Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Verordening speelautomatenhal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomatenhal
CiteertitelVerordening speelautomatenhal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. De door de gemeenteraad van Spijkenisse op 23-04-2014 vastgestelde Verordening speelautomatenhal is op grond van artikel 29, lid 1, van de Wet algemene regels herindeling voor het gehele gebied van de gemeente Nissewaard geldend verklaard

2. De geldendverklaring van deze Verordening heeft plaatsgevonden bij verzamelbesluit van de gemeenteraad van 02-01-2015 onder de naam: Gemeente Nissewaard: Vaststellen, intrekken, geldend verklaren en vervallen verklaren van verordeningen

3. De datum van inwerkingtreding van deze binnenregeling is de achtste dag na die van de bekendmaking

4. Deze binnenregeling is niet ondertekend, de datum van ondertekening is overgenomen van het verzamelbesluit

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Kansspelen, art. 30c, lid 1, onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels speelautomatenhal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2015nieuwe regeling

02-01-2015

Gemeenteblad, 2015, 10536

Raadscasenr. R. 14.R.00066 en 14.R.00261

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomatenhal

De raad der gemeente Spijkenisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2014;

gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 30c [Red: lid 1, aanhef en] sub b Wet op de Kansspelen en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken;

besluit:

de navolgende geactualiseerde versie van de Verordening speelautomatenhal vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Speelautomatenhalvergunning: vergunning voor het houden van een speelautomatenhal;

 • b.

  Aanwezigheidsvergunning: vergunning voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten;

 • c.

  Exploitatievergunning: vergunning die door de kansspelautoriteit wordt afgegeven voor het exploiteren van speelautomaten;

 • d.

  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die vergunninghouder is voor het houden van een speelautomatenhal;

 • e.

  Bedrijfsleider: hij die de algemene leiding uitoefent in de speelautomatenhal;

 • f.

  Beheerder: hij die de onmiddellijke leiding uitoefent in de speelautomatenhal;

 • g.

  Houder: de houder van de aanwezigheidsvergunning.

Artikel 2 Samenloop

De aanvraag voor een speelautomatenhalvergunning wordt niet behandeld indien niet tevens een aanvraag voor de aanwezigheidsvergunning is ingediend.

Artikel 3 Voorbereidingsprocedure

Op de voorbereiding van besluiten over het houden van een speelautomatenhal en het daarin aanwezig hebben van kansspelautomaten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 4 Verbodsbepalingen

 • 1.

  Het is verboden zonder speelautomatenhalvergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te houden.

 • 2.

  Het is verboden een speelautomatenhal voor het publiek geopend te hebben zonder dat de op de speelautomatenhalvergunning vermelde beheerder aanwezig is.

 • 3.

  Het is verboden personen toegang te verlenen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

 • 4.

  Bij beleidsregels kunnen nadere regels worden gesteld.

Artikel 5 Vergelijkende toets

 • 1.

  Indien tegelijkertijd meerdere aanvragen worden ingediend zal een vergelijkende toets worden uitgevoerd. Hierbij zal in ieder geval gekeken worden naar:

  • a.

   het concept van de speelautomatenhal;

  • b.

   de bijdrage aan de preventie en bestrijding van gokverslaving.

 • 2.

  Bij beleidsregels kunnen nadere regels worden gesteld.

Artikel 6 Maximumbeleid

 • 1.

  Voor het houden van een speelautomatenhal kan de burgemeester één speelautomatenhalvergunning verlenen.

 • 2.

  Voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten in de speelautomatenhal kan de burgemeester één aanwezigheidsvergunning verlenen.

 • 3.

  In de speelautomatenhal mogen maximaal 230 kansspelautomaten aanwezig zijn.

Artikel 7 Vergunningaanvraag

 • 1.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag in ieder geval het volgende:

  • a.

   een beschrijving van de inrichting van de speelautomatenhal;

  • b.

   een opstellingsplan;

  • c.

   een bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

  • d.

   een ondernemingsplan;

  • e.

   een ingevuld en ondertekend vragenformulier van de gemeente in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

  • f.

   een plan omtrent preventie en bestrijding van gokverslaving;

  • g.

   een bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager lid is van de VAN Speelautomaten brancheorganisatie;

  • h.

   een verklaring omtrent gedrag van de aanvrager, de beheerder(s) en bedrijfsleider(s).

 • 2.

  De burgemeester kan de aanvrager verzoeken aanvullende gegevens en bescheiden te verschaffen.

 • 3.

  Bij beleidsregels kunnen nadere regels worden gesteld.

Artikel 8 Weigeringsgronden speelautomatenhalvergunning

 • 1.

  De speelautomatenhalvergunning wordt geweigerd indien:

  • a.

   reeds één speelautomatenhalvergunning is verleend;

  • b.

   de vestiging van de speelautomatenhal in strijd is met het geldende bestemmingsplan;

  • c.

   niet wordt voldaan aan de krachtens artikel 30d, vierde lid, van de Wet op de kansspelen geldende eisen.

 • 2.

  De speelautomatenhalvergunning kan voorts worden geweigerd indien:

  • a.

   de beheerder de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt;

  • b.

   de speelautomatenhal niet voldoet aan vereiste kwaliteit, uitstraling en productdifferentiatie;

  • c.

   de aanvrager niet heeft kunnen aantonen de continuïteit van de speelautomatenhal te kunnen waarborgen;

  • d.

   de aanvrager onvoldoende heeft aangetoond bij te dragen aan de preventie en bestrijding van gokverslaving;

  • e.

   het woon- en leefklimaat in de omgeving nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van een speelautomatenhal.

Artikel 9 Vergunningverlening

 • 1.

  De speelautomatenhalvergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  De aanwezigheidsvergunning wordt verleend voor een periode van tien jaar.

 • 3.

  De speelautomatenhalvergunning is persoonsgebonden en wordt gesteld op naam van de ondernemer.

 • 4.

  De aanwezigheidsvergunning is persoonsgebonden en wordt gesteld op naam van de houder.

 • 5.

  In de speelautomatenhalvergunning worden de namen van de beheerders en bedrijfsleiders opgenomen.

 • 6.

  De speelautomatenhalvergunning, aanwezigheidsvergunning en exploitatievergunning kansspelautomaten, of een afschrift daarvan, zijn in de speelautomatenhal aanwezig.

 • 7.

  Aan de speelautomatenhalvergunning verbindt de burgemeester voorschriften en beperkingen, welke in elk geval betrekking hebben op:

  • a.

   de openingstijden van de speelautomatenhal;

  • b.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • c.

   de exploitatie en de inrichting van de speelautomatenhal;

  • d.

   de toegangscontrole.

 • 8.

  Aan de aanwezigheidsvergunning verbindt de burgemeester voorschriften en beperkingen, welke in elk geval betrekking hebben op:

  • a.

   het aantal kansspelautomaten dat wordt opgesteld;

  • b.

   het type kansspelautomaten dat wordt opgesteld;

  • c.

   de samenstelling van de kansspelautomaten;

  • d.

   de reclame en werving.

 • 9.

  In de speelautomatenhalvergunning dan wel aanwezigheidsvergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden opgenomen.

 • 10.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 10 Wijziging leiding

 • 1.

  Indien de in de speelautomatenhalvergunning vermelde beheerder dan wel bedrijfsleider de hoedanigheid van beheerder dan wel bedrijfsleider heeft verloren dient binnen vier weken nadat dit bekend is geworden een nieuwe speelautomatenhalvergunning te worden aangevraagd.

 • 2.

  De aanwezigheidsvergunning blijft onverminderd van kracht.

 • 3.

  Artikel 2 en 3 zijn in geval van het eerste lid niet van toepassing.

 • 4.

  De burgemeester beslist binnen vier weken na de datum waarop hij de aanvraag heeft ontvangen.

 • 5.

  De in het derde lid genoemde termijn kan éénmaal met ten hoogste vier weken worden verdaagd.

Artikel 11 Wijziging ondernemer

 • 1.

  De speelautomatenhalvergunning vervalt van rechtswege bij wijziging van de ondernemer.

 • 2.

  Zolang op een aanvraag zoals bedoeld in artikel 7 niet is beslist, is voortzetting van de exploitatie toegestaan met inachtneming van de voorschriften en beperkingen verbonden aan de van rechtswege vervallen speelautomatenhalvergunning.

 • 3.

  Indien beroep wordt gedaan op het tweede lid, dient binnen vier weken na wijziging van de ondernemer een nieuwe aanvraag speelautomatenhalvergunning te worden ingediend.

 • 4.

  De voortzetting van de exploitatie als bedoeld in het tweede lid is niet toegestaan indien de vrees aanwezig is, dat dit ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Artikel 12 Intrekkings – en wijzigingsgronden

 • 1.

  De speelautomatenhalvergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:

  • a.

   de aanwezigheidsvergunning voor de kansspelautomatenhal wordt ingetrokken;

  • b.

   ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • c.

   gehandeld wordt in strijd met de aan de speelautomatenhalvergunning verbonden voorschriften;

  • d.

   het lidmaatschap van de VAN Speelautomaten brancheorganisatie is beëindigd;

  • e.

   indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken;

  • f.

   de vrees gewettigd is, dat het van kracht blijven van de speelautomatenhalvergunning ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

 • 2.

  De aanwezigheidsvergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:

  • a.

   de houder niet in het bezit is van een exploitatievergunning;

  • b.

   de houder heeft gehandeld in strijd met de voorschriften opgenomen in de aanwezigheidsvergunning.

 • 3.

  Intrekking van de speelautomatenhalvergunning geschiedt niet, voordat de ondernemer bij aangetekende brief van dit voornemen in kennis is gesteld en in de gelegenheid is gesteld om in persoon of bij gemachtigde te worden gehoord.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid, kan indien dringende omstandigheden zulks vorderen, de speelautomatenhalvergunning onmiddellijk worden ingetrokken.

Artikel 13 Strafbepaling

Overtreding van artikel 4 van deze verordening, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 14 Toezicht

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de politie en de personen in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

 • 2.

  Voorts zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening bij besluit van de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als verordening speelautomatenhal.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking de dag nadat deze is gepubliceerd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Spijkenisse d.d. 23 april 2014

de griffier

H.C. Landheer

de voorzitter

M. Salet