Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Reglement Prijsvraag Logistiek en Goederenvervoer: Zorg voor een andere kijk op de Gelderse corridor

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement Prijsvraag Logistiek en Goederenvervoer: Zorg voor een andere kijk op de Gelderse corridor
CiteertitelReglement Prijsvraag Logistiek en Goederenvervoer: Zorg voor een andere kijk op de Gelderse corridor
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 158, lid 1 onder a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201601-05-2016nieuwe regeling

12-01-2016

Provinciaal Blad 2016 nr. 473

zaaknummer 2015-016021

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Prijsvraag Logistiek en Goederenvervoer: Zorg voor een andere kijk op de Gelderse corridor

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gezien het voorstel voor het Reglement Prijsvraag Logistiek en Goederenvervoer: Zorg voor een andere kijk op de Gelderse corridor; Gelet op artikel 158, eerste lid onder a van de Provinciewet;

BESLUITEN

Vast te stellen het Reglement Prijsvraag Logistiek en Goederenvervoer: Zorg voor een andere kijk op de Gelderse corridor:  

Artikel 1 Algemeen

 • 1

  De Prijsvraag Logistiek en Goederenvervoer: Zorg voor een andere kijk op de Gelderse corridor (hierna te noemen prijsvraag) is een initiatief van de provincie Gelderland en de Radboud Universiteit.

 • 2

  De provincie Gelderland en de Radboud Universiteit zijn de organisatoren van de prijsvraag.

 • 3

  Het doel van de prijsvraag is het ophalen van nieuwe innovatieve ideeën en het betrekken van studenten bij de ontwikkeling van de Gelderse corridor.

Artikel 2 Deelname

 • 1

  De prijsvraag staat open voor studenten aan het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs in Gelderland en in ieder geval studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit Nijmegen.

 • 2

  De studenten nemen als groep deel aan de prijsvraag. De studenten volgen verschillende studierichtingen en volgen onderwijs aan minstens twee van de in artikel 2, eerste lid beschreven Gelderse onderwijsinstellingen. Er is geen limiet aan de groepsgrootte.

 • 3

  Studenten maken bij de uitwerking van de prijsvraag gebruik van een container, die de Gelderse corridor symboliseert en werken hiermee of hierin hun ideeën uit. Het gaat om een goederencontainer, voor vervoer van goederen over zee, spoor en land. De container demonstreert wat je met de corridor wil bereiken.

 • 4

  De ideeën hebben betrekking op tenminste één van de volgende punten:

  • a.

   De verbinding met de grensoverschrijdende samenwerking op de TEN-T Rhine Alpine corridor met Duitsland en Italië;

  • b.

   De link met de havens van Nijmegen, Rotterdam, Emmerich, Duisburg en in het bijzonder de railterminal Valburg;

  • c.

   Groene en duurzame ontwikkelingen in Gelderland en de omgevingsvisie van Gelderland;

  • d.

   Algemene ideeën voor duurzaam transport in Gelderland;

  • e.

   Kunstzinnige, innovatieve ideeën die een andere kijk op de container geven.

 • 5

  Het idee is concreet toepasbaar in de provincie Gelderland. Dit wordt aangetoond door een concrete locatie en toepassing te kiezen waar de container of containers in worden getoond met behulp tekst, beeld, video of andere vrij te kiezen media.

 • 6

  Het idee bevat een beschrijving en een afbeelding van het te vervaardigen object. Het biedt inzicht in de vormgeving, afmeting, materiaalkeuze, plaatsing, fundering en de plaats in de omgeving. Ook is het voorzien van een schriftelijke beschrijving van maximaal 1 A4 op de achterliggende ideeën. De beeldende toelichting wordt in de vorm van digitale schetsontwerpen ingediend door het opstellen van een digitaal jpeg- of pdf-bestand met een formaat van ten minste 2000 x 3000 pixels.

Artikel 3 Procedure

 • 1

  Bekendmaking van de prijsvraag vindt plaats op 2 februari 2016 via onder meer de website van de provincie Gelderland en andere digitale media.

 • 2

  Inzending van ideeën is mogelijk via de website van de provincie Gelderland. Deelnemers dienen een door de organisatoren digitaal beschikbaar gesteld aanmeldingsformulier in te vullen, waar het Reglement Prijsvraag Logistiek en Goederenvervoer: Zorg voor een andere kijk op de Gelderse corridor, onderdeel van is. Na indiening van het formulier stemmen de deelnemers in met dit reglement.

 • 3

  Sluitingsdatum voor het indienen van ontwerpen is 13 maart 2016 om 17.00 uur.

 • 4

  De jury maakt uiterlijk 30 april 2016 drie genomineerden bekend.

 • 5

  De drie genomineerden dienen het idee persoonlijk te presenteren.

 • 6

  Op basis van de presentatie kent de jury de 1e, 2e en 3e prijs toe. De verdeling is als volgt: 1e prijs € 3000,- / 2e prijs € 2000,- / 3e prijs € 1000,-.

 • 7

  Het juryoordeel is bindend en over de uitslag en de toegekende prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

 • 8

  De bekendmaking van het winnend ontwerp vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip in 2016. Dit wordt bekend gemaakt via de website en de inzenders ontvangen hier persoonlijk bericht over.

 • 9

  De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor het niet of te laat ontvangen van de ingediende ideeën, noch voor onvolledig of foutief ingevulde adres- of andere gegevens door deelnemers.

Artikel 4 Jury  

 • 1

  De organisatoren stellen een jury samen die bestaat uit tenminste drie juryleden.

 • 2

  De leden van de jury mogen niet betrokken zijn, of zijn geweest, bij de genomineerde ideeën.

 • 3

  De jury beoordeelt de genomineerde ideeën aan de hand van door hen zelf vast te stellen beoordelingscriteria waarbij de volgende criteria in acht worden genomen:

  • a.

   Het idee onderscheidt zich door originaliteit en het innovatieve karakter;

  • b.

   Het idee dient beeldende kwaliteit te hebben en moet haalbaar en uitvoerbaar zijn.

 • 4

  De jury stelt een juryrapport op.

 • 5

  De organisatoren maken de winnende ideeën bekend via internet en mogelijk op een andere nader te bepalen wijze.

Artikel 5 Slotbepalingen  

 • 1

  De organisatoren behouden zich het recht voor de prijsvraag stop te zetten, mocht daartoe aanleiding zijn. Er moeten minimaal vijf ideeën worden ingediend.

 • 2

  Voor prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit reglement. De organisatoren kunnen het reglement wijzigen. In dat geval zal een nieuwe versie van het reglement zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt. Deelname aan de prijsvraag houdt tevens in de acceptatie van het Reglement Prijsvraag Logistiek en Goederenvervoer: Zorg voor een andere kijk op de Gelderse corridor.

 • 3

  Het idee mag door de provincie Gelderland worden gebruikt voor communicatie doeleinden.

 • 4

  De provincie Gelderland laat van de winnende ideeën een 3D geprinte mini versie maken op schaal 1: 25, uitgaande van een container van 1 TEU Twenty feet Equivalent Unit. Dit is een container van 20 voet lang, 8 voet breed en meestal 8,5 voet hoog).

Gedeputeerde Staten van Gelderland