Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Verordening huisnummering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening huisnummering
CiteertitelVerordening huisnummering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-201005-10-199501-01-2014Nieuwe regeling

26-09-1995

Regiobode, 13-10-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening huisnummering

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • b.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • c.

  complex: een afgebakend samengesteld geheel van onroerende zaken (industriecomplex, ziekenhuiscomplex, complex van vakantiehuisjes enz.);

 • d.

  afgebakend terrein: een terrein, waarop zich geen bouwwerken bevinden en dat afzonderlijk wordt gebruikt;

 • e.

  ligplaats: een deel van het openbare water dat door Burgemeester en Wethouders is aangewezen voor het permanent afmeren van een woonschip of een woonark;

 • f.

  standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

 • g.

  Burgemeester en Wethouders: het College van Burgemeester en Wethouders;

 • h.

  nummer: een nummer bestaande uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of een cijfercombinatie;

 • i.

  object: een bouwwerk, gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats;

 • j.

  rechthebbende: ieder, die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak, dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is met betrekking tot die zaak te handelen als in de verordening is voorgeschreven, zomede de beheerder;

 • k.

  uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

Hoofdstuk 2 Het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen en van ligplaatsen of standplaatsen

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en Wethouders kunnen aan een object of aan een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2.

  Aan een object dat een nummer heeft gekregen moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

Artikel 3
 • 1.

  Het is een ieder die daartoe niet bevoegd is, verboden aan gemeentelijke bouwwerken en aan ligplaatsen of standplaatsen nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

 • 2.

  Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan zijn onroerende zaak nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Hoofdstuk 3 Plaatsen van nummerborden

Artikel 4
 • 1.

  Indien Burgemeester en Wethouders het nodig oordelen dat borden met huisnummer-verzamelborden en verwijsaanduidingen aan een bouwwerk, een gebouw, een muur, paal, schutting of ander soort terreinafscheiding worden aangebracht is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van Burgemeester en Wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 5
 • 1.

  Door of vanwege Burgemeester en Wethouders wordt het nummer zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, indien niet anders bepaald, binnen vier weken na kennisgeving van hun besluit, aan het object aangebracht.

 • 2.

  Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na de voltooiing aangebracht.

 • 3.

  Burgemeester en Wethouders kunnen de in het eerste en tweede lid genoemde termijn verlengen.

Hoofdstuk 4 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6
 • 1.

  Overtreding van artikel 3, eerste en tweede lid wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  De opsporing van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door Burgemeester en Wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 7 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op een door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum.

Artikel 8 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 9 Overgangsbepaling

 • 1.

  Nummers, die op grond van de in artikel 8 genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn toegekend, blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Bij het wijzigen van een nummer bedoeld in het eerste lid, zullen zowel het oude als het nieuwe nummer gedurende een jaar mogen worden gebruikt.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening huisnummering'.

 

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 september 1995, nr. 7.

De Steeg, 26 september 1995

De raad van Rheden,

voorzitter.

griffier.