Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking West-Brabant

Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de Belastingsamenwerking West-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ambtenaren van de Belastingsamenwerking West-Brabant
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2011nieuwe regeling

04-11-2011

lokale kranten

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de Belastingsamenwerking West-Brabant

 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

gelezen:

het voorstel met bovenaangehaald onderwerp;

 

gezien:

de beraadslagingen op voornoemde datum;

 

gelet op:

artikel 123, derde lid, letter d, artikel 124, vijfde lid, letter c Waterschapswet artikel 231, tweede lid, letter d, artikel 232, vierde lid, letter c Gemeentewet en artikel 1, letter k van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

besluit:

 

Met ingang van 1januari 2012 aan te wijzen:

  • 1.

    de ambtenaren van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant als de ambtenaren jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in artikel 56 Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a lnvorderingswet 1990 en de verplichtingen bedoeld in artikel 246a van de Gemeentewet, artikel 126a van de Waterschapswet en artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken.

  • 2.

    de ambtenaren van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant als de ambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, letter d Gemeentewet en artikel 123, derde lid, letter d Waterschapswet.

     

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant van 4 november 2011.

 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

de secretaris,

de voorzitter,

 

 

drs. M.M.M.F. de Schwartz

drs. Th.J.J.M. Schots