Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking West-Brabant

Beleidsregels herstel vormverzuim bezwaar- en verzoekschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels herstel vormverzuim bezwaar- en verzoekschriften
CiteertitelBeleidsregels herstel vormverzuim bezwaar- en verzoekschriften Belastingsamenwerking West-Brabant
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

04-11-2011

lokale kranten

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

gelet op:

het bepaalde in artikel 6.6 onder b van de Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde ter zake van de belastingplicht in de verordeningen op de heffing en invordering van belastingen, zoals deze zijn vastgesteld door gemeenteraden en algemeen bestuur van de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; Mede gelet op artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

besluit

Vast te stellen de volgende: Beleidsregels herstel vormverzuim bezwaar- en verzoekschriften

 

Artikel 1 - Gebruik of genot van een onroerende zaak in afwijking van GBA, Kamer van Koophandel of Kadaster

Wanneer een belanghebbende om intrekking of vermindering van één of meer belastingaanslagen verzoekt omdat:

 • ·

  het gebruik van een onroerende zaak is beëindigd op een tijdstip dat afwijkt van de Gemeentelijke Basisadministratie (natuurlijke personen) of van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (rechtspersonen), dan wel

 • ·

  het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is beëindigd in afwijking van de openbare registers van het kadaster,

wordt hij/zij gedurende een periode van drie weken in de gelegenheid gesteld om alsnog bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt, dat het gebruik, respectievelijk het genot krachtens zakelijk recht is beëindigd.

Wanneer geen bewijsstukken worden overlegd, wordt het verzoek bij voor bezwaar of beroep vatbaar besluit afgewezen.

 

Artikel 2 - Overlijden van hond op een eerder tijdstip dan datum van ontvangst van de afmelding

Wanneer een belastingplichtige om intrekking of vermindering van een aanslag hondenbelasting verzoekt omdat hij/zij geen houder meer van de hond is met ingang van een eerdere datum dan die van ontvangst van het bezwaar- of verzoekschrift, wordt belanghebbende gedurende een periode van drie weken schriftelijk in de gelegenheid gesteld dat tijdstip aan te tonen door middel van een proces-verbaal van vermissing, verklaring van ontvangst door asiel of andere verkrijger, een door de dierenarts af te geven verklaring van overlijden van de hond, of een andere schriftuur.

 

Artikel 3 - Nadere onderbouwing van bezwaar tegen waardebeschikking Wet WOZ

Wanneer een bezwaar tegen een waardebeschikking Wet WOZ niet is gemotiveerd (een zgn. pro-forma bezwaarschrift) wordt belanghebbende alsnog schriftelijk in de gelegenheid gesteld het bezwaar binnen een periode van drie weken te motiveren, welke periode aanvangt:

 • ·

  indien belanghebbende om aanvullende informatie vraagt ter onderbouwing van het bezwaar: op het moment dat de informatie wordt verstrekt, dan wel wordt meegedeeld dat deze niet wordt verstrekt;

 • ·

  in alle andere gevallen: op het moment van verzending van de bevestiging van de ontvangst van het (pro-forma) bezwaarschrift.

Deze termijn kan op verzoek met nogmaals drie weken worden verlengd.

 

Artikel 4 - Herstel van vormverzuim bezwaar-, beroep- en verzoekschriften anders dan hiervoor genoemd.

Voldoet het bezwaarschrift tegen een belastingaanslag, tegen een waardebeschikking of tegen een besluit tot afwijzing van een verzoek als bedoeld in artikel 1 of 2 niet aan de eisen die artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht daaraan stelt, dan wordt een termijn tot het herstellen van het vormverzuim of de vormverzuimen gesteld van drie weken, te rekenen vanaf de dagtekening van de kennisgeving die aan belanghebbende / belastingplichtige wordt toegezonden waarin van het verzuim melding wordt gemaakt.

 

Artikel 5 - Termijn tot herstel van vormverzuimen

Wanneer een belanghebbende binnen de hem/haar geboden termijn geen gebruik heeft gemaakt van de geboden mogelijkheid om een verzuim te herstellen of een verzoek/bezwaar anderszins nader te onderbouwen, wordt de belanghebbende schriftelijk in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van twee weken alsnog daartoe over te gaan.

De betreffende mededeling wordt onaangetekend per post verzonden.

Artikel 6 - Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Beleidsregels herstel vormverzuim bezwaar- en verzoekschriften Belastingsamenwerking West-Brabant’.

 

Artikel 7 - Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en vinden toepassing op belastingaanslagen die worden opgelegd met ingang van 1 januari 2012.

 

Aldus vastgesteld op 4 november 2011.

 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

De secretaris,

de voorzitter,

 

 

drs. M.M.M.F. de Schwartz

drs. Th.J.J.M. Schots