Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBurgerzaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is op 25 mei 2018 vervallen met het vervallen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200925-05-2018Nieuwe regeling

27-05-2009

Goudse Post, 01-07-2009

11.3.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

de raad van de gemeente Gouda

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2009;

 

gelet op de de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit vast te stellen:

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

hoofdstuk 1 - algemene bepalingen

artikel 1 begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b. Wbp de Wet bescherming persoonsgegevens;

c. aangehaakte gegevens: gegevens die in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen zijn, anders dan die benodigd zijn ter uitvoering van de wet;

d. binnengemeentelijke afnemer:elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het college de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende administratie;

e. derde:elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene die op grond van de wet gegevens verkrijgt uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, of op grond van de Wbp beperkte toegang verkrijgt tot de gemeentelijke basisadministratie;

f. gegevens:de gegevens bedoeld in artikel 34 van de wet, alsmede de aangehaakte gegevens;

g. verstrekking van gegevens:een verstrekking als bedoeld in artikel 96 en 100 van de wet of artikel 9 Wbp;

h. verwerking persoonsgegevens:elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van persoonsgegevens;

artikel 2

De verordening is van toepassing op de wettelijke set van gegevens zoals opgenomen in de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en heeft de volgende doelen:

 • a.

  de verstrekking van de wettelijke gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aan binnengemeentelijke afnemers en derden als bedoeld in artikel 3;

 • b.

  het verschaffen van beperkte toegang tot de wettelijke gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens via een binnengemeentelijke afnemer aan derden op grond en overeenkomstig de bepalingen van de Wbp, als bedoeld in artikel 3;

artikel 3 het reglement

Het college stelt een reglement vast ten aanzien van de in artikel 2, onder a en b gestelde doelen. Het reglement bevat een duidelijke omschrijving van:

 • a.

  welke personen, categorieën van personen of organisatieonderdelen binnen de gemeente rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en tot welke gegevens;

 • b.

  aan welke categorieën van personen of organisatieonderdelen binnen de gemeente systematisch gegevens worden verstrekt;

 • c.

  welke gegevens aan de onder a en b bedoelde personen, categorieën van personen of organisatieonderdelen mogen worden verstrekt;

 • d.

  welke verbanden er bestaan tussen de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en eventuele andere verwerkingen van persoonsgegevens;

 • e.

  op welke gronden tot het verstrekken van gegevens aan derden zal worden overgegaan en welke gegevens verstrekt mogen worden;

 • f.

  op welke gronden tot het verschaffen van beperkte toegang tot gegevens aan derden zal worden overgegaan en tot welke gegevens deze toegang mag worden verschaft

hoofdstuk 2 - overgangs- en slotbepalingen

artikel 4 intrekking

De “Verordening verwerking persoonsgegevens basisadministratie gemeente Gouda” zoals vastgesteld op 26 november 2001, wordt ingetrokken.

artikel 5 inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2009.

artikel 6 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ’Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009’.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 mei 2009

 

De raad van de gemeente voornoemd

 

 

, voorzitter

 

 

, griffier