Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk
CiteertitelWijziging Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2021art. 1, 2, 4, 8, 11a, 12, 13

07-12-2021

gmb-2021-456741

Z-21-129032/141448
04-12-201916-12-2021 art 1, 6, 8, 12 + bijlage 1, 2

26-11-2019

gmb-2019-292835

Z -19-114212/111600
28-12-201804-12-2019artikel 12

27-11-2018

gmb-2018-279087

Z -17-82626 / 9566
20-09-201701-01-201728-12-2018art. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, bijl. 1

22-08-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 161355

Z -17-82626 / 9566
25-11-201501-10-201520-09-2017nieuwe regeling

24-11-2015

Gemeenteblad 2016, nr. 44515

Z -15-51002 / 5889

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat;

 

de gemeente de leefbaarheid en vitaliteit in haar gemeente duurzaam wil te stimuleren, zij zich;

 

medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de sociale infrastructuur en zij;

 

in alle kernen en buurtschappen streeft naar ondersteuning die past bij de structuur, schaal en wijze van samenleven van de betreffende kern;

 

dat zowel de kern Middelharnis als Sommelsdijk geen dorpsraad heeft en

het gewenst is een leefbaarheidsfonds voor activiteiten voor de instandhouding en de bevordering van de leefbaarheid en vitaliteit in deze kernen in te stellen;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

 • -

  aanvrager: een rechtspersoon (zoals vereniging of stichting) die voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking wil komen, niet zijnde een commerciële partij;

 • -

  cofinanciering: vorm van gezamenlijke financiering, waarbij de aanvrager(s) door middel van het inzetten van eigen middelen, vrijwilligersinzet of middelen van derden een (financiële) bijdrage lever(t)(en) aan de kosten die verbonden zijn aan de activiteit of project die anders gesubsidieerd hadden moeten worden;

 • -

  fonds: het leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk;

 • -

  hoofdaanvrager: een rechtspersoon die bij een aanvraag om een bijdrage waarbij meerdere aanvragers betrokken zijn, aanspreekpunt en verantwoordelijk is voor de aanvraag en eventuele verdere gevolgen op basis van de aanvraag;

 • -

  kernen: de dorpen dorpen en buurtschappen met bijbehorende buitengebieden binnen de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • -

  kerngebonden activiteit of project: een activiteit of project ten behoeve van niet meer dan een kern;

 • -

  leefbaarheidsplan: een overzicht met kerngebonden activiteiten en projecten (activiteitenplan) als bedoeld in artikel 17, tweede lid, onder a, van de Asv;

 • -

  vrij besteedbaar budget: dat deel van de kernsubsidie dat onder andere bedoeld is voor de bestuurskosten van de dorpsraad en de ondersteuning van de activiteiten en projecten ten behoeve van de leefbaarheid en vitaliteit in de kern;

 • -

  vrijwilligersinzet: vrijwilligersinzet: inzet van vrijwilligers in uren ten behoeve van de uitvoering van de activiteit.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Het bepaalde in deze regeling is alleen van toepassing indien een kern geen dorpsraad heeft of indien de dorpsraad niet in staat is het leefbaarheidsplan op te stellen en het vrij besteedbaar budget aan te vragen.

 • 2.

  Het bepaalde in deze regeling is alleen van toepassing op het vrij besteedbaar deel van de kernsubsidie, het zogenaamde vrij besteedbaar budget zoals genoemd in artikel 8, derde en vierde lid, van de Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen eenmaal per vier jaar het aantal inwoners per kern vast met als peildatum 1 januari.

Artikel 3 Aanvrager

 • 1.

  Een bijdrage uit het fonds kan worden aangevraagd door een vereniging of stichting, die door burgemeester en wethouders voor dit doel wordt erkend.

 • 2.

  Natuurlijke personen, die een bijdrage uit het fonds wil aanvragen, sluiten hiervoor aan bij een vereniging of stichting die namens hen de aanvraag bij de gemeente indient.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een bijdrage uit het fonds wordt ingediend met behulp van het formulier, zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  Artikel 17, tweede lid, onderdeel a, c en d, van de Asv zijn niet van toepassing voor een aanvraag om een bijdrage uit fonds.

 • 3.

  De aanvraag moet uiterlijk twee maanden voor de in onderstaande tabel genoemde periode zijn ingediend;

   

  • Tranche

  • Geplande periode van uitvoering

  • Uiterlijk indienen voor

  • 1

  • 1 januari t/m 28 of 29 februari

  • 1 november

  • 2

  • 1 maart t/m 30 april

  • 1 januari

  • 3

  • 1 mei t/m 30 juni

  • 1 maart

  • 4

  • 1 juli t/m 31 augustus

  • 1 mei

  • 5

  • 1 september t/m 31 oktober

  • 1 juli

  • 6

  • 1 november t/m 31 december

  • 1 september

HOOFDSTUK 2 BIJDRAGE FONDS VOOR KERNGEBONDEN ACTIVITEITEN

Artikel 5 Kosten die voor een bijdrage in aanmerking komen

 • 1.

  Kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bedoelde kerngebonden activiteit.

 • 2.

  De kosten van een activiteit waarvan de uitvoering al is gestart voorafgaande aan de aanvraag of die lopende de aanvraag van de bijdrage zijn gestart zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders, komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

 • 3.

  Een bijdrage wordt alleen verstrekt als sprake is van een vorm van cofinanciering.

Artikel 6 Activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen

Voor een bijdrage komen in aanmerking activiteiten die:

 • a.

  sociaal/maatschappelijk van aard zijn;

 • b.

  een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving, niet zijnde inventaris maatschappelijk vastgoed;

 • c.

  een aantoonbaar draagvlak hebben in (het betreffende deel) van de kern;

 • d.

  zijn gericht op het collectief belang;

 • e.

  zijn gericht op samenwerking met de doelgroep van de activiteit of het project en de betrokken uitvoeringspartners en

 • f.

  zijn afgebakend in termen van tijd, geld en kwaliteit.

Artikel 7 Tranches

 • 1.

  De beschikbare financiële middelen voor kerngebonden activiteiten wordt per boekjaar in zes gelijke tranches beschikbaar gesteld. Indien niet alle beschikbare financiële middelen van een tranche worden verdeeld, wordt dit restant toegevoegd aan de financiële middelen voor de daarop volgende tranche van dat boekjaar.

 • 2.

  Een boekjaar kent zes tranches, startend per: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.

Artikel 8 Beoordeling

 • 1.

  De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   mate waarin de activiteit of het project bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit in de kern, buurt of wijk van het desbetreffende dorp of buurtschap;

  • b.

   mate van samenwerking met en betrokkenheid van andere partijen;

  • c.

   diversiteit van te bereiken doelgroepen;

  • d.

   mate van cofinanciering;

  • e.

   mate van aandacht voor communicatie;

  • f.

   mate van inzet van vrijwilligers in uren.

 • 2.

  De beoordeling leidt tot toekenning van een aantal punten aan de hand van de scoretabel, zoals deze is opgenomen in bijlage 2 van deze regeling.

 • 3.

  Een project of activiteit dat minder dan zes punten behaalt, komt niet voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking.

 • 4.

  De beoordeling vindt plaats vanaf de eerste werkdag na de uiterste aanvraagdatum van de desbetreffende tranche.

 • 5.

  De aanvrager wordt uiterlijk binnen twee maanden na de uiterste datum van indiening van de desbetreffende tranche op de hoogte gesteld van de beoordeling en de eventueel daaruit voortvloeiende subsidie.

 • 6.

  Indien de aanvraag ruim voor het moment van uitvoering wordt ingediend, wordt in overleg met de aanvrager binnen één maand van ontvangst van de aanvraag bepaald met welke tranche de aanvraag wordt meegenomen.

Artikel 9 Verlening

Het maximaal te verlenen bedrag voor een bijdrage uit het fonds bedraagt maximaal 50% van het beschikbare bedrag van één tranche. Het betreft het bedrag voordat er eventueel middelen vanuit (een) eerdere tranche(s) zijn toegevoegd.

Artikel 10 Aanvullende weigeringsgrond

De bijdrage uit het fonds wordt geweigerd als de activiteit waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd reeds in voldoende mate wordt uitgevoerd, waardoor de activiteit niet meer van toegevoegde waarde is op het realiseren van de beleidsdoelen op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit in de desbetreffende kern.

HOOFDSTUK 3 VERPLICHTINGEN

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieaanvrager

Op de subsidieaanvrager rusten de volgende verplichtingen:

 • a.

  Subsidieaanvrager staat open voor overleg over de ingediende aanvraag en levert desgevraagd nadere informatie;

 • b.

  Subsidieaanvrager neemt deel aan bijeenkomsten die voor hem worden georganiseerd;

 • c.

  Subsidieaanvrager geeft in zijn uitingen van communicatie aan dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de gemeente.

Artikel 11a Verantwoording

 • [Vervallen]

Artikel 11b Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen artikel 9 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover het niet toekennen van subsidie voor de activiteit, die past binnen de omschrijving zoals genoemd in artikel 6 en voldoet aan de criteria zoals genoemd in artikel 8 eerste en derde lid, leidt tot een onredelijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking na het moment van vaststellen en werkt terug tot 1 oktober 2015.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld op 24 november 2015 door

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

drs. B. Marinussen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1 AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE LEEFBAARHEIDSFONDS

MIDDELHARNIS EN SOMMELSDIJK

 

GEGEVENS AANVRAGER

 

Naam aanvrager

 

 

 

Contactpersoon

 

 

 

Postadres

 

 

 

Postcode en plaats

 

 

 

Telefoonnummer

 

 

 

e-mailadres

 

 

 

Rekeningnummer (IBAN)

 

 

 

Tenaamstelling bij bank

 

 

 

Adresgegevens behorende bij tenaamstelling bank

 

 

 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

   

 

 

BTW-nummer (indien BTW-plichtig)

 

 

 

 

ONDERTEKENING DOOR HOOFDAANVRAGER

 

Datum ondertekening

 

 

 

Naam voorzitter en handtekening

     

 

 

Naam secretaris en handtekening

     

 

 

Naam penningmeester en handtekening

     

 

 

 

 

1) Aanvraag wordt ingediend namens:

(alleen invullen alsals de aanvraag voor een ander wordt ingediend niet zijnde een vereniging of stichting)

 

 

2) Naam van de activiteit:

 

 

 

3) Korte omschrijving van de activiteit:

(geef een omschrijving van de activiteit; wat gaat er gebeuren en wat is het doel van de activiteit)

 

 

4) Waar is de activiteit op gericht?

O Mensen kennen

O Samen dingen doen

O Omzien naar elkaar

O Verbetering fysieke leefomgeving

5) In hoeverre levert de activiteit of het project een bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit in Sommelsdijk en/of Middelharnis:

 

 

 

 

6) Locatie van de activiteit:

(op welke locatie(s) vindt de activiteit plaats)-

7) Datum en tijd

(op welke dag of in welke periode vindt de activiteit plaats)

8) Doelgroepen

(voor welke doelgroep(en) wordt de activiteit georganiseerd)

9) Samenwerking; met welke organisaties wordt samengewerkt

Naam organisatie

Contactpersoon

E-mailadres

Bijdrage aan de activiteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Communicatie

(welke communicatie- en/of promotiemiddelen worden ingezet om bekendheid te geven aan de activiteit)

O Persberichten

O Website

O Flyer, posters e.d.

O Social media (Facebook, Twitter, Instagram e.d.)

O Anders:

 

11) Begroting

Kostenposten*

Bedrag in €'s

Inkomsten

Bedrag in €'s

 

 

Eigen bijdrage aanvrager

 

 

 

Sponsoring

 

 

 

Subsidies van derden

 

 

 

Kaartverkoop

 

 

 

 

 

 

 

Gevraagde bijdrage

leefbaarheidsfonds

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

TOTAAL

 

* denk hierbij aan kosten voor de aanschaf van materiaal, promotiemateriaal, huur, catering e.d.

12) Vrijwilligersuren

Hoeveel uur aan vrijwillige inzet verwacht u dat noodzakelijk is voor de activiteit: uur

13) Vergunningen

A) Is een vergunning of melding voor de activiteit nodig?

Ja/nee

Toelichting:

 

 

NB: als u niet weet of de activiteit vergunning – of meldingsplichtig is, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening van de gemeente via 14 0187

B) Indien ja, is de vergunning of melding al aangevraagd c.q. gemeld?

Ja/nee

Toelichting:

 

 

Contactpersoon gemeente (naam en emailadres):

14) Risico's

(zijn er vooraf of tijdens de activiteit risico’s waardoor de activiteit niet door zou kunnen gaan en geef aan hoe daar rekening mee wordt gehouden)

 

 

 

15) Beheer en onderhoud

(Wordt er iets in de openbare ruimte geplaatst, zoals bijvoorbeeld bloembakken, informatiepanelen of een speeltoestel? Hoe is het beheer en onderhoud geregeld?)

 

 

 

16) Bijlage(n)

 • O

  Toelichting begroting

 • O

  Projectplan (optioneel)

 • O

  Huishoudelijk reglement en/of statuten, indien deze nog niet bekend zijn bij de gemeente

 • O

  Offertes

 • O

  Andere voor de aanvraag relevante informatie

 

17) Aanvullende opmerkingen

 

 

 

 

 

 

Dit blad hoeft niet te worden teruggestuurd.

Vragen of hulp nodig?

Als u wilt weten of uw activiteit in aanmerking komt voor een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds Middelharnis-Sommelsdijk, neem dan contact op met Anne Marijke Elema, beleidsadviseur Kern- en buurtgericht werken (a.elema@goeree-overflakkee.nl). Zij is tevens telefonisch bereikbaar via nummer 14 0187.

Aanvraag indienen

Dit formulier volledig invullen, ondertekend en met de vereiste bijlagen opsturen naar:

Gemeente Goeree-Overflakkee

Postbus 1

3240 AA Middelharnis

U kunt uw aanvraag na invulling en ondertekening en de bijbehorende bijlagen ook mailen naar info@goeree-overflakkee.nl of afgeven op het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis).

Bijlage 2 Scoretabel voor punten toekenning aanvraag bijdrage leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk

 

Naam project

Criterium

Aantal punten

 

 

Niet/matig

Voldoende

Goed

Totaal punten

Opmerkingen

A. Bijdrage leefbaarheid en vitaliteit

 

 

 

 

 

B. Samenwerking met andere partijen

 

 

 

 

 

C. Diversiteit doelgroepen

 

 

 

 

 

D. Mate van cofinanciering

 

 

 

 

 

E. Communicatie

 

 

 

 

 

F. Vrijwillige inzet

 

 

 

 

 

Totaal aantal punten

 

 

 

 

 

 

ONDERDEEL

TOELICHTING BEOORDELINGSCRITERIA

A

Activiteit gericht op specifieke wijk of buurt = 0 punt. Activiteit gericht inwoners van een kern = 1 punten, activiteit gericht op zowel inwoners van Sommelsdijk als Middelharnis = 2 punten

B

Samenwerking met één andere partij = 0 punten, twee tot drie partijen = 1 punt, meer dan drie partijen = 2 punten

C

Een doelgroep = 0 punten, twee tot drie verschillende doelgroepen = 1 punt, meer dan drie doelgroepen = 2 punten.

D

Cofinanciering van de totaal geraamde projectkosten; 0-25% = 0 punten, 26-50% = 1 punt en meer dan 50% = 2 punten

E

Gebruik van één communicatiemiddel = 0 punten, twee tot drie middelen = 1 punt en meer dan drie middelen = 2 punten.

F

Minder dan 10 uur vrijwillige inzet = 0 punten, tussen de 10 en 49 uur vrijwillige inzet = 1 punt en meer dan 50 uur vrijwillige inzet = 2 punten