artikel 1 van de wet.

artikel 2 Besluit tot opleggen bestuurlijke boete

Het college neemt bij toepassing van artikel 18, eerste lid, van de wet de bepalingen van deze verordening in acht, onverminderd artikel 18, tweede en vierde lid, van de wet.

artikel 3 Hoogte van de bestuurlijke boete

 • 1.

  De bestuurlijke boete bedraagt 20 procent van de voor de nieuwkomer geldende bijstandsnorm, genoemd in paragraaf 3.2, van de Wet werk en bijstand (WWB), nadat deze bijstandsnorm is vermeerderd of verminderd met de op grond van paragraaf 3.3 van de WWB door het college vastgestelde verhoging of verlaging.

 • 2.

  Indien de nieuwkomer geen belanghebbende in de zin van de WWB is, wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van de bijstandsnorm die voor hem zou gelden in het geval hij wel belanghebbende zou zijn.

artikel 4 Recidive

 • 1.

  Indien de nieuwkomer zich binnen twaalf maanden nadat aan hem het besluit tot opleggen van een bestuurlijke boete bekend is gemaakt, zich opnieuw gedraagt in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid, van de wet, bedraagt de bestuurlijke boete 40 procent van de in artikel 3 bedoelde bijstandsnorm.

 • 2.

  Met het opleggen van een bestuurlijke boete wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de wet.

artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie.

artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers.