Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Regeling Laadpalen elektrisch vervoer Bernheze 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Laadpalen elektrisch vervoer Bernheze 2012
CiteertitelRegeling Laadpalen elektrisch vervoer Bernehze 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2012Nieuwe regeling

02-10-2012

De Bernhezer

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Laadpalen elektrisch vervoer Bernheze 2012

 

 

 

Regeling Laadpalen elektrisch vervoer Bernheze 2012

De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen om (privaatrechtelijke) toestemming te verlenen voor het realiseren van laadpalen met oplaadpunten voor elektrische auto’s binnen de bebouwde kom van Bernheze.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: de bij de gemeente ingediende aanvraag voor toestemming tot het plaatsen van een laadpaal op grond die in eigendom is van de gemeente;

 • b.

  Elektrische auto: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerwet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een oplaadpunt;

 • c.

  Laadpaal: openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen: een laadpaal kan één of meer oplaadpunten bevatten;

 • d.

  Oplaadlocatie: locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal en één of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s aanwezig zijn;

 • e.

  Oplaadpunt: een op de laadpaal aanwezige voorziening waarmee de houder van een elektrische auto deze van stroom kan voorzien;

 • f.

  Opladen: het gedurende een aaneengesloten periode opladen van een elektrisch voertuig bij een openbaar toegankelijke laadpaal;

 • g.

  Bewoner: degene die daadwerkelijk woonachtig is in Bernheze, blijkens inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • h.

  Houder van een motorvoertuig: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt:

  • 1.

   degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van

het parkeren in het register was ingeschreven, of

2.degene die een leasecontract heeft met een erkend autoverhuurbedrijf dan wel in

dienst is van een bedrijf op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken

ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven en die in het bezit is

van dat motorvoertuig of een leasecontract heeft met een erkend autoverhuurbedrijf,

of

3.degene die een contract heeft met het – erkende - autoverhuurbedrijf. Het autoverhuurbedrijf

moet dan wel eigenaar zijn.

Artikel 2 Elektrische auto

 • a.

  Op een aanvraag wordt toestemming verleend als de elektrische auto een volledig elektrisch bereik heeft van meer dan 60 km.

 • b.

  De elektrische auto mag niet met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, en mag geen woonwagen, kampeerwagen, kampeerauto, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig zijn dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd.

 • c.

  De elektrische auto mag niet voorzien zijn van een handelaarskenteken (groene kentekenplaat).

Artikel 3 Parkeergelegenheid op eigen terrein

Op een aanvraag wordt géén toestemming verleend wanneer de aanvrager:

 • 1.

  over een privéparkeergelegenheid op het woonadres kan beschikken. Aan het hebben van een privéparkeergelegenheid wordt gelijkgesteld de situatie dat men woonachtig is in gebouwen die gerealiseerd zijn inclusief een parkeergelegenheid in het gebouw of in de nabije omgeving van dat gebouw, waar parkeerruimte gehuurd, geleased of gekocht kan worden of anders ter beschikking kan staan van de aanvrager en;

 • 2.

  feitelijk niet op het opgegeven adres woont en als zodanig ook in het bevolkingsregister is geregistreerd (bewoner-belanghebbende).

 • 3.

  feitelijk niet op het opgegeven adres in het register van de Kamer van Koophandel is geregistreerd (zakelijk-belanghebbende).

Artikel 5 Eén oplaadpunt per perceel of woning

Per perceel of woning geldt een maximum van één oplaadpunt in de openbare ruimte.

Artikel 6 Locatiebepaling

 • a.

  Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend indien er een openbaar toegankelijk oplaadpunt is binnen 500 meter van het perceel of de woning van de aanvrager;

 • b.

  Als adres van de woning geldt voor een bewoner-belanghebbende het adres zoals bedoeld in artikel 3 onder 2;

 • c.

  Als adres van het perceel geldt voor een zakelijk-belanghebbende het adres zoals bedoeld in artikel 3 onder 3.

 • d.

  De gemeente streeft er naar om de laadpaal zo dicht mogelijk bij het perceel of woning van de aanvrager te realiseren, doch in principe binnen 200 meter loopafstand;

 • e.

  De gemeente geeft de voorkeur aan een lokatie op een parkeerterrein met 10 plaatsen of meer;

 • f.

  Er worden geen nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd ten behoeve van het plaatsen van een laadpaal.

Artikel 7 Tenaamstelling elektrische auto

Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend indien de aanvrager niet de houder is van de elektrische auto.

Artikel 8 Duur toestemming

De toestemming voor het realiseren van een laadpaal op grond in eigendom van de gemeente wordt verleend voor de maximale duur van drie jaar. Vervolgens besluit de gemeente of de laadpaal blijft staan.

Artikel 9 Openbaarheid

 • a.

  Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend wanneer blijkt dat aanvrager niet de intentie heeft de oplaadvoorziening openbaar toegankelijk te maken voor het opladen van elektrische auto’s. Het oplaadpunt moet gebruikt kunnen worden binnen de landelijke afspraken op het gebied van interoperabiliteit.

 • b.

  De oplaadlocatie mag niet zijn voorzien van een bord waaruit zou blijken dat de locatie slechts voor een of meerdere bepaalde nader aangegeven elektrische auto’s is bedoeld.

Artikel 10 Dubbele laadvoorziening

Er wordt alleen toestemming verleend indien de laadpaal is voorzien of kan worden voorzien van een dubbele laadvoorziening zodat er gelegenheid is voor twee elektrische auto’s tegelijk om te kunnen laden.

Artikel 11 Maximum aantal laadpalen in de gemeente Bernheze

Er wordt toestemming verleend voor ten hoogste dertig laadpalen op gemeentelijk grondgebied inclusief de reeds gerealiseerde vier openbaar toegankelijke laadpalen.

Artikel 12 Kosten plaatsen, onderhoud, beheer en aansprakelijkheid ten gevolge van schade door laadpaal en oplaadpunt

 • a.

  Alle kosten voor het plaatsen, onderhouden, beheren van en schade veroorzaakt door de laadpaal en het oplaadpunt, die niet worden gedragen door degene die de laadpaal en het oplaadpunt realiseert (bijvoorbeeld de netbeheerder of de leverancier), zijn voor rekening van de aanvrager.

 • b.

  De gemeente Bernheze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, onderhoud en schade die het realiseren en gebruiken van de laadpaal met zich mee kan brengen.

 • c.

  De gemeente verleent alleen toestemming op een aanvraag wanneer in een overeenkomst met de leverancier ervan is vastgelegd, dat alle aansprakelijkheid waaronder voor het gebruik en onderhoud van de laadpalen en het oplaadpunt en eventuele schade hierdoor voor rekening van de aanvrager of de leverancier komen.

Artikel 13 Realisatie

Om voor toestemming op een aanvraag in aanmerking te komen, dient een oplaadpunt op de oplaadlocatie daadwerkelijk te kunnen worden gerealiseerd. In dat kader wordt tevens de (technische) haalbaarheid bezien. Daarbij is de aanwezigheid van (hoofd)kabels en leidingen en het voorhanden zijn van een netwerk van belang.

Artikel 14 Deelauto

Indien uit de aanvraag blijkt dat er meerdere gebruikers van één elektrische auto zijn (bijvoorbeeld bij een deelauto), kan in afwijking van deze regeling toestemming worden gegeven.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Er kan van deze regeling worden afgeweken wanneer toepassing ervan gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag van vaststelling.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze in haar vergadering van 2 oktober 2012.