Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2016 behorende bij de Beheerverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2016 behorende bij de Beheerverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
CiteertitelNadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2016 behorende bij de Beheerverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2016 behorende bij de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Krimpen aan den IJssel 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201609-07-2016Onbekend

26-01-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2016 behorende bij de Beheerverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen, openstelling van de begraafplaatsen en indeling van de graven,

urnenkelders, asverstrooiingplaatsen, urnentuin en urnenmuur;

Artikel 1

 

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze nadere regels en voorschriften zijn voor zover hierin genoemd de begripsomschrijvingen van artikel 1 van de Beheerverordening gemeentelijke begraaf- plaatsen Krimpen aan den IJssel 2015 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

 

Openstelling begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Artikel 3

 

Indeling, uitgifte en afmetingen van graven, urnenkelders, urnennissen, urnengraven en

asverstrooiingsgraven

 • 1.

  De ruimte op de begraafplaatsen wordt door ons verdeeld in algemene en particuliere graven, algemene en particuliere urnenkelders, algemene en particuliere asverstrooiings graven, particuliere urnengraven en particuliere urnennissen.

 • 2.

  Op begraafplaats IJsseldijk worden slechts urnenkelders uitgegeven, op begraafplaats Waalhoven urnenkelders, asverstrooiingsgraven, plaatsen in de urnentuin en nissen in de urnenmuur.

 • 3.

  De algemene graven en algemene urnenkelders zijn bestemd voor het begraven van 2 lijken respectievelijk het plaatsen van 2 urnen.

 • 4.

  De algemene asverstrooiingsgraven zijn bestemd voor het verstrooien van de as van één urn.

 • 5.

  Urnplaatsen in de urnentuin en nissen van de urnenmuur worden slechts uitgegeven in de vorm van particuliere plaatsen en particuliere nissen voor de tijd van 20 jaar.

 • 6.

  De particuliere graven, particuliere urnenkelders, particuliere asverstrooiings-graven, particuliere urnengraven en de particuliere urnennissen zijn bestemd voor het begraven van 2 lijken, respectievelijk het plaatsen of verstrooien van de as van 2 urnen.

 • 7.

  a. de afmeting van een graf bedraagt 200 x 100 cm;

  • b.

   de afmeting van een kindergraf bedraagt 170 x 100 cm;

  • c.

   de afmeting van een urnenkelder bedraagt 50 x 50 centimeter;

  • d..

   de afmeting van een particulier asverstrooiingsgraf bedraagt 130 x 80 cm

  • e.

   de afmeting van een algemeen asverstrooiingsgraf bedraagt 65 x 80 cm;

  • f.

   de afmeting van een urnenplaats in de urnentuin bedraagt 50 x 50 x 50 cm;

  • g.

   de afmeting (binnenmaten) van een nis in de urnenmuur bedragen 40 x 43 x 50 cm;

Hoofdstuk 2 Grafbedekkingen

Artikel 4

Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor een grafbedekking behoort een ontwerptekening in tweevoud op schaal 1 : 10 te worden overgelegd op grond waarvan de welstands- en constructie-eisen kunnen worden beoordeeld.

 • 2.

  Op deze ontwerptekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s);

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van de grafbedekking daarop.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag en delen die beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 5

Materiaal grafbedekkingen.

Voor de grafbedekkingen en de bedekkingen van urnfaciliteiten mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, glas, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

Artikel 6

Afmetingen grafbedekkingen.

 • 1.

  De lengte, breedte en hoogte van de grafbedekkingen op particuliere graven mogen maximaal 180 x 80 x 100 centimeter bedragen.

 • 2.

  De lengte, breedte en hoogte van de grafbedekkingen op particuliere asverstrooiingsgraven mogen maximaal 100 x 50 x 60 centimeter bedragen.;

 • 3.

  De lengte en breedte van grafbedekkingen op particuliere urnenkelders mogen maximaal 50 x 50 centimeter bedragen; op urnenkelders mogen geen staande grafbedekkingen geplaatst worden.

 • 4.

  De monumenten in de urnentuin mogen maximaal 50 x 50 centimeter zijn en een maximale hoogte hebben van 50 centimeter.

 • 5.

  De voorzetplaten van een urnennis mogen maximaal 47 cm hoog, 49 cm breed en 2 cm dik zijn; voor de bevestiging van de plaat met boorgaten is een beschrijving te verkrijgen bij de beheerder van de begraafplaats.

 • 6.

  De afmetingen van de grafbedekkingen op algemene graven en algemene urnenkelders mogen voor wat betreft hun lengte respectievelijk 90 en 25 centimeter bedragen.

 • 7.

  De lengte, breedte en hoogte van de grafbedekkingen op algemene asverstrooiings- graven mogen maximaal 65 x 50 x 50 centimeter bedragen.

 • 8.

  De lengte, breedte en hoogte van de grafbedekkingen op (algemene) kindergraven mogen maximaal 80 x 75 x 60 centimeter bedragen.

 • 9.

  Combinaties van liggende en staande grafbedekkingen moeten aan de desbetreffende lengte-, breedte- en hoogteafmetingen voldoen;

 • 10.

  Op de algemene graven en algemene kindergraven worden op het voorste gedeelte van het graf uitsluitende liggende grafbedekkingen toegestaan; de keuze voor het voorste gedeelte of achterste gedeelte van de plaats van de grafbedekking op het graf en daarmede voor de soort van grafbedekking op het graf, liggend, staand of een combinatie, wordt bepaald door de datum van ontvangst van de aanvraag van de grafbedekking, waarbij de rechthebbende van de eerst binnengekomen aanvraag de keuze heeft.

 • 11.

  Voor alle grafbedekkingen geldt dat zij de afmetingen van het graf of elke urnenfaciliteit waarop zij geplaatst zijn of anderszins bevestigd niet mogen overschrijden; is dat wel zo dan moet de grafbedekking verwijderd worden;

 • 12.

  Ornamenten of andere onderdelen van de grafbedekking moeten vast op of aan de grafbedekking zijn verbonden; grafbedekking en ornament tezamen mogen de kubieke maximumafmetingen van het desbetreffend soort graf niet overschrijden.

Artikel 7

Losse bloemen en planten.

 • 1.

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

 • 2.

  De rechthebbende of de gebruiker(s) van het graf die de planten op het graf hebben gelegd moeten die planten regelmatig onderhouden en de planten die verwelken of in verwaarloosde staat verkeren zelf verwijderen;

 • 3.

  Indien aan het 2e lid genoemde onderhoud niet of niet in voldoende mate wordt voldaan kan de beheerder dat zonder voorafgaande waarschuwing doen; de nalatige rechthebbende of gebruiker kan hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld;

 • 4.

  Bloemen, linten en dergelijke die na een teraardebestelling op het graf worden achtergelaten moeten binnen 14 dagen na de dag van de teraardebestelling door de rechthebbende, de gebruiker of een van de nabestaanden worden verwijderd; als dit wordt nagelaten is het 3e lid van overeenkomstig toepassing.

Artikel 8

Winterharde gewassen.

 • 1.

  De winterharde gewassen die op de particuliere graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden en moeten door snoeien binnen de oppervlakte worden gehouden.

 • 2.

  De rechthebbende van het graf die de winterharde gewassen hebben geplant zijn voor die planten verantwoordelijk, moeten die planten regelmatig onderhouden en de planten die in verwaarloosde staat verkeren zelf verwijderen;

 • 3.

  Indien aan het in het 2e lid genoemde onderhoud niet of niet in voldoende mate wordt voldaan kan de beheerder de winterharde gewassen zonder voorafgaande waarschuwingen van het graf verwijderen; de nalatige rechthebbende of gebruiker kan hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld;

 • 4.

  Winterharde gewassen mogen een maximale hoogte hebben van 1.50 meter; de rechthebbende van het graf is verantwoordelijk voor het snoeien als de maximale hoogte wordt of is overschreden;

Artikel 9

Plaatsen grafbedekking.

De grafbedekking met toebehoren moet volgens aanwijzingen van de beheerder worden opgesteld. Alle sporen van afval, ontstaan door of ten gevolge van werkzaamheden, moeten worden opgeruimd.

Artikel 10

Slotbepalingen.

Deze nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen treden in werking op

de eerste dag na die van de vaststelling en bekendmaking van de beheerverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen Aan den IJssel 2015 onder gelijktijdige intrekking van de nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2008.

Artikel 11

Citeertitel.

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2016 behorende bij de Beheerverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015.

Krimpen aan den IJssel, 26 januari 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

De secretaris, De burgemeester,