Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking West-Brabant

Beleidsregels wegingsfactoren vergoeding van kosten door een belanghebbende gemaakt in bestuurlijke voorprocedures

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels wegingsfactoren vergoeding van kosten door een belanghebbende gemaakt in bestuurlijke voorprocedures
CiteertitelBeleidsregels vergoeding kosten voorprocedures Belastingsamenwerking West-Brabant
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbeleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

04-11-2011

Lokale kranten 28 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels wegingsfactoren vergoeding van kosten door een belanghebbende gemaakt in bestuurlijke voorprocedures

 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

gelet op:

de artikelen 1:3, 4:81, 7:15 en 7:28 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende Bijlage, artikel 25 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 231 van de Gemeentewet en artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

besluit:

 

Vast te stellen de volgende: Beleidsregels wegingsfactoren vergoeding van kosten door een belanghebbende gemaakt in bestuurlijke voorprocedures

 

Toepassing

Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak in beginsel aangemerkt als:

a.zeer licht:

indien de belanghebbende in het bezwaar niet meer dan één grief aanvoert en die grief niet nader is onderbouwd

b.licht:

indien het bezwaar op één onderbouwde grief, of op verschillende niet-onderbouwde grieven is gebaseerd, zonder dat daarbij gegevens uit andere bronnen worden aangevoerd;

c.gemiddeld:

indien de belanghebbende de aangevoerde grief of grieven nader onderbouwd en daarbij verwijst naar daartoe geraadpleegde bronnen en/of of baseert op een door hem/haar ingesteld eenvoudig nader onderzoek;

d.zwaar:

indien de grieven zijn onderbouwd met interpretatie van vakliteratuur met verwijzing naar geraadpleegde jurisprudentie en/of met de resultaten van een speciaal daartoe met gebruikmaking van externe bronnen ingesteld nader onderzoek;

e.zeer zwaar, indien:

specifiek voor het onderhavige geschil door of namens de belanghebbende uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek aan de onderbouwing van de grief ten grondslag ligt.

 

Inwerkingtreding / titel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en zijn van toepassing op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen en waardebeschikkingen die zijn ingekomen na 1 januari 2012.

 • 2.

  De beleidsregels inzake proceskosten, vastgesteld door de onderscheiden deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant blijven van toepassing op bezwaarschriften die voor die datum bij die deelnemers zijn ingekomen.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels vergoeding kosten voorprocedures Belastingsamenwerking West-Brabant’.

   

Aldus vastgesteld op 4 november 2011.

 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

de secretaris,

de voorzitter,

 

 

drs. M.M.M.F. de Schwartz

drs. Th.J.J.M. Schots