Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Beleidsregel verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning
CiteertitelBeleidsregel verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1. bedrijvenlijst Bijlage 2. beleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

14-12-2015

GVOP: 27 januari 2016

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning

Beleidsregel verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning

-----------------------------------------------------------

Kenmerk

 

Aan de gemeenteraad.

 

Inleiding

Op 20 oktober 2010 heeft uw raad de beleidsregel ‘verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning’ vastgesteld. Op 1 januari 2014 heeft een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden. Binnen twee jaar na de herindeling zal het beleid van de samengevoegde gemeentes geharmoniseerd moeten worden. De beleidsregel die geldt voor het grondgebied van de oude gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen 5 jaar naar tevredenheid gefunctioneerd. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim is nimmer een beleidsregel vastgesteld zodat in alle gevallen een verklaring van geen bedenkingen is vereist. Geadviseerd wordt om de Leeuwarder beleidsregel, met een minimale aanpassing vanwege gewijzigde wetgeving, vast te stellen voor het hele grondgebied van de gemeente.

 

Verklaring van geen bedenkingen

Indien een bouwplan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan en het niet mogelijk is om hier met een reguliere procedure binnen- of buitenplans van af te wijken, kan medewerking worden verleend via een omgevingsvergunning die is voorzien van een zogenaamde “verklaring van geen bedenkingen” (vvgb) conform art. 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De afgifte van de omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college. Voorafgaand aan dat besluit moet er een vvgb zijn afgegeven door de raad. Een vvgb mag alleen worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening (artikel 6.5, lid 2 Bor).

 

Het verstrekken van een vvgb kan de raad niet aan het college delegeren. Wél kan de raad verklaren dat voor bepaalde projecten een vvgb niet noodzakelijk is (artikel 6.5 lid 3 Bor). Dit kan een versnelling van enkele maanden proceduretijd opleveren, omdat er geen raadsbesluit noodzakelijk is. De efficiënte inrichting van de werkprocessen, inclusief de bestuursadvisering, sluit volledig aan bij ons collegeprogramma. Het betekent een beperking van de ambtelijke en bestuurlijke inzet. Wij willen daarom optimaal gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden.

 

Herindeling en harmonisatie

Bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2014 is bepaald dat regelgeving van de gemeentes Leeuwarden en Boarnsterhim binnen 2 jaar moet worden geharmoniseerd en dat nieuwe regels moeten worden vastgesteld voor de nieuwe gemeente Leeuwarden. Indien niet vóór 1 januari 2016 regels worden vastgesteld die invulling geven aan artikel 6.5, lid 3 Bor, moeten alle uitgebreide procedures worden voorzien van een vvgb door uw raad. Dit is niet wenselijk vanwege de extra werkdruk, zowel ambtelijk als voor uw raad, en proceduretijd die dat met zich meebrengt.

 

 

Aanpassingen van lijst van projecten

Op 20 oktober 2010 heeft uw raad de “Lijst van projecten waarvoor een verklaring van geen bedenkingen conform art. 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht niet is vereist” vastgesteld.

 

De Lijst van projecten is in juridische zin een beleidsregel zoals bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: “Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid.” Voorgesteld wordt dan ook om de nieuwe lijst vast te stellen als beleidsregel.

 

Op 1 november 2014 is het Bor ingrijpend gewijzigd. Een groot aantal afwijkingen van het bestemmingsplan waar voor die datum een vvgb voor noodzakelijk was, is opgenomen in de zogenaamde ‘kruimellijst’. Voor plannen die genoemd worden in de kruimellijst kan met een reguliere buitenplanse procedure door het college worden afgeweken van het bestemmingsplan, zonder dat daarvoor een vvgb is vereist. Door de uitbreiding van de kruimellijst vallen afwijkingen ten behoeve van ander gebruik van bestaande gebouwen binnen de bebouwde kom, tegenwoordig altijd onder de kruimellijst.

 

De aanpassing van het Bor per 1 november 2014 heeft er voor gezorgd dat aan de zinssnede “Deze voorwaarde is niet van toepassing in geval van het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen in maximaal 10 woningen / appartementen”, geen betekenis meer toe komt. Het wijzigen van bestaande gebouwen binnen de bebouwde kom, in appartementen of woningen kan voortaan met een reguliere procedure zonder dat een vvgb vereist is. Het herontwikkelen van bestaande gebouwen in meer dan 10 woningen komt buiten de bebouwde kom in de praktijk niet voor. Deze zinssnede komt in de nieuwe Beleidsregel projecten dan ook niet meer voor.

 

Hoewel de aanpassing van de kruimellijst een forse verschuiving heeft veroorzaakt, waarbij de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan is verschoven van uw raad naar ons college, is de beleidsregel niet op andere punten aangepast. Met name voor projecten waarbij nieuwbouw aan de orde is en voor projecten in het buitengebied blijft de vvgb een vereiste.

 

De beleidsregel is verder alleen redactioneel aangepast, zonder dat dat gevolgen heeft voor de uitvoering van de regeling. In bijlage 3 is aangegeven welke aanpassingen in de lijst zijn doorgevoerd.

 

Vaststelling

Wij stellen uw raad voor om de Beleidsregel projecten vast te stellen voor het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden.

 

Leeuwarden, 22 oktober 2015

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

 

drs. Ferd. J.M. Croneburgemeester,

 

mr. drs. R.J. Hoek, secretaris.

 

 

Nummer

 

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

BESLUIT:

 

de “Beleidsregel projecten waarvoor een verklaring van geen bedenkingen conform art. 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht niet is vereist” vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2016.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 14 december 2015

 

voorzitter,

 

griffier.

 

Bijlage 1. bedrijvenlijst

Bijlage 2. beleidsregel