Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
BAR-organisatie

Stageregeling BAR-organisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBAR-organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingStageregeling BAR-organisatie
CiteertitelStageregeling BAR-organisatie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 30
 2. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-201601-01-2020nieuwe regeling

24-12-2013

Elektronisch gemeenteblad, 2014, 40045

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Stageregeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

besluit:

 

- gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie;

- gelet op overeenstemming met de medezeggenschap;

 

tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

 

STAGEREGELING BAR-ORGANISATIE

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Werkgever

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie.

 

Stage

De mogelijkheid om werkervaring op te doen

 

Stagiair

Een student van een onderwijsinstelling, een werkzoekende die met behoud van uitkering werkervaring wil opdoen, of een medewerker vanuit een andere organisatie die om diverse redenen werkervaring wil opdoen binnen de BAR-organisatie. Voor de werkzoekende gelden dezelfde regels als voor de student.

 

Rechtspositie

Een stagiair heeft geen dienstverband met de werkgever en kan geen rechten ontlenen aan de rechtspositieregeling die van toepassing is op medewerkers van de werkgever, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld in de stage overeenkomst.

Artikel 2 Visie

Als BAR-organisatie willen we bijdragen aan de ontwikkeling van scholieren, studenten en werkzoekenden van elk niveau, door het beschikbaar stellen van stageplaatsen op elke afdeling binnen de BAR-organisatie.

Artikel 3 Doel van de stage

Een stage is een middel om doelen te realiseren van het onderwijs, de stagiaire en van de organisatie:

 • a.

  voor het onderwijs is het doel het bevorderen van praktijkgericht onderwijs;

 • b.

  de stagiaire heeft als doel om praktijk-/werkervaring op te doen en voor beroepsoriëntatie;

 • c.

  voor de werkgever is het doel bij te dragen aan de realisering van de doelen van het onderwijs en de stagiaire (maatschappelijke verantwoordelijkheid) en het bevorderen van het imago van de werkgever.

Artikel 4 Procedure

Het afdelingshoofd beslist in samenwerking met afdeling HRM over het plaatsen van een stagiaire. Een keuze voor een stagiaire vindt plaats aan de hand van sollicitatiegesprekken.

Afdeling HRM is verantwoordelijk voor een aantal praktische zaken zoals:

 • -

  Het verwerven van noodzakelijke erkenningen.

 • -

  Het organiseren van cursussen en bijeenkomsten voor stagebegeleiders.

 • -

  De uitbetaling van de stagevergoeding.

 • -

  Het aanvragen van subsidies.

 • -

  Het aanleveren van managementinformatie.

Artikel 5 Criteria voor het plaatsen van een stagiaire

Een beslissing over het plaatsen van een stagiaire wordt genomen op basis van de volgende criteria:

 • a.

  de aard van het onderwijs en de kennis van de stagiaire sluiten aan bij de te verrichten werkzaamheden bij de werkgever;

 • b.

  de stage past in het onderwijsprogramma en bij de kennis en de vaardigheden van de stagiaire;

 • c.

  zowel door de onderwijsinstelling als door de werkgever wordt stagebegeleiding gegeven;

 • d.

  er is voldoende mogelijkheid om de gewenste begeleiding te bieden.

Artikel 6 Stageprogramma

Het afdelingshoofd maakt, in samenspraak met de stagebegeleider(s) van de BAR-organisatie, met de stagiaire en de onderwijsinstelling afspraken over de duur en de inhoud van de stage. De inhoud van de stage moet aansluiten op de leerdoelen van de stage welke geformuleerd zijn door de onderwijsinstelling. De afspraken worden vastgelegd in de stage overeenkomst.

Artikel 7 Stagebegeleiding

Naast de begeleiding vanuit de onderwijsinstelling zorgt ook de werkgever voor een goede begeleiding van de stagiaire, opdat de stagiaire zo goed mogelijk zijn stage opdracht kan vervullen. Zo nodig vindt er gedurende de stage bijsturing plaats. Eén of twee medewerkers op de desbetreffende afdeling krijgen de rol van stagebegeleider. In sommige gevallen wordt een stagebegeleider van de BAR-organisatie, vanuit de onderwijsinstelling/kenniscentrum verplicht om een cursus te volgen. De stagebegeleider moeten voldoende tijd voor de stagebegeleiding krijgen. De benodigde tijd verschilt per stage, per stagiaire en per periode. De stagebegeleider onderhoudt de contacten met de onderwijsinstelling.

Uitgangspunt voor de stagebegeleider is het leerproces van de stagiaire centraal stellen. Zij werken leerlinggericht door een evenwicht te vinden in de aandacht voor de beroepshouding, persoonlijke ontplooiing en proeven van bekwaamheid. Bij de begeleiding wordt rekening gehouden met de leerling als persoon; de opgedane ervaring van de leerling; de doelstelling van de opleiding en de vorderingen in het leerproces.

Artikel 8 Stagevergoeding

De stagiaire ontvangt bij een stage die tenminste vier weken duurt een maandelijkse stagevergoeding ter hoogte van 15,41% van schaal 4, trede 11, ongeacht het opleidingsniveau. Alleen bij kortdurende stages (minder dan 4 weken, snuffelstages) wordt geen vergoeding verstrekt. De stagevergoeding is gebaseerd op 36 uur per week. Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding naar rato berekend.

Indien de stagiaire niet kan beschikken over een OV-kaart ontvangt hij een reiskostenvergoeding op basis van de regeling “Reiskosten vergoeding woon-werkverkeer BAR-organisatie”.

De stagiaire heeft recht op een vergoeding voor het maken van dienstreizen op basis van de “Regeling dienstreizen en verblijfskosten BAR-organisatie”.

Artikel 9 Afspraken met stagiaire

De afspraken met de stagiaire worden vastgelegd in de stage overeenkomst. Deze wordt aangeleverd door de onderwijsinstelling of door afdeling HRM. De stagiaire is verplicht tot geheimhouding en ondertekend hiervoor een geheimhoudingsverklaring.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan een voorwaarde zijn voor het aannemen van een stagiaire, indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geven. De werkgever draagt de kosten voor de VOG.

In bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van de gemaakte afspraken, ter beoordeling van de onderwijsinstelling, verleent de stage verlener hieraan medewerking.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Stageregeling BAR organisatie” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie op 24 december 2013 en bekrachtigd op 21 januari 2014.