Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening werkgeverscommissie Griffie Halderberge 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie Griffie Halderberge 2016
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie Griffie Halderberge 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening werkgeverscommissie, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 24 februari 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2016nieuwe regeling

04-02-2016

Gemeenteblad Halderberge 2016, 19323

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie Griffie Halderberge 2016

 

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van het seniorenconvent van 6 januari 2016;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 

de Verordening werkgeverscommissie, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 24 februari 2011, in te trekken en de Verordening werkgeverscommissie Griffie Halderberge 2016 vast te stellen als volgt.

 

 

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE HALDERBERGE 2016

 

Artikel 1Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd met uitzondering van het benoemen, schorsen en ontslaan van de griffier zoals bedoeld in artikel 107 respectievelijk 107d lid 1 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Hieronder vallen in ieder geval:

  • a)

   het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de griffie waaronder de functiebeschrijvingen en –waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag en de vaststelling van de instructie van de griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

  • b)

   het doen van voorstellen aan de gemeenteraad door tussenkomst van het seniorenconvent omtrent door de raad te nemen besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag en de instructie van de griffier;

  • c)

   het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;

  • d)

   overige tot het werkgeverschap van de griffier behorende taken;

  • e)

   de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de gemeenteraad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en oppositie en met expertise op het gebied van werkgeverschap.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad zal in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3Taken voorzitter

De voorzitter van de commissie draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4Ondersteuning van de commissie

 

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of met de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5Besluitvorming

 

 • 1.

  Besluiten worden op advies van de werkgeverscommissie, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2, met meerderheid van stemmen genomen door het seniorenconvent;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7Beslotenheid van vergaderingen

 

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e. of f. van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst worden vertrouwelijk ter inzage gelegd voor het eerstvolgend overleg van het seniorenconvent.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Lid 1 en 2 blijven van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

 

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter, één van de leden of de griffier nodig wordt geacht.

Artikel 9Verantwoording en evaluatie

 

De werkgeverscommissie evalueert zijn functioneren jaarlijks binnen het seniorenconvent en brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan het seniorenconvent van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10Onvoorziene omstandigheden

 

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist het seniorenconvent op voorstel van de werkgeverscommissie.

Artikel 11Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn vaststelling.

Artikel 12 Citeertitel

 

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie Griffie Halderberge 2016’.

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 4 februari 2016;

de griffier, de voorzitter,

A.Koenen G.A.A.J. Janssen