Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De artikelen 231 en 246a Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 Wet WOZ, artikel 56 Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016nieuwe regeling

02-02-2016

GVOP en het Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws op 24 februari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990.

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016

Artikel 1

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van de gemeentelijke belastingen:

 • 1.

  de ambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 • 2.

  de gemeentelijke belastingdeurwaarder(s).

Artikel 2

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaan jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken, gelden mede jegens de volgende personen:

 • 1.

  de ambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 • 2.

  de externe taxateurs aan wie de waardering van onroerende zaken is opgedragen.

Artikel 3

De volgende besluiten worden met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken:

 • ·

  Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen september 2014 van 11 augustus 2014 van de gemeente Naarden;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen september 2014 van 19 augustus 2014 van de gemeente Muiden;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen september 2014 van 5 augustus 2014 van de gemeente Bussum.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2016”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Gooise Meren, gehouden op 2 februari 2016.

de secretaris

de burgemeester