Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige bij de heffing van reclamebelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige bij de heffing van reclamebelasting
CiteertitelBeleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige bij de heffing van reclamebelasting gemeente Zuidhorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening reclamebelasting van de gemeente Zuidhorn, art. 4, lid 6
 2. Verordening reclamebelasting van de gemeente Zuidhorn, art. 6, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-201601-01-2021Nieuwe regeling

26-01-2016

Gemeenteblad, 01-02-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige bij de heffing van reclamebelasting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn;

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 4 lid 6 en 6 lid 4 van de Verordening reclamebelasting van de gemeente Zuidhorn;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige bij de heffing van reclamebelasting

Artikel 1 Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject.

 

In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Zuidhorn een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

 

Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

 

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

Artikel 2 Voorkeursvolgorde

 • 1.

  Met betrekking tot de reclamebelasting wordt, indien sprake is van reclame-uitingen ter zake van meerdere inschrijvingen op één adres in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.1

   degene die bij afdeling Regels en Veiligheid reeds als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

  • 1.2

   degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject ar vo. ren komt

 • 2.

  Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige bij de heffing van reclamebelasting gemeente Zuin. dhor

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2016 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn,

L.K. Swart, burgemeester

H.J. Koning, secretaris