Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Algemeen delegatiebesluit Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemeen delegatiebesluit Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015
CiteertitelAlgemeen delegatiebesluit VGGM 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Algemeen delegatiebesluit VGGM 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeenschappelijke regeling VGGM 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeenschappelijke regeling VGGM 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201501-12-2015Nieuwe regeling

16-12-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 2015, nr. 439

150910-0046

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen delegatiebesluit

 

 

BESLUIT

Het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid,

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur,

 

gelet op het bepaalde in artikel 16 en 17 juncto artikel 3 van de regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015,

 

gelet op artikel 156 Gemeentewet en artikel 10:15 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht,

besluiten:

 

 • I.

  in te trekken het algemene delegatiebesluit 2011;

   

 • II.

  vast te stellen het navolgende

   

  ALGEMEEN DELEGATIEBESLUIT 2015

   

  Artikel I Het algemeen bestuur draagt de volgende bevoegdheden over aan het dagelijks bestuur:

  • 1.

   Het open stellen dan wel afsluiten van de elektronische weg voor berichtenverkeer alsmede het stellen van nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg als bedoeld in artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht.

  • 2.

   Het beslissen op verzoeken om informatie en het uitoefenen van bevoegdheden bij of krachtens de Wet openbaarheid van bestuur, Wet bescherming persoonsgegevens, Wet klachtrecht en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, welke zijn gericht tot het algemeen bestuur en/of tot de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid.

    

III. Slotbepalingen

 

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 december 2015.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op

16 december 2015

 

De voorzitter, H. Kaiser

De secretaris, P. Joosten