Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Neder-Betuwe 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Neder-Betuwe 2016
CiteertitelAanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Neder-Betuwe 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 februari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 231, lid 2
 3. Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Neder-Betuwe, art. 1:2, lid 1
 4. Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Neder-Betuwe, art. 2:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201601-02-201601-04-2016nieuwe regeling

15-02-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 31-03-2016

Z/16/36967 INT/16/14730

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Neder-Betuwe 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe;

 

gelet op

 

 • -

  Artikel 160, lid 1, onder d en artikel 231, lid 2 onderdeel e. van de Gemeentewet;

 • -

  Artikel 1:2, lid 1 onder d en 2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Neder-Betuwe;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  als onbezoldigd ambtenaar van gemeente Neder-Betuwe aan te stellen

   

  • -

   Mevr. A.M.E.M. Beurskens-Roumen, geboren 02-06-1952 te Horn

  • -

   Mevr. P.M.G.S. van Helden-Luijten, geboren 20-03-1965 te Nunhem

  • -

   Dhr. H.L.J.W.A. Leppink, geboren op 27-08-1956 te Kerkrade

  • -

   Dhr. A.M.M. Wagenmakers, geboren op 21-10-1959 te Oss

  • -

   Mevr. S.J.M. Vissers, geboren op 07-08-1992 te Venray

   

  (zijnde medewerkers van Flanderijn Invordering B.V.)

   

 • 2.

  Dit besluit met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 februari 2016 en te laten gelden voor de periode dat de onder 1. bedoelde personen, in dienst van Flanderijn Invordering B.V., in opdracht van gemeente Neder-Betuwe belast zijn met de dwanginvordering van gemeentelijke belastingen.

   

 • 3.

  De in de gemeente geldende arbeidsvoorwaardenregeling is op betrokkenen niet van toepassing.

   

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Neder-Betuwe 2016".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2016,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

de secretaris, de burgemeester,

J.J.J. van Huffelen MPG BBA ir. C.W. Veerhoek

Bijlage 1  

 

Bezwaarmogelijkheid

U kunt tegen dit besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 20, 4043 ZG OPHEUSDEN. U moet het bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van deze brief indienen. Vermeldt u duidelijk dat het om een bezwaarschrift gaat.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u, ingeval van spoedeisend belang, de rechter vragen het besluit op te schorten of een voorlopige maatregel te treffen. Adres: Voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.