Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schiedam

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Schiedam 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schiedam
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Schiedam 2016
Citeertitel Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Schiedam 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit van 22 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 231
 2. Gemeentewet, art. 246A
 3. Wet waardering onroerende zaken, art. 30
 4. Wet waardering onroerende zaken, art. 31
 5. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 56
 6. Invorderingswet 1990, art. 63a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201615-03-2016nieuwe regeling

01-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 11-12-2015

16INF00438

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Schiedam 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam;

gelet op artikel 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan jegens gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b en c, van de Gemeentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen:

 • a.

  de medewerkers Belastingen;

 • b.

  de medewerkers in dienst bij Cannock Chase Public;

 • c.

  de directeur N.V. Irado;

 • d.

  de directeur van de N.V. ONS Houdstermaatschappij.

Artikel 2

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49, 50 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaan jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing van gemeentelijke belastingen:

 • a.

  de coördinator Belastingen.

Artikel 3

Het aanwijzingsbesluit van 22 januari 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Schiedam 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2015,

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam,

de secretaris, de burgemeester,

J.C. van Ginkel C.H.J. Lamers