Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Regeling Commissie Bezwaarschriften Gemeente Gooise Meren 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Commissie Bezwaarschriften Gemeente Gooise Meren 2016
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016Onbekend

12-01-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Commissie Bezwaarschriften Gemeente Gooise Meren 2016

Het college en de burgemeester van de gemeente Gooise Meren;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE GOOISE MEREN 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • c.

  enkelvoudige kamer: een kamer bestaande uit een voorzitter of een lid.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen:

  • a.

   besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   rechtspositionele besluiten.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  Het college benoemt een aantal plaatsvervangende leden.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Gooise Meren.

 • 5.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4. Kamers van de commissie

 • 1.

  De commissie kan kamers instellen, die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften.

 • 2.

  De commissie bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie of categorieën bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.

 • 3.

  Elke kamer bestaat uit ten minste drie leden:

  • a.

   een voorzitter overeenkomstig artikel 7:13 Awb, zijnde de voorzitter of een van de leden van de commissie, uit haar midden aangewezen;

  • b.

   ten minste twee andere leden, door de commissie aangewezen uit haar midden.

 • 4.

  De kamer kan beslissen dat de behandeling van een bezwaarschrift door de commissie zal geschieden.

 • 5.

  De voorzitter kan besluiten het horen te laten plaatsvinden door een enkelvoudige kamer.

 • 6.

  Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze regeling zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 • 7.

  Ten aanzien van niet in deze regeling geregelde aangelegenheden regelt de commissie haar werkwijze.

Artikel 5. Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 6. Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk twee keer herbenoemd te worden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 8. Bemiddeling

De commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen door de commissie. De secretaris dan wel de vertegenwoordiger van het verwerend orgaan verrichten daartoe de nodige handelingen.

Artikel 9. Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie;

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, voor wat betreft het aan de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 10. Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 11. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  Ten behoeve van de hoorzitting wordt door of namens het verwerend orgaan een pleitnotitie opgesteld.

  Deze notitie wordt uiterlijk een week voor de hoorzitting door de commissiesecretaris verzonden aan de commissie en de belanghebbenden. In de notitie wordt puntsgewijs ingegaan op de gronden van het bezwaar.

 • 3.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 4.

  Indien de voorzitter op grond van het derde lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 12. Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan, onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 13. Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 14. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter, de leden en de secretaris van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 15. Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar. De zitting van de commissie vindt in ieder geval achter gesloten deuren plaats voor wat betreft bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten het Sociaal Domein betreffende (Participatiewet c.a., Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet).

 • 2.

  De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 16. Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 17. Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, dan beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt in het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  De secretaris van de commissie heeft een adviserende stem.

 • 6.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 7.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 19. Uitbrengen advies

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag, bedoeld in artikel 16 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, zo spoedig mogelijk uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen. Bij de bekendmaking van dit besluit worden het advies, het verslag en de eventuele nadere informatie meegezonden of uitgereikt.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van twaalf weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 20. Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 21. Intrekking oude regelingen

De verordeningen c.q. regelingen:

“Commissie Bezwaarschriften gemeente Muiden 2010”;

“Behandeling bezwaarschriften gemeente Naarden 2003, laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 16 februari 2015”;

“Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Bussum 2006”;

“Verordening Commissie Sociale Zaken gemeente Bussum 2010;

“Regeling Bezwarencommissie Sociaal Domein gemeente Bussum 2015,

worden ingetrokken bij inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 22. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking zo spoedig mogelijk na bekendmaking en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

Artikel 23. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling commissie bezwaarschriften gemeente Gooise Meren 2016".

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren op 12 januari 2016,

De secretaris,

De burgemeester

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Gooise Meren op 12 januari 2016,

De burgemeester