Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winterswijk

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinterswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister
CiteertitelAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Winterswijk, art. 2:45
 2. Wetboek van Strafrecht, art. 437 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2016Nieuwe regeling

24-11-2015

gmb-2016-16605

101044

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister

De burgemeester van Winterswijk,

Overwegende

 • -

  Dat het aanpakken van woninginbraken en diefstallen één van de speerpunten is in het Integraal Veiligheidsbeleid Achterhoek Oost 2014-2018.

 • -

  Dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  Dat artikel2:45 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Winterswijk (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  Dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex. Art. 437 eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  Dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 • -

  Dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  Dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als registers zoals bedoeld in artikel 2:45 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex. Art. 437 eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

 • -

  Dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

Gelet op

Artikel 2:45 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Winterswijk, artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid Wetboek van Strafrecht;

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Artikel 1.

Het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de inen verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:45 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Winterswijk

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het digitale gemeenteblad op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Aldus vastgesteld op

24 november 2015

De burgemeester van Winterswijk,

Drs. M.J. van Beem