Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Aanwijzingsbesluit artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit omgevingsrecht, art. 6.5, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2016Nieuwe regeling

02-02-2016

Gemeenteblad 2016, 13448

15INT04209

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht

De raad van de gemeente Hellendoorn;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2015;

Gelet op artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht;

Besluit:

 

I. de volgende categorieën aan te wijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen van hem is vereist:

 • -

  indien een ontwerpverklaring vvgb van hem ter inzage heeft gelegen en hiertegen geen zienswijzen zijn ingediend;

 • -

  indien reeds een stedenbouwkundige visie, randvoorwaarden of een exploitatieopzet waarbij ruimtelijke kaders zijn aangegeven, een gebiedsvisie, een projectplan of een daarmee te vergelijken ruimtelijk kader door hem is vastgesteld;

 • -

  voor projecten die zijn gelegen binnen de grenzen van de bebouwde kom en die betrekking hebben op het realiseren van stedelijke functies. Onder stedelijke functies worden verstaan: wonen, detailhandel, bedrijven, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, horeca, verkeersvoorzieningen, al dan niet in combinatie met elkaar en waarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   in geval van wonen: bij projecten voor het toevoegen van maximaal 5 woningen;

  • b.

   in het geval van detailhandel, horeca, kantoren of maatschappelijke voorzieningen: nieuwvestiging met een maximum van 500 m2;

  • c.

   in het geval van bedrijfsdoeleinden: het bouwen van bedrijfsgebouwen buiten de bestaande bedrijventerreinen tot en met milieucategorie 3.1 van de VNG-richtlijn “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009”;

  • d.

   in het geval van verkeersdoeleinden: het doen van aanpassingen in de (openbare) ruimte voor de uitbreiding van parkeervoorzieningen en/of het oplossen van verkeerstechnische problemen;

  • e.

   het oprichten of wijzigen van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de ter plaatse geldende bestemming.

    

II. in te trekken zijn besluit van 19 april 2011, nr. 10INT02223.

 

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter