Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsverordening houdende regelen met betrekking tot de aanwijzing van de Stichting Overheidsaccountantsbureau als interne accountant van het eilandgebied Sint Eustatius

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening houdende regelen met betrekking tot de aanwijzing van de Stichting Overheidsaccountantsbureau als interne accountant van het eilandgebied Sint Eustatius
CiteertitelEilandsverordening tot aanwijzing van de Stichting Overheidsaccountantsbureau als interne accountant
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Sint Eustatius (AB 2010, no. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
24-04-199510-10-2010Nieuwe regeling

21-04-1995

A.B. 1995, no. 3

12-01-1995

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening houdende regelen met betrekking tot de aanwijzing van de Stichting Overheidsaccountantsbureau als interne accountant van het eilandgebied Sint Eustatius

 

 

Artikel I

In de hiernavolgende artikelen wordt verstaan onder Stichting: de "Stichting Overheidsaccountantsbureau".

Artikel II

De Stichting treedt op als accountant ten behoeve van het Bestuurscollege. Voorzover in enige wettelijke regeling niet anders is bepaald, wordt met degenen die met de controle zijn belast, zoals opgenomen in artikel 24, zesde en zevende lid van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen (P.B. 1988, no. 84), bedoeld de Stichting.

Artikel III Taak

 • 1.

  De Stichting wordt belast met de volgende werkzaamheden:

  • a.

   de controle op het geldelijk en materieel beheer van de overheidsfinanciën en overheidseigendommen van het eilandgebied Sint Eustatius in de ruimste zin des woords, waarbij in geval het beheer wordt door gewone en/of buitengewone rekenplichtigen ten minste eenmaal per jaar daarover schriftelijk verantwoording afgelegd dient te worden;

  • b.

   de controle op de verantwoordingen en jaarrekeningen of deze volgens de voorschriften en in overeenstemming met de werkelijkheid zijn opgesteld;

  • c.

   de controle of het beheer doelmatig is gevoerd;

  • d.

   de ondersteuning bij de inrichting en het toezicht op de administratieve organisatie en financiële administratie van diensten, afdelingen, bureaus bedrijven, instellingen en andere instanties, die belast zijn met het eerder genoemde geldelijk en materieel beheer;

  • e.

   de controle die krachtens wettelijke regelingen dient te worden verricht;

  • f.

   de controle van bedrijven, stichtingen en andere instellingen waarin of waarbij het Bestuurscollege financieel belang heeft en/of waaraan het Bestuurscollege steun, krediet of garantie verleent;

  • g.

   het verrichten van onderzoeken voorafgaande aan de onder d. bedoelde steunverlening, kredietverschaffing of financiële deelneming;

  • h.

   het verrichten van onderzoeken in opdracht van het Bestuurscollege;

  • i.

   het verstrekken van adviezen in de ruimste zin des woords op financieel, bedrijfseconomisch en administratief organisatorisch gebied aan het Bestuurscollege;

  • j.

   het ongevraagd adviseren van het Bestuurscollege omtrent de wenselijkheid van een bepaald onderzoek.

 • 2.

  De rapporten betreffende controle, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot h, geven onder andere een oordeel omtrent de vraag of:

  • a.

   de afgelegde rekening en verantwoording in overeenstemming is met de werkelijkheid;

  • b.

   de gedane uitgaven rechtmatig zijn en in het algemeen of geen uitgaven in strijd zijn met enige wettelijke regeling;

  • c.

   het beheer doelmatig is gevoerd.

 • 3.

  Aan het rapport, bedoeld in het tweede lid, worden toegevoegd alle bemerkingen omtrent het gevoerde beheer, welke in het belang van het eilandgebied nuttig of wenselijk voorkomen.

Artikel IV Verantwoording

De Stichting rapporteert schriftelijk aan het Bestuurscollege ten aanzien van elke controle of adviesopdracht.

Artikel V Overleg

 • 1.

  Het Bestuurscollege en de Stichting zullen tenminste één keer in de drie maanden overleg plegen. Dit overleg heeft tot doel de samenwerking tussen het Bestuurscollege en de Stichting te begeleiden, nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en eventuele knelpunten op te lossen.

 • 2.

  De Stichting pleegt nauw overleg met de Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen inzake de hem opgedragen taak ten aanzien van controle en administratieve organisatie.

 • 3.

  De Algemene Rekenkamer ontvangt rechtstreeks van de Stichting twee afschriften van de rapporten omtrent de verrichte controlewerkzaamheden.

 • 4.

  De correspondentie tussen de Stichting en de Algemene Rekenkamer over vragen en nadere inlichtingen betreffende de door de Stichting ingediende rapporten geschiedt schriftelijk. Kopie van bedoelde correspondentie wordt aan het Bestuurscollege toegestuurd.

Artikel VI Personeel

 • 1.

  Het personeel van de Stichting heeft in de uitoefening van zijn taak het recht van toegang tot alle plaatsen, waar eilandsgelden of goederen bewaard of administratie daaromtrent wordt gevoerd; het personeel heeft het recht alle boeken, verantwoording, registers en bescheiden, betrekking hebbende op of verband houdende met de overheidsadministraties in te zien.

 • 2.

  De gewone en buitengewone rekenplichtigen zijn gehouden, aan de in het eerste lid bedoeld personen, de inlichtingen te verstrekken, welke deze met het oog op de richtige uitoefening van hun taak nodig achten.

 • 3.

  Desgewenst tonen de leden van het personeel een legitimatiebewijs dat is afgegeven door het Bestuurscollege en ondertekend door het bestuur van de Stichting.

Artikel VII Registeraccountants

De registeraccountants, die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan de Stichting, zijn gehouden de Gedrags- en Beroepsregels zoals vastgesteld door het Nederlandse Instituut van Registeraccountants in acht te nemen.

Artikel VIII Vergoeding van diensten en faciliteiten; begroting

 • 1.

  Vóór 1 oktober van elk jaar zullen de aard en omvang van de door de Stichting aan het Bestuurscollege te leveren diensten voor het daarop volgende jaar door het Bestuurscollege en de Stichting gezamenlijk worden vastgesteld alsmede de daarvoor verschuldigde vergoeding.

 • 2.

  De Stichting dient jaarlijks vóór 1 november op grond van de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, haar begroting voor het daaropvolgende jaar in.

 • 3.

  Het Bestuurscollege stelt uiterlijk een maand vóór de aanvang van elk kwartaal een voorschot aan de Stichting beschikbaar, Het totaal per jaar beschikbaar te stellen voorschoten bedraagt honderd procent (100%) van de begroting van de Stichting. De betaalbaar te stellen voorschoten bedragen per kwartaal steeds 25 ten honderd (25%) van het totaalbedrag van de beschikbaar te stellen voorschotten.

 • 4.

  Per kwartaal of per afgerond onderzoek zal afrekening op basis van de geldende tarieven van de Stichting plaatsvinden door middel van in te dienen declaraties bij de afdeling Financiën.

 • 5.

  Incidentele extra uitgaven als gevolg van verrichte werkzaamheden van de Stichting ten behoeve van het Bestuurscollege, zullen op de suppletoire begroting worden opgevoerd en ter goedkeuring aan de Eilandsraad worden aangeboden.

Artikel IX Citeertitel

 • 1.

  Deze eilandsverordening kan worden aangehaald als "Eilandsverordening tot aanwijzing van de Stichting Overheidsaccountantsbureau als interne accountant".

 • 2.

  Zij treedt in werking op 24 april 1995.