Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
BAR-organisatie

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit HRM - BAR-organisatie 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBAR-organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit HRM - BAR-organisatie 2014
CiteertitelHRM mandaatbesluit BAR-organisatie 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum bekendmaking bij benadering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201423-10-2018nieuwe regeling

23-04-2014

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit HRM - BAR-organisatie 2014

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de BAR-organisatie, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheid betreft,

Gelet op de Gemeentewet en Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

BESLUIT

 

 • I.

  Vast te stellen het hieronder staande “Mandaat-, volmacht-en machtigingsbesluit HRM BAR-organisatie 2014”;

 • II.

  De bevoegdheden zoals genoemd in het tot dit besluit behorende HRM-register te mandateren aan de in het HRM-register genoemde bestuursorganen of functionarissen.

   

MANDAAT-, VOLMACHT- en MACHTIGINGSBESLUIT HRM - BAR-organisatie 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

BAR-organisatie: het openbaar lichaam “BAR-organisatie”.

 

Bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de BAR-organisatie.

 

Besluit: een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb).

 

Voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de BAR-organisatie.

 

Mandaat:

 • 1.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  Mandans: degene die het mandaat verleent.

 • 3.

  Mandataris: degene die het mandaat ontvangt.

 

Volmacht:

 • 1.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten.

 • 2.

  Volmachtverlener: degene die de volmacht verleent.

 • 3.

  Volmachtontvanger: degene die de volmacht ontvangt.

 

Machtiging;

 • 1.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten.

 • 2.

  Machtigingverlener: degene die de machtiging verleent.

 • 3.

  Machtigingverkrijger: degene die de machtiging ontvangt.

 

HRM-register: het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingregister, waarin de HRM-mandaten, volmachten en machtigingen voor onbepaalde tijd afgegeven, zijn opgenomen.

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging
 • 1.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kan mandaat, volmacht of machtiging verlenen.

 • 2.

  Het verlenen van mandaat, volmacht of machtiging geschiedt altijd bij schriftelijk besluit.

 • 3.

  Mandaat-, volmacht- of machtigingbesluiten worden opgenomen in het HRM-register.

Artikel 3 Ondermandaat, het doorgeven van een volmacht en machtiging

Het is het bestuursorgaan of de functionaris aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend niet toegestaan om ondermandaat te verlenen of om een volmacht of machtiging door te geven, tenzij in het HRM-register is aangegeven.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid

De bevoegdheden uit het register worden door het bestuursorgaan of de functionaris, aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend uitgeoefend in naam en onder verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 5 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging
 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het register wordt in acht genomen het daar omtrent gestelde bij of krachtens:

  - wetten;

  - besluiten;

  - verordeningen;

  - regelingen;

  - beleidsregels;

  - aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen.

   

 • 2.

  Een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit dient aan het bestuursorgaan of de functionaris te worden voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten;

  • c.

   het betrokken bestuursorgaan of de functionaris dit kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 6 Reikwijdte mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking
 • 1.

  Onder de uitoefening van de bevoegdheden uit het HRM-register wordt naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin ook mede verstaan:

  - het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

  - het wijzigen, opzeggen of anderszins beëindigen van het genomen besluit;

  - het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen e.d.;

  - het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

  - aanhouden, verdagen en/of uitstellen;

  - verzoeken om aanvullende informatie;

  - het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  - het stellen van nadere voorschriften of voorwaarden;

  - het toekennen van bedragen in termijnen;

  - het toekennen van voorschotten;

  - het uitvoeren van selectie;

  - het bekend maken van besluiten/beschikkingen;

  - het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties en personen;

  - en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 • 2.

  Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden.

Artikel 7 Bevoegdheid ondertekening
 • 1.

  Daar waar door het bestuursorgaan of de functionaris een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit of het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling, of feitelijke handeling wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten, dan wel anders is bepaald in het HRM-register.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging.

Artikel 8 Afwezigheid mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers

In geval van afwezigheid van de in het HRM-register genoemde bevoegde functionaris worden de bevoegdheden als volgt uitgeoefend:

 • a.

  Bij afwezigheid van de Domeindirecteuren, door een andere Domeindirecteur, de Concerncontroller of de secretaris van de BAR-organisatie;

 • b.

  Bij afwezigheid van de afdelingshoofd, door een ander afdelingshoofd of de Domeindirecteur;

 • c.

  Bij afwezigheid van de medewerker, door het afdelingshoofd.

Artikel 9 Bevoegde personen bij mandaatverlening

 • 1.

  Het aan een bepaalde functionaris verleende mandaat wordt eveneens geacht te zijn verleend aan de betrokken hiërarchisch hogere functionarissen.

 • 2.

  De mandaatverlening laat de hiërarchische zeggenschapsverhoudingen binnen de organisatie onverlet. De leidinggevenden kunnen instructies en aanwijzingen geven voor de uitoefening van het mandaat, mits zij blijven binnen de grenzen van het mandaat en de eventueel door de mandaatgever gegeven instructies.

Artikel 10 Aanhaling en inwerkingtreding
 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als het “HRM mandaatbesluit BAR-organisatie 2014”.

 • 2.

  Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de daarvoor bestemde officiële publicatiebron.

Aldus besloten door het Dagelijks Bestuur d.d. 7 maart 2014.

Aldus besloten door de leden van het algemeen bestuur d.d. 23 april 2014, bekrachtigd in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 27 mei 2014.