Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DCMR Milieudienst Rijnmond

Archiefverordening van de gemeeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDCMR Milieudienst Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening van de gemeeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
CiteertitelArchiefverordening Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerparchiefverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

datum inwerkingtreding bij benadering ingevuld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2016Onbekend

04-12-2003

Onbekend

Onbekend
01-01-200422-03-2016Onbekend

04-12-2003

Onbekend

Onbekend
01-01-200404-12-2014Nieuwe regeling

04-12-2003

huis-aan-huisblad

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1  

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. de Wet: de Archiefwet 1995;

  b. de gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Mileudienst Rijnmond

  c.het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regelingDCMR Milieudienst Rijnmond.

  d.archiefruimte: een ruimte, bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden die nogniet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

  e.beheerders: de functionarissen die op grond van artikel 5 van deze verordening zijnbelast met het beheer van de archiefbescheiden die nog niet zijn overgebracht naarde archiefbewaarplaats.

 • 2.

  Overeenkomstig artikel 1, sub C, van de Wet worden in deze verordening onder archiefbescheiden verstaan:

  a.bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakten naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

  b.bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen ofopgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enigoverheidsorgaan zijn overgegaan;

  c.bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met ofbeschikkingen van instellingen of personen dan wel uit andere hoofden in dearchiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten;

  d.reproducties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens enige wet in de plaats zijngesteld van de onder a, b, of c bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van hetbepaalde in artikel 7 van de Wet zijn vervaardigd.

 • 3.

  Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde worden onder bij de gemeenschappelijke regeling ingestelde organen mede verstaan de krachtens artikel 16 van die regeling ingestelde commissies alsmede de DCMR Milieudienst Rijnmond en zijn functionarissen.

Artikel 2  

Als archiefbewaarplaats wordt aangewezen: de archiefbewaarplaats van de gemeente Rotterdam.

Hoofdstuk 2. Zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden

Artikel 3  

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en in stand houden van archiefruimten, bestemdvoor de bewaring van de archiefbescheiden van de bij de gemeenschappelijke regeling ingesteldeorganen, voor zover deze bescheiden niet naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Rotterdamzijn overgebracht, een en ander overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de Wet gestelde eisen.

Artikel 4  

Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast voor het beheer van de in artikel 1, tweede lid, sub a, ben d, bedoelde archiefbescheiden, dat op grond van artikel 47, derde lid, van de gemeenschappelijkeregeling is opgedragen aan de secretaris van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 5  

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanstellen van een voldoende aantal ambtenaren voor het verrichten van de werkzaamheden, verbonden aan het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Rotterdam overgebrachte archiefbescheiden van de bij de gemeenschappelijke regeling ingestelde organen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de uitgaven ter bestrijding van de kosten van de zorg voor de in dit hoofdstuk bedoelde archiefbescheiden worden geraamd in de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 6  

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 7  

Deze verordening kan worden aangehaald als "Archiefverordening Gemeenschappelijke regelingDCMR Milieudienst Rijnmond".

Artikel 8  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar vaststellen.