Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sluis

Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 (tabel incluis)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2016 (tabel incluis)
CiteertitelLegesverordening 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad 2016-110

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 (tabel incluis)

 

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2016

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 tot 24.00, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van nedag in een kalendermaand tot en met de (n-1)edag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt de nedag in een kalendermaand tot en met de (n-1)edag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Pasportwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een verzoek om een verklaring omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het in behandeling nemen van een verzoek om een financiële bijdrage;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft of een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dient wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolgd zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatcourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand)

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen)

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens)

  • 6.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 7.

   hoofdstuk 13 (kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening 2015" van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid. genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in de periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als : Legesverordening 2016.

 

 

Bijlage

Tarieventabel

Indelingtarieventabel

 

 

Titel 1

Algemenedienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 12

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13

Kansspelen

Hoofdstuk 14

Kinderopvang

Hoofdstuk 15

Telefommunicatie

Hoofdstuk 16

Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 17

Leegstandwet

Hoofdstuk 18

Diversen

Hoofdstuk 19

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Brandveiligheid inrichtingen

Hoofdstuk 5

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

 

 

1.1.1.1

in het gemeentehuis te Oostburg en in het Belfort te Sluis:

 

 

 

1.1.1.1.1

op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

331,45

tarief 2015 + 1,25%

1.1.1.1.2

op dinsdagmorgen om 09.00 uur en 09.30 uur in het gemeentehuis te Oostburg

 

gratis

 

1.1.1.1.3

op vrijdagmiddag in de maanden mei t/m augustus van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur

562,90

tarief 2015 + 1,25%

1.1.1.1.4

op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur

827,20

tarief 2015 + 1,25%

1.1.1.2

op overigelocaties:

 

 

 

1.1.1.2.1

op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

416,50

tarief 2015 + 1,25%

1.1.1.2.2

op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de maanden mei t/m augustus en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur

718,00

tarief 2015 + 1,25%

1.1.1.2.3

op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur

1.102,90

tarief 2015 + 1,25%

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

 

 

 

1.1.2.1

in het gemeentehuis te Oostburg en in het Belfort te Sluis:

 

 

 

1.1.2.1.1

op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

331,45

tarief 2015 + 1,25%

1.1.2.1.2

op dinsdagmorgen om 09.00 uur en 09.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Oostburg

 

gratis

 

1.1.2.1.3

op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de maanden mei t/m augustus en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur

562,90

tarief 2015 + 1,25%

1.1.2.1.4

op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur

827,20

tarief 2015 + 1,25%

1.1.2.2

overigelocaties:

 

 

 

1.1.2.2.1

op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

416,45

tarief 2015 + 1,25%

1.1.2.2.2

op vrijdagmiddag in de maanden mei t/m augustus van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur

718,00

tarief 2015 + 1,25%

1.1.2.2.3

op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur

1.102,90

tarief 2015 + 1,25%

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

278,00

tarief 2015 + 1,25%

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

278,00

tarief 2015 + 1,25%

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

26,20

tarief 2015 + 1,25%

1.1.6

vervallen

 

 

 

1.1.7

Indien het huwelijk wordt voltrokken c.q. het partnerschap wordt geregistreerd door een trouwambtenaar, niet in dienst zijnde bij de gemeente Sluis, worden de tarieven genoemd onder 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 verhoogd met een bedrag ad

215,45

tarief 2015 + 1,25%

1.1.7.1

en niet beëdigd, worden de tarieven genoemd onder 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 verhoogd met een bedrag ad

215,45

tarief 2015 + 1,25%

1.1.7.2

en wel beëdigd, worden de tarieven genoemd onder 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 verhoogd met een bedrag ad

107,70

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

19,85

tarief 2015 + 1,25%

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het annuleren van de huwelijksdatum cq. datum registratie partnerschap en/of locatie:

 

 

 

1.1.9.1

indien het annuleren meer dan 14 dagen voor het geplande huwelijk c.q. de registratie van het partnerschap plaatsvindt

30,60

tarief 2015 + 1,25%

1.1.9.2

indien het annuleren binnen de periode van 14 dagen voor het geplande huwelijk c.q. de registratie van het partnerschap plaatsvindt

58,85

tarief 2015 + 1,25%

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,4051,00

wettelijk max tarief

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20 51,00

wettelijk max tarief

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,4051,00

wettelijk max tarief

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,2051,00

wettelijk max tarief

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,4051,00

wettelijk max tarief

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,2051,00

wettelijk max tarief

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

51,20

wettelijk maximum tarief €

1.2.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,40 51,00

wettelijk max tarief

1.2.4.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20 51,00

wettelijk max tarief

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,4042,10

wettelijk max tarief

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,4821,00

wettelijk max tarief

1.2.6

Voor het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn bedraagt het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

1.2.6.1

Van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort, dienst- en diplomatiek paspoort;

 

 

 

1.2.6.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

99,10

wettelijk max tarief

1.2.6.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

85,80

wettelijk max tarief

1.2.7

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

1.2.7.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

87,95

wettelijk max tarief

1.2.7.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

66,05

wettelijk max tarief

1.2.8

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 en 1.2.6

vervallen

22,10

tarief 2015 + 1,25%

1.2.8

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,3043,90

wettelijk maximum tarief €

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,45

wettelijk maximum € 38,48

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

wettelijk vastgesteld

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

3,90

tarief 2015 + 1,25%

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

3,90

tarief 2015 + 1,25%

1.4.5

In afwijking van de voorgaande leden bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

2,25

tarief 2014/maximum 2105 nog niet bekend

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,85

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

1,90

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

0,20

tarief 2014/wettelijk maximum

 

met een maximum per bericht van

5,00

ten tijde opstellen verordening

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's

22,50

nog niet bekend

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,00

zie hiervoor

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

zie hiervoor

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

5,30

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

58,00

tarief 2015 + 1,25%

1.7.1.2

een afschrift van de productenraming

58,00

tarief 2015 + 1,25%

1.7.1.3

een afschrift van het jaarverslag

58,00

tarief 2015 + 1,25%

1.7.1.4

een afschrift van de jaarrekening

8,00

tarief 2015 + 1,25%

1.7.2

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,35

tarief 2015 + 1,25%

1.7.2.1.2

een afschrift van de agenda van een raadsvergadering, met bijbehorende raadsvoorstellen, per pagina

0,35

tarief 2015 + 1,25%

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een jaar:

 

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

53,10

tarief 2015 + 1,25%

1.7.2.2.2

op de agenda's van de raadsvergaderingen, exclusief bijbehorende raadsvoorstellen en verslagen

19,05

tarief 2015 + 1,25%

1.7.2.2.3

op de agenda's van de raadsvergaderingen met bijbehorende raadsvoorstellen, exclusief verslagen

105,90

tarief 2015 + 1,25%

1.7.2.2.4

op de agenda's van de raadsvergaderingen met bijbehorende raadsvoorstellen, inclusief verslagen

173,20

tarief 2015 + 1,25%

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.3.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening, per pagina

0,35

tarief 2015 + 1,25%

1.7.3.2

voor het tarief genoemd in onderdeel 2.3.1 geld een maximum per verordening van

33,10

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster en/of het gemeentelijke beperkingenregister voor ieder daaraan besteed kwartier

19,85

tarief 2015 + 1,25%

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

 

1.8.2.1

de kadastrale massale output en/of kadastrale kaart

6,65

tarief 2015 + 1,25%

1.8.2.2

het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

12,20

tarief 2015 + 1,25%

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel voor zover niet afzonderlijk in dit hoofdstuk opgenomen

12,20

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

wettelijk maximum

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

12,50

Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

6,70

tarief 2015 + 1,25%

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

6,70

tarief 2015 + 1,25%

1.9.1.5

tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met vermelding van de burgerlijke staat, de namen van eventuele vorige echtgenoten en de nationaliteit t.b.v. huwelijksaangifte

6,70

tarief 2015 + 1,25%

1.9.1.6

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

6,70

tarief 2015 + 1,25%

1.9.1.7

tot het verkrijgen van een verklaring van vermissing t.b.v. de afgifte van reisdocumenten

9,55

tarief 2015 + 1,25%

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot gebruik van een woning als tweede woning als bedoeld in artikel 5 van de Verordening tweede woningen Sluis

Verordening is per 01-01-2014 ingetrokken

149,90

tarief 2015 + 1,25%

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten behoeve van:

 

 

 

1.9.3.1

één afleveradres

76,10

tarief 2015 + 1,25%

1.9.3.2

meer dan één afleveradres

228,45

tarief 2015 + 1,25%

1.9.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor een aansluiting op de gemeentelijke riolering

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 15 van de Bomenverordening (bestrijding besmettelijke ziekten)

79,35

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.9.9.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1 van de APV (samenscholing)

79,35

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.2

vervallen

 

 

 

1.9.9.3

uitwegvergunning vervallen (is melding geworden)

 

 

 

1.9.9.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.22 van de APV (objecten onder hoogspanningsleidingen)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.41 van de APV (betreden gesloten woning of lokaal)

79,35

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.7

aanplakvergunning vervallen (geen vergunningstelsel)

 

 

 

1.9.9.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.64 van de APV (het houden van bijen)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.9

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.72 van de APV (ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk)

79,35

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.10

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.73 van de APV (bezigen van consumentenvuurwerk)

79,35

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.11

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.10 van de APV (sekswinkels) vervallen

158,90

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.12

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5.c van de APV ((geluid)hinder door knalapparaten)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.13

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 van de APV t.b.v. overige geluidhinder voor een periode langer dan 7 dagen, waarvoor een publicatie is vereist vervallen

79,35

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.14

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 van de APV t.b.v. overige geluidhinder voor een periode korter dan 7 dagen

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.14

tot het verkrijgen van een vergunning ontheffing als bedoeld in artikel 4.15c voor het werken met een metaaldetector.

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.15

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.14 van de APV (uitrijden meststoffen)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.16

tot het verkrijgen van een vergunning voor het aanbrengen van reclame als bedoeld in artikel 4.15A van de APV

79,35

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.17

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.2 van de APV (parkeren voertuigen van autobedrijf)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.18

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.3 van de APV (verkoop voertuigen)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.19

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.6 van de APV (parkeren caravan)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.20

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.7 van de APV (reclamevoertuigen)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.21

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.8 van de APV (parkeren grote voertuigen)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.22

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.11 van de APV (aantasting groenvoorziening door voertuigen)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.23

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.13 van de APV (collectevergunning)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.24

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.24 van de APV (voorwerpen op of in het water) = melding geworden

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.25

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.31.a van de APV (plezier- c.q. rondvaarten, sportvisserij) vervallen

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.26

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.33 van de APV (verkeer in natuurgebieden)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.27

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de APV (stookverbod)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.28

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.36 van de APV (verstrooien as)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.29

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.39 van de APV (vaartuigen in zwemgebieden)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.30

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.44 van de APV (varen op openbaar water)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.31

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.46 van de APV (vliegeren)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.32

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.47 van de APV (fuiken en werphengels)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.33

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikel 5.48 van de APV (rijden op het strand)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.34

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.50 van de APV (gebruik gemeentelogo)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.35

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de APV (verbod plaatsen kampeermiddelen) voor een nieuw bedrijf vervallen

119,10

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.36

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de APV (verbod plaatsen kampeermiddelen) buiten een kampeerterrein

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.9.9.37

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.16, derde lid van de APV (vrijheid van meningsuiting)

39,65

 

1.9.9.38

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.31, derde en vierde lid van de APV (overlast van vaartuigen)

79,35

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

19,55

tarief 2015 + 1,25%

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,35

tarief 2015 + 1,25%

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

1,95

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gemeentegarantie, het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde (hypothecaire) geldlening

57,10

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vrijstelling of ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

59,50

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

wett maximum

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

wett maximum

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

wett maximum

1.13.1.3

De subonderdelen 1.13.1.1 en 1.13.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

 

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

11,70

tarief 2015 + 1,25%

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een exploitatie-vergunning als bedoeld in de verordening inzake speelautomatenhallen

166,70

wett maximum

1.13.3.1

indien voor het verkrijgen van een exploitatatievergunning als bedoeld onder 1.13.3 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, wordt het onder 1.13.3 genoemde tarief verhoogd met

145,85

tarief 2015 + 1,25%

1.13.3.2

indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 1.13.3 en 1.13.3.1 verhoogd met

700,00

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 14 Kinderopvang

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.14.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

5,90

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 15 Telecommunicatiewet

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of vergunning voor het leggen, in stand houden, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

340,00

 

1.15.1.1

Het in hiervoor in 1.15.1 genoemde tarief wordt per strekkende meter bodemsleuf verhoogd met

1,10

 

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.16.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.16.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 61, lid b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.16.1.2

tot het verkrijgen van een toestemming op grond van artikel 34 B.A.B.W. (tijdelijke wegafsluiting)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.16.3

Onverminderd het bepaalde onder 16.1 en 16.2 worden de daarin genoemde bedragen, indien middels advertentie publicatie heeft plaatsgevonden, verhoogd met

61,00

tarief 2015 + 1,25%

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het van gemeentewege aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het van gemeentewege aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

1.16.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een enkelvoudige aanvraag om ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen o.g.v. artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

70,00

tarief veiligheidsregio

1.16.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verzamelontheffing vervoer gevaarlijke stoffen o.g.v. artikel 22 Wet gevaarlijke stoffen

210,00

tarief veiligheidsregio

Hoofdstuk 17 Leegstandwet

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.17.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

139,50

 

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.18.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,90

tarief 2015 + 1,25%

1.18.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,35

tarief 2015 + 1,25%

1.18.1.3

inlichtingen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per inlichting

1,95

tarief 2015 + 1,25%

1.18.1.4

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 18.1.1 en 18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

 

 

 

A4 formaat

3,30

tarief 2015 + 1,25%

 

A3 formaat

4,80

tarief 2015 + 1,25%

 

A2 formaat

8,65

tarief 2015 + 1,25%

 

A1 formaat

16,75

tarief 2015 + 1,25%

 

voor elke kaart, tekening of lichtdruk groter dan A1 formaat

16,75

tarief 2015 + 1,25%

 

vermeerderd met € 0,27 voor elke dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk het A1 formaat te boven gaat.

 

 

 

1.18.1.5

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.1.1 en 1.18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart pf per tekening op kleuren-plot:

 

 

 

 

A4 formaat

12,00

tarief 2015 + 1,25%

 

A3 formaat

19,85

tarief 2015 + 1,25%

 

A2 formaat

31,80

tarief 2015 + 1,25%

 

A1 formaat

35,80

tarief 2015 + 1,25%

 

A0 formaat

39,70

tarief 2015 + 1,25%

1.18.1.6

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.1.1 en 1.18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of per tekening of polyester-plot:

 

 

 

 

A4 formaat

15,95

tarief 2015 + 1,25%

 

A3 formaat

23,75

tarief 2015 + 1,25%

 

A2 formaat

35,80

tarief 2015 + 1,25%

 

A1 formaat

51,70

tarief 2015 + 1,25%

 

A0 formaat

79,35

tarief 2015 + 1,25%

1.18.1.7

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

39,65

tarief 2015 + 1,25%

1.18.1.8

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier

19,80

tarief 2015 + 1,25%

1.18.1.9

gegevens op een door de gemeente aan te leveren digitale drager

39,65

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 19 In deze titel niet benoemde beschikkingen

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

39,65

tarief 2015 + 1,25%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten: 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De bouwkosten worden altijd getoetst aan de richtbedragen die door het college zijn vastgelegd in het overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets, zoals dit laatstelijk is vastgesteld of gewijzigd. Bij een afwijking zijn de richtbedragen, vastgesteld door het college, leidend.

2.1.1.3

sloopkosten: 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerp waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4

Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

108,80

tarief 2015 + 1,25%

verrekend bij aanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

188,55

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

1.104,00

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

2.154,10

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:

807,75

tarief 2015 + 1,25%

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

 

 

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

2.692,60

tarief 2015 + 1,25%

 

vermeerderd met 1,5% van de bouwkosten

 

 

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

4.038,95

tarief 2015 + 1,25%

 

vermeerderd met 1,375% van de bouwkosten

 

 

 

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

5.385,30

tarief 2015 + 1,25%

 

vermeerderd met 1,25% van de bouwkosten

 

 

 

2.3.1.1.8

indien voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld onder 2.3.1.1.6 en 2.3.1.1.7 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, worden het onder 2.3.1.1.6 en 2.3.1.1.7 genoemde tarieven verhoogd met

145,85

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.1.9

indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 2.3.1.1.6., 2.3.1.1.7 en 2.3.1.1.8verhoogd met

700,00

tarief 2015 + 1,25%

 

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

103,15

tarief 2015 + 1,25%

 

Beoordelingbodemrapport

 

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

 

 

 

2.3.1.3.1.1

indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NEN 5740, uitgave 2009, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft:

60,55

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.3.1.2

indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 2009, naar de bodemgesteldheid betreft:

121,00

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.3.1.3

indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft:

181,50

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van archeologie:

230,70

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.3.2.1

voor het (doen) beoordelen van programma's van eisen voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek, zoals een bureauonderzoek, een proefsleuvenonderzoek, een archeologische begeleiding en een vlakdekkend onderzoek: de werkelijke kosten met een maximum van:

183,80

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.3.2.2

voor het (doen) beoordelen van archeologische rapporten, zoals rapporten van bureauonderzoeken, proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen en vlakdekkend onderzoeken: de werkelijke kosten met een maximum van:

229,75

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.3.2.3

voor het inwinnen van advies bij een archeologische deskundige, als bedoeld in een vigerend bestemmingsplan: de werkelijke kosten met een maximum van:

367,65

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.4

Extern advies

 

 

 

2.3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

695,00

tarief agrarische adviescomm

2.3.1.5

Geluidhinder

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt, het tarief bij hogere waarden Wet geluidhinder (artikel 66, 82a, 83 van de Wet Geluidhinder):

520,55

tarief 2015 + 1,25%

2.3.1.6

Achterafingediendeaanvraag

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

176,05

tarief 2015 + 1,25%

2.3.2.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegvergunning waarvoor het advies van landschaps- en natuurbeschermingsdeskundigen wordt ingewonnen, wordt het in 2.3.2.1 genoemde bedrag verhoogd met

484,70

tarief 2015 + 1,25%

 

Beoordelingbodemrapport

 

 

 

2.3.2.3

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

2.504,00

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

238,35

tarief 2015 + 1,25%

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

238,35

tarief 2015 + 1,25%

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

238,35

tarief 2015 + 1,25%

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

2.405,55

tarief 2015 + 1,25%

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

238,35

tarief 2015 + 1,25%

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

2.3.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

121,05

tarief 2015 + 1,25%

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder 1, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

121,05

tarief 2015 + 1,25%

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

2.504,00

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

238,35

tarief 2015 + 1,25%

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

238,35

tarief 2015 + 1,25%

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de acticiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

238,35

tarief 2015 + 1,25%

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de We ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

238,35

tarief 2015 + 1,25%

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

238,35

tarief 2015 + 1,25%

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.5.1

bij een gebruiksoppervlakte van 0 tot 500 m²

258,20

tarief 2015 + 1,25%

2.3.5.1

bij een gebruiksoppervlakte van 500 tot 5.000 m²

1.098,72

tarief 2015 + 1,25%

2.3.5.2

bij een gebruiksoppervlakte van 5.000 m²en meer

2.197,42

tarief 2015 + 1,25%

2.3.6

Activiteiten m.b.t. monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

121,05

tarief 2015 + 1,25%

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

121,05

tarief 2015 + 1,25%

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

121,05

tarief 2015 + 1,25%

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads-of dorpsgezicht

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1. van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

121,05

tarief 2015 + 1,25%

2.3.8

Aanleggen of veranderenweg

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.4.2 van de APV, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

39,65

tarief 2015 + 1,25%

2.3.9

vervallen

 

 

 

Kappen

 

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 2 van de Verordening Boombescherming gemeente Sluis, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

121,05

tarief 2015 + 1,25%

2.3.11

Opslag van roerendezaken

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

39,65

tarief 2015 + 1,25%

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

39,65

tarief 2015 + 1,25%

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslage, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

39,65

tarief 2015 + 1,25%

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

39,65

tarief 2015 + 1,25%

2.3.12.2

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

39,65

tarief 2015 + 1,25%

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

39,65

tarief 2015 + 1,25%

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

2.3.15

Advies

 

 

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aan vraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdeel 2.3.15. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten

 

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten

 

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten

 

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6 en 2.1.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen één maand na het in behandeling nemen ervan

 

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.1.2

indien de aan vraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan doch voor het verlenen van de vergunning

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6 weigert, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Minimumbedragvoorteruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 109,25 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergnning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 4.2 van toepassing is

39,65

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

39,65

tarief 2015 + 1,25%

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening

20,10

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

2.535,30

tarief 2015 + 1,25%

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

2.535,30

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

39,65

tarief 2015 + 1,25%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

 

3.1.1.1

verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

119,10

tarief 2015 + 1,25%

3.1.1.2

het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

59,50

tarief 2015 + 1,25%

3.1.1.3

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de APV (exploitatievergunning horecabedrijf)

79,35

tarief 2015 + 1,25%

3.1.1.4

indien voor een vergunning als bedoeld onder 3.1.1.1, 3.1.1.2 en 3.1.1.3 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, worden de onder 3.1.1.1 en 3.1.1.2 genoemde bedragen verhoogd met

145,85

tarief 2015 + 1,25%

3.1.1.5

indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 en 3.1.1.4 verhoogd met

700,00

tarief 2015 + 1,25%

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet

19,85

tarief 2015 + 1,25%

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

59,50

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.2.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV (voor overige evenementen inclusief circussen, stuntshows, toeristenmarkten, rommelmarkten ed.)

79,35

tarief 2015 + 1,25%

3.2.1.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV (voor de navolgende evenementen: - Visserijfeesten Breskens - Jaarmarkt Groede - Folkloristische dag IJzendijke - Avondmarkten Sluis

178,45

tarief 2015 + 1,25%

3.2.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.23 van de APV (snuffelmarkt)

79,35

tarief 2015 + 1,25%

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de APV (seksinrichting)

158,90

tarief 2015 + 1,25%

3.3.2

indien voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld onder 3.3.1 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, wordt het onder 3.3.1 genoemde tarief verhoogd met

145,85

tarief 2015+1,25%

3.3.3

indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 3.3.1, en 3.3.2 verhoogd met

700,00

tarief 2015+1,25%

Hoofdstuk 4 Brandveiligheid inrichtingen

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de brandbeveiligingsverordening, met een gebruiksoppervlakte:

 

 

 

34.1.

0 tot en met 5.000 m2

255,00

tarief 2015+1,25%

3.4.2

van 5.001 tot en met 100.000 m2

1.085,15

tarief 2015+1,25%

3.4.3

100.001 m2 en meer

2.170,30

tarief 2015+1,25%

Hoofdstuk 5 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.5.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de APV (vergunning voor voorwerpen, uitstallingenvergunning op wegen enz.)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

3.5.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.15 en 5.18 van de APV (incidentele ventvergunning en incidentele standplaatsvergunning)

39,65

tarief 2015 + 1,25%

3.5.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 5.15 en 5.18 van de APV (standplaats- c.q. ventvergunning voor één jaar)

79,35

tarief 2015 + 1,25%

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

39,65

tarief 2015 + 1,25%