Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DCMR Milieudienst Rijnmond

Archiefverordening van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudiens Rijnmond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDCMR Milieudienst Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudiens Rijnmond
CiteertitelArchiefverordening Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerparchiefverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2014Nieuwe regeling

03-12-2014

huis-aan-huisblad

21756775
01-12-2014Onbekend

03-12-2014

huis-aan-huisblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudiens Rijnmond

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1  

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de Wet: de Archiefwet 1995;

  • b.

   de gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond;

  • c.

   het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.

  • d.

   het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.

  • e.

   archiefruimte: een ruimte, bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

  • f.

   archiefbescheiden: bescheiden zoals bedoeld in artikel 1, sub C van de wet.

  • g.

   beheerders: de functionarissen die op grond van artikel 5 van deze verordening zijn belast met het beheer van de archiefbescheiden die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde worden onder bij de gemeenschappelijke regeling ingestelde organen mede verstaan de krachtens artikel 12 van die regeling ingestelde commissies alsmede de DCMR Milieudienst Rijnmond en zijn functionarissen.

Artikel 2  

Het Stadsarchief Rotterdam wordt aangewezen als de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk 2. Zorg voor het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden

Artikel 3  

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en in stand houden van archiefruimten, bestemd voor de bewaring van de archiefbescheiden van de bij de gemeenschappelijke regeling ingestelde organen, voor zover deze bescheiden niet naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Rotterdam zijn overgebracht, een en ander overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen.

Artikel 4  

Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de in artikel 1, tweede lid, sub a, b en d, bedoelde archiefbescheiden, dat op grond van artikel 42, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling is opgedragen aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 5  

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanstellen van een voldoende aantal ambtenaren voor het verrichten van de werkzaamheden, verbonden aan het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de bij de gemeenschappelijke regeling ingestelde organen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de uitgaven ter bestrijding van de kosten van de zorg voor de in dit hoofdstuk bedoelde archiefbescheiden worden geraamd in de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 6  

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd gedurende de wettelijke bewaartermijn.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkenwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7  

Het dagelijks bestuur doet tenminste éénmaal per vier jaar aan het algemeen bestuur verslag omtrent hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van artikel 41 van de wet. Het legt daarbij over de verslagen die door de archivaris aan hem zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 8  

De "Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond" (Schiedam, 2003) wordt ingetrokken.

Artikel 9  

Deze verordening kan worden aangehaald als "Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2014".

Artikel 10  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar vaststellen.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 3 december 2014.

de voorzitter,

R.A. Janssen

de secretaris.

J.H. van den Heuvel