Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferm Werk

Beleidsregels collectieve zorgverzekering Ferm Werk 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerm Werk
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels collectieve zorgverzekering Ferm Werk 2016
CiteertitelBeleidsregels collectieve zorgverzekering Ferm Werk
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBijzondere bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35, lid 3 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2019Wijziging artikelen 2 en 3

31-10-2019

bgr-2019-851

31-08-201701-01-201712-11-2019verwijzing naar wettelijke grondslag aangepast

15-12-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016 605

besluit dagelijks bestuur
01-01-201731-08-2017wijziging premiebijdrage chronisch zieken

15-12-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016 605

besluit dagelijks bestuur
09-12-201619-11-201601-01-2017verhoging vermogensgrens

05-11-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 2016570

besluit dagelijks bestuur
11-11-201512-11-2019Onbekend

05-11-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 2015 362

besluit dagelijks bestuur

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels collectieve zorgverzekering Ferm Werk 2016

Het dagelijks bestuur van Ferm Werk,

gelet op in artikel 35, derde lid van de Participatiewet

besluit vast te stellen de navolgende

Beleidsregels collectieve zorgverzekering Ferm Werk 2016

Artikel 1. Collectieve zorgverzekering

Ferm Werk biedt in de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen. Hiervoor zijn contracten gesloten met VGZ en Zorg en Zekerheid. Beide verzekeraars bieden verschillende pakketten aan. 

 

Artikel 2. Doelgroep collectieve zorgverzekering

 • 1.

  De doelgroep voor de collectieve zorgverzekering bestaat uit huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (= de toepasselijke bijstandsnorm).

 • 2.

  Hierbij wordt het aanwezige inkomen gerelateerd aan de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in de Participatiewet zonder daarbij toepassing te geven aan artikel 22a. Dit betekent dat de kostendelersnorm hierbij buiten beschouwing wordt gelaten.

  3. Er wordt geen rekening gehouden met vermogen.

   

Artikel 3. Premiekorting

 • Collectief verzekerden hebben recht op een bijdrage in de premie van de aanvullende verzekering. Deze bedraagt € 15,00 per maand. Deze premiebijdrage wordt overgemaakt naar de zorgverzekeraar. De verzekerde ontvangt deze dus in de vorm van een premiekorting.

 

 

Artikel 4. Einde recht op deelname

 • 1.

  Als de verzekerde in de loop van enig kalenderjaar niet meer tot de doelgroep gaat behoren, blijft deelname voortduren tot het einde van dat kalenderjaar.

 • 2.

  Voor de medeverzekerde blijft het recht op deelname voortbestaan gedurende deelname van de hoofdverzekerde, mits de inschrijving als medeverzekerde voortduurt.

 • 3.

  In de maand november wordt jaarlijks getoetst of de deelnemers nog voldoen aan de voorwaarden.

   

Artikel 5. Verhuizing naar andere gemeente

 • 1.

  Bij verhuizing naar een andere gemeente binnen werkgebied Ferm Werk wordt de verzekerde met ingang van de volgende maand overgezet op ander collectief.

 • 2.

  Bij verhuizing buiten het werkgebied Ferm Werk wordt de verzekerde afgemeld bij de zorgverzekeraar per de eerste van de volgende maand

Artikel 6. Premiebijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten gemeente Bodegraven-Reeuwijk

 • 1.

  Chronisch zieken en gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor een (extra) bijdrage in de premie van de aanvullende verzekering.

 • 2.

  Om voor de extra premiebijdrage in aanmerking te komen, geldt als voorwaarde dat iemand:

  • -

   inwoner is van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

  • -

   deelneemt aan de collectieve zorgverzekering; en

  • -

   kiest voor één van de duurdere pakketten (tenminste AV Compleet van VGZ of AV-Top van Z+Z).

 • 3.

  Daarnaast moet iemand aantonen te behoren tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. De criteria daarvoor worden in een uitvoeringsvoorschrift van de directie vastgelegd.

 • 4.

  De hoogte van deze (extra) premiebijdrage is € 260 per jaar.

 • 5.

  Deze (extra) premiebijdrage moet apart bij Ferm Werk worden aangevraagd en wordt rechtstreeks in één bedrag voor een heel verzekeringsjaar aan de verzekerde uitbetaald.

 • 6.

  Als een belanghebbende gedurende een deel van het kalenderjaar aan de voorwaarden voldoet, wordt het jaarbedrag van de extra premiebijdrage berekend naar rato van het aantal maanden dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als iemand een deel van het jaar deelneemt.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 5 november 2015.

Y.Koster-Dreese

voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk

M.L. Wilke

secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk