Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Beleidsregels voor het opleggen van een aanslag afvalstoffen- en rioolheffing bij objecten die feitelijk niet worden gebruikt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het opleggen van een aanslag afvalstoffen- en rioolheffing bij objecten die feitelijk niet worden gebruikt
CiteertitelBeleidsregels voor het opleggen van een aanslag afvalstoffen- en rioolheffing bij objecten die feitelijk niet worden gebruikt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet milieubeheer, art. 10.21
 2. Wet milieubeheer, art. 10.22
 3. Verordening reinigingsheffingen
 4. Verordening rioolheffing

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-201601-01-2021Nieuwe regeling

26-01-2016

Gemeenteblad, 01-02-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het opleggen van een aanslag afvalstoffen- en rioolheffing bij objecten die feitelijk niet worden gebruikt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn;

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer, de Verordening reinigingsheffingen en de Verordening rioolheffing;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels voor het opleggen van een aanslag afvalstoffen- en rioolheffing bij objecten die feitelijk niet worden gebruikt

Artikel 1 Algemeen

Deze regeling is van toepassing op objecten die volgens opvatting van het maatschappelijk verkeer leeg staan en niet worden aangewend voor feitelijk gebruik door gebruiker en/of eigenaar en regelt in welke gevallen afvalstoffen- en/of rioolheffing verschuldigd is.

Artikel 2 Toepassing

 • 1.

  Indien een object volgens opvatting van het maatschappelijk verkeer leeg staat en niet feitelijk wordt gebruikt door een gebruiker en/of de eigenaar, terwijl bij eigenaar en/of de voormalige gebruiker de intentie bestaat het object voor zichzelf te gebruiken of voor eigen gebruik beschikbaar te houden, is er toch sprake van gebruik in de zin van de Verordening reinigingsheffingen en de Verordening rioolheffing in de hierna genoemde gevallen:

  • a.

   een object staat leeg, maar is gemeubileerd, aangesloten op de nutsvoorzieningen en aldus ingericht om terstond in gebruik te nemen;

  • b.

   een object staat leeg, maar is in afwachting van een geschikt moment van verkoop c.q. verhuur;

  • c.

   een object staat leeg en het is onduidelijk of en in hoeverre het object door de eigenaar en/of de voormalige gebruiker voor eigen gebruik wordt aangewend of voor eigen gebruik beschikbaar wordt gehouden en via het perceel is minstens sprake van afvoer van hemelwater.

 • 2.

  In de in het eerste lid, letters a, b en c genoemde gevallen is het tarief voor de toepasselijke objectcategorie van de Verordening rioolheffing en van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het in­zamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt het tarief voor het vast recht en het gedifferentieerde gedeelte van de afvalstoffenheffing van de Verordening reinigingsheffingen overeenkomstig van toepassing.

Artikel 3 Citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels voor het opleggen van een aanslag afvalstoffen- en rioolheffing bij objecten die feitelijk niet worden gebruikt”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2016 van het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Zuidhorn,

L.K. Swart, burgemeester

H.J. Koning, se