Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Verordening inzet KAN woningbouwbudget in de gemeente Rheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzet KAN woningbouwbudget in de gemeente Rheden
CiteertitelVerordening inzet KAN woningbouwbudget in de gemeente Rheden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108
 2. Subsidieverordening Woningbouw KAN 2005, art. 5, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-201025-04-2006Nieuwe regeling

25-04-2006

Regiobode, 13-10-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzet KAN woningbouwbudget in de gemeente Rheden

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  De gemeente: de gemeente Rheden.

 • b.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden.

 • c.

  KAN: Knooppunt Arnhem-Nijmegen.

 • d.

  KAN raad: het algemeen bestuur van het KAN.

 • e.

  College van bestuur KAN: het dagelijks bestuur van het KAN.

 • f.

  Directe project- en proceskosten in de grondexploitatie: extra kosten ten laste van de grondexploitatie zoals:

  • -

   planvorming en projectleiding;

  • -

   aankoop van bebouwd onroerend goed;

  • -

   sloop van onroerend goed;

  • -

   bodemsanering en andere milieubeschermende maatregelen;

  • -

   verwijdering munitie;

  • -

   archeologisch onderzoek;

  • -

   externe ontsluiting van het plangebied;

  • -

   geluidwerende voorzieningen.

 • g.

  Bouwkosten: kosten voor het bouwen van een woning, exclusief grondkosten.

 • h.

  Woonkeur Pluspakket: basispakket woonkeur plus één van de drie pluspakketten (veiligheid, toegankelijkheid of toekomstwaarde).

 • i.

  Opgeleverde woning: nieuw gebouwde zelfstandige woning of toevoeging aan de woningvoorraad door middel van verbouw van een bestaand gebouw.

 • j.

  Sociale huurwoning: huurwoning onder de aftoppingsgrens huursubsidie één- en tweepersoons huishoudens.

 • k.

  Middeldure huurwoning: huurwoning boven de aftoppingsgrens huursubsidie één- en tweepersoons huishoudens en onder de bovenste aftoppingsgrens huursubsidie.

 • l.

  Betaalbare huurwoning: sociale en middeldure huurwoning.

 • m.

  Betaalbare koopwoning : koopwoning met vrij op naam prijs tot maximaal € 172.000,00, dan wel een gewijzigd prijsniveau op grond van een besluit van het college van bestuur KAN.

 • n.

  Woningstatistiek CBS: de door het CBS jaarlijks te verstrekken gegevens over toevoegingen van woningen aan de woningvoorraad of toevoegingen anderszins.

Hoofdstuk 2 Inzet van de inkomsten

Artikel 3 Inzet

 • 1.

  Het college kan uit de bijdragen genoemd in artikel 2, bijdragen verstrekken voor projecten en activiteiten ter bevordering van de nieuwbouw van woningen en de verbouw van gebouwen in het algemeen en het realiseren van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen in het bijzonder.

 • 2.

  De ontvangen bijdragen worden ingezet ter dekking van één of meer van de volgende kosten:

  • -

   Kosten voor het tijdelijk inhuren van extra personele capaciteit ten behoeve van het versneld realiseren van woningen in het algemeen en sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen in het bijzonder.

  • -

   Directe project- en proceskosten in de grondexploitatie voor woningbouwprojecten die na 1 januari 2005 zijn of worden gerealiseerd en die zonder geldelijke steun niet of niet volgens het gewenste woningbouwprogramma aangegeven in de (gemeentelijke) Woonvisie 2003-2007 zouden kunnen worden gerealiseerd.

  • -

   Omzettingskosten van koop- en huurprojecten, indien de start van de bouw door marktomstandigheden stagneert, bijvoorbeeld door onvoldoende voorverkoop.

  • -

   Extra kosten voor het toevoegen van kwaliteit in projecten met sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen, door toepassing van één of meerdere Woonkeur Pluspakketten.

 • 3.

  De feitelijke inzet van de bijdragen vindt plaats op initiatief van het college. Het college geeft daarbij aan voor welke van de in lid 2 genoemde kosten de bijdragen zullen worden aangewend.

 • 4.

  Geen bijdragen worden verstrekt in de bouwkosten van woningen of in de vorm van een directe subsidie aan de toekomstige bewoner van een woning.

Artikel 4 Prognose van budget

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt ter besteding van de inkomsten een meerjarenplanning op van te verwachten inkomsten op basis van de woningbouwplanning en de uitgaven voor projecten en activiteiten.

 • 2.

  De meerjarenplanning wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd op basis van de inkomstenprognose gekoppeld aan de dan geldende woningbouwplanning.

Hoofdstuk 3 Hardheidsclausule

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan bepalingen uit deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing van deze bepalingen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 25 april 2006, na vaststelling door de gemeenteraad d.d. 25 april 2006.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening inzet KAN woningbouwbudget in de gemeente Rheden’.

 

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 25 april 2006, nr. 9.

De Steeg, 25 april 2006

De raad van Rheden,

voorzitter.

griffier.